WODKAN SA Raport bieżący Nr 13/2004. Zasady ładu korporacyjnego

WODKAN SA Raport bieżący Nr 13/2004. Zasady ładu korporacyjnego RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2004. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przekazujemy Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN SA z kontroli Sprawozdania Finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 rok, które od następnych lat będzie dołączone do raportu rocznego.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej V Kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODKAN" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z kontroli
Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności
za 2003 roku. Sprawozdanie Finansowe Spółki za 2003 r., zostało zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów - Spółka Cywilna Zdzisława Morisson, Danuta Szczepanek
Badaniem objęto:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
6. informacje dodatkowe i objaśnienia
i zostało przeprowadzone stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694)
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce
Oceny sytuacji majątkowej, finansowej i dodatkowej Rada Nadzorcza dokonała na podstawie trzech sprawozdań:
1. bilansu na dzień 31 grudnia 2003 r
2. rachunku zysków i strat za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
3. rachunku przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
Na podstawie tych sprawozdań i raportu biegłego, Rada Nadzorcza podjęła próbę sformułowania odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
1. czy Spółka będzie w stanie kontynuować działalność w 2004 r?
2. w jakim stopniu prowadzona działalność jest opłacalna?
3. w jaki sposób podmiot generował i wykorzystywał zasoby środków pieniężnych?
Odpowiedzi na te pytania można sformułować następująco:
Ad. 1.
Zdolność do prowadzenia efektywnej działalności określają, obok wyniku finansowego, wypłacalność podmiotu, a co za tym idzie wiarygodność finansowa. Wskaźnik płynności (będący jednym z podstawowych przy ocenie wiarygodności finansowej spółki), spadł poniżej wartości uważanej jako pożądana (1,5) i osiągnął niebezpieczną wielkość (0,41) i był znacznie niższy niż w 2002 roku (0,65). Również znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik płynności szybkiej (1,03 w 2002 r i 0,39 w 2003 r. Prawidłowo kształtuje się wskaźnik zadłużenia ogólnego, który mieści się w pożądanej wielkości (31,97%). Również na właściwym poziomie kształtuje się wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (nieznaczny spadek) z 0,70 w 2002 do 0,68 w 2003.
Pogorszeniu uległy: wskaźnik sfinansowania majątku trwałego kapitałem trwałem (z 1,00 do 0,92) oraz pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym. Nie uległo zasadniczej zmianie zadłużenie ogółem do wartości aktywów i udział środków własnych w każdej złotówce zaangażowanego kapitału.
Uwzględniając wskaźniki aktywności gospodarczej można sformułować wniosek, że wskaźnik płynności finansowej i wypłacalności są na niższym poziomie i wskazywałyby przy realizowanych inwestycjach bez przesunięcia spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW na zachwianie płynności finansowej Spółki.
Ad. 2.
Spółka osiągnęła w 2003 roku, ujemny wynik finansowy, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 16,6 %. Zasadniczy wpływ na taki wynik miał odpis aktualizujący na należności Fabryki "WAGON" S.A. w upadłości, na kwotę 867 069,06 zł, oraz wzrost o ponad 100% (8 809 065,97 w 2003 r w stosunku do 4 082 958,00 w 2002 r) amortyzacji (wiąże się to głównie z oddaniem do użytku całej oczyszczalni ścieków). Nastąpił z tego tytułu znaczny spadek zysku na sprzedaży, co połączone z odwrotnością tendencji z lat poprzednich (tj. że przychody na działalności operacyjnej i finansowej w 2003 r są niższe od kosztów na tych działalnościach, a w do 2002 były wyższe) spowodowało wygenerowanie ujemnego wyniku finansowego i stratę netto na działalności.
Ad. 3.
Spółka wygenerowane w 2003 r. środki, przeznaczała na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę kredytu długo terminowego. Spadek środków pieniężnych był znacznie niższy niż w 2002 r., jednak utrzymanie płynności finansowej (przy pełnej realizacji programu inwestycyjnego), będzie wymagało bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansowej w 2004 roku.
Reasumując: pomimo ze Biegli Rewidenci, na podstawie w/w wskaźników i analiz stwierdzili, "...że pomimo odbiegających od wzorcowych wartości wybranych wskaźników nie stwierdzono zagrożeń dla możliwości kontynuowania działalności w roku następnym...", rok 2004 będzie wymagał od władz Spółki podjęcia działań zmierzających do : wzrostu przychodu ze sprzedaży, ograniczenie kosztów i poprawy efektywności gospodarowania.
Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jednostki w roku obrotowym 2003 (zgodnie z art. 49 ust 2 Ustawy o Rachunkowości).
Sprawozdanie Zarządu, w sposób szczegółowy obrazuje działalność Spółki, w sześciu podstawowych obszarach:
1. organizacja i zarządzanie spółką
2. działalność ekonomiczno - finansowa
3. działalność eksploatacyjna
4. działalność inwestycyjna
5. zatrudnienie i płace
6. działalność socjalną
Rada Nadzorcza stwierdza, że zawarte w sprawozdaniu Zarządu informacje są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Stwierdzą jednocześnie, ze nie we wszystkich obszarach działalności wyniki pokrywają się z założeniami planu techniczno - ekonomicznego (szczególnie w zakresie realizacji planu inwestycji - a jego wykoniaie powinno przyczynić się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży).
Należy jednak podkreślić, że strategiczne cele Spółki tj. zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i uzyskaniem właściwych uprawnień, zostały osiągnięte. Stąd można sformułować stwierdzenie, że przy pełnym zaangażowaniu Zarządu Spółki i jej pracowników, przy wsparciu Organów Nadzoru, oraz pomocy Zarządu HOLDIKOM S.A. i Akcjonariuszy, zostały w 2003 roku stworzone przesłanki dla efektywnie i ekonomicznie właściwej działalności Spółki WODKAN S.A. w roku 2004.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
- Barbara Koszułap ...........................................................
- Romuald Woźniak ..........................................................
- Jarosław Wysocki ...........................................................
- Tadeusz Szulc ..........................................................
- Wojciech Włosik ..........................................................
- Stanisław Grześkowiak ..........................................................
- Henryk Mikołajczyk ..........................................................
- Mirosław Zaremba ..........................................................
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu