WODKAN SA Raport bieżący Nr 13/2004. Zasady ładu korporacyjnego

opublikowano: 11-05-2004, 16:44

WODKAN SA Raport bieżący Nr 13/2004. Zasady ładu korporacyjnego RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2004. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przekazujemy Sprawozdanie Rady Nadzorczej WODKAN SA z kontroli Sprawozdania Finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 rok, które od następnych lat będzie dołączone do raportu rocznego.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej V Kadencji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODKAN" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z kontroli
Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności
za 2003 roku. Sprawozdanie Finansowe Spółki za 2003 r., zostało zbadane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów - Spółka Cywilna Zdzisława Morisson, Danuta Szczepanek
Badaniem objęto:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
6. informacje dodatkowe i objaśnienia
i zostało przeprowadzone stosownie do postanowień:
1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694)
2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce
Oceny sytuacji majątkowej, finansowej i dodatkowej Rada Nadzorcza dokonała na podstawie trzech sprawozdań:
1. bilansu na dzień 31 grudnia 2003 r
2. rachunku zysków i strat za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
3. rachunku przepływów pieniężnych za okres 1.01.2003 - 31.12.2003 r.
Na podstawie tych sprawozdań i raportu biegłego, Rada Nadzorcza podjęła próbę sformułowania odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
1. czy Spółka będzie w stanie kontynuować działalność w 2004 r?
2. w jakim stopniu prowadzona działalność jest opłacalna?
3. w jaki sposób podmiot generował i wykorzystywał zasoby środków pieniężnych?
Odpowiedzi na te pytania można sformułować następująco:
Ad. 1.
Zdolność do prowadzenia efektywnej działalności określają, obok wyniku finansowego, wypłacalność podmiotu, a co za tym idzie wiarygodność finansowa. Wskaźnik płynności (będący jednym z podstawowych przy ocenie wiarygodności finansowej spółki), spadł poniżej wartości uważanej jako pożądana (1,5) i osiągnął niebezpieczną wielkość (0,41) i był znacznie niższy niż w 2002 roku (0,65). Również znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik płynności szybkiej (1,03 w 2002 r i 0,39 w 2003 r. Prawidłowo kształtuje się wskaźnik zadłużenia ogólnego, który mieści się w pożądanej wielkości (31,97%). Również na właściwym poziomie kształtuje się wskaźnik finansowania majątku kapitałem własnym (nieznaczny spadek) z 0,70 w 2002 do 0,68 w 2003.
Pogorszeniu uległy: wskaźnik sfinansowania majątku trwałego kapitałem trwałem (z 1,00 do 0,92) oraz pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym. Nie uległo zasadniczej zmianie zadłużenie ogółem do wartości aktywów i udział środków własnych w każdej złotówce zaangażowanego kapitału.
Uwzględniając wskaźniki aktywności gospodarczej można sformułować wniosek, że wskaźnik płynności finansowej i wypłacalności są na niższym poziomie i wskazywałyby przy realizowanych inwestycjach bez przesunięcia spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW na zachwianie płynności finansowej Spółki.
Ad. 2.
Spółka osiągnęła w 2003 roku, ujemny wynik finansowy, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży o 16,6 %. Zasadniczy wpływ na taki wynik miał odpis aktualizujący na należności Fabryki "WAGON" S.A. w upadłości, na kwotę 867 069,06 zł, oraz wzrost o ponad 100% (8 809 065,97 w 2003 r w stosunku do 4 082 958,00 w 2002 r) amortyzacji (wiąże się to głównie z oddaniem do użytku całej oczyszczalni ścieków). Nastąpił z tego tytułu znaczny spadek zysku na sprzedaży, co połączone z odwrotnością tendencji z lat poprzednich (tj. że przychody na działalności operacyjnej i finansowej w 2003 r są niższe od kosztów na tych działalnościach, a w do 2002 były wyższe) spowodowało wygenerowanie ujemnego wyniku finansowego i stratę netto na działalności.
Ad. 3.
Spółka wygenerowane w 2003 r. środki, przeznaczała na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę kredytu długo terminowego. Spadek środków pieniężnych był znacznie niższy niż w 2002 r., jednak utrzymanie płynności finansowej (przy pełnej realizacji programu inwestycyjnego), będzie wymagało bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansowej w 2004 roku.
Reasumując: pomimo ze Biegli Rewidenci, na podstawie w/w wskaźników i analiz stwierdzili, "...że pomimo odbiegających od wzorcowych wartości wybranych wskaźników nie stwierdzono zagrożeń dla możliwości kontynuowania działalności w roku następnym...", rok 2004 będzie wymagał od władz Spółki podjęcia działań zmierzających do : wzrostu przychodu ze sprzedaży, ograniczenie kosztów i poprawy efektywności gospodarowania.
Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jednostki w roku obrotowym 2003 (zgodnie z art. 49 ust 2 Ustawy o Rachunkowości).
Sprawozdanie Zarządu, w sposób szczegółowy obrazuje działalność Spółki, w sześciu podstawowych obszarach:
1. organizacja i zarządzanie spółką
2. działalność ekonomiczno - finansowa
3. działalność eksploatacyjna
4. działalność inwestycyjna
5. zatrudnienie i płace
6. działalność socjalną
Rada Nadzorcza stwierdza, że zawarte w sprawozdaniu Zarządu informacje są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Stwierdzą jednocześnie, ze nie we wszystkich obszarach działalności wyniki pokrywają się z założeniami planu techniczno - ekonomicznego (szczególnie w zakresie realizacji planu inwestycji - a jego wykoniaie powinno przyczynić się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży).
Należy jednak podkreślić, że strategiczne cele Spółki tj. zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i uzyskaniem właściwych uprawnień, zostały osiągnięte. Stąd można sformułować stwierdzenie, że przy pełnym zaangażowaniu Zarządu Spółki i jej pracowników, przy wsparciu Organów Nadzoru, oraz pomocy Zarządu HOLDIKOM S.A. i Akcjonariuszy, zostały w 2003 roku stworzone przesłanki dla efektywnie i ekonomicznie właściwej działalności Spółki WODKAN S.A. w roku 2004.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
- Barbara Koszułap ...........................................................
- Romuald Woźniak ..........................................................
- Jarosław Wysocki ...........................................................
- Tadeusz Szulc ..........................................................
- Wojciech Włosik ..........................................................
- Stanisław Grześkowiak ..........................................................
- Henryk Mikołajczyk ..........................................................
- Mirosław Zaremba ..........................................................
Data sporządzenia raportu: 11-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu