Wojewoda Dolnośląski ogłasza konkurs na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

 • Komunikat partnera
opublikowano: 19-06-2019, 15:30

1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
   1) posiada obywatelstwo polskie,
   2) uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,
   3) posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,
   4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferta kandydata powinna zawierać:
   1) kopie obu stron dowodu osobistego,
   2) życiorys i list motywacyjny,
   3) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
   4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
   5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym,
   6) oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.).

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Organizacji i Rozwoju (pok. 200) lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego” na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Konkurs odbywać się będzie w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - pl. Powstańców Warszawy 1. Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jednocześnie informujemy, że:

 • administratorem danych osób składających oferty jest Wojewoda Dolnośląski. Nie został wyznaczony przedstawiciel Administratora;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pok. 2145, tel. 6714, e-mail in@duw.pl;
 • dane osobowe osób składających oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z prowadzonym postępowaniem konkursowym;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 113, poz. 989) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom;
 • dane kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej;
 • kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do konkursu jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w konkursie nie będzie możliwy;
 • dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu