Wójt Gminy Ełk, Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

  • Materiał partnera
opublikowano: 05-04-2018, 16:08
aktualizacja: 05-04-2018, 16:13

Ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położnych w obrębie 2 Ełk 2, Gmina Miasto Ełk, będących własnością Gminy Ełk, ujawnionych w księdze wieczystej KW OL1E/00013277/9. Przedmiotem przetargu są nieruchomości o nastepujących numerach geodezyjnych: nr 2861/5 o pow. 0,7011 ha, 2861/6 o pow. 0,5196 ha, 2861/7 o pow. 0,4265 ha, 2861/8 o pow. 0,5178 ha, 2861/9 o pow. 0,4234 ha, 2861/10 o pow. 0,4705 ha, 2861/11 o pow. 0,4187 ha, 2861/12 o pow. 0,4294, 2861/13 o pow. 4187 ha, 2861/14 o pow. 0,4471 ha, 2861/15 o pow. 0,5587 ha, 2861/16 o pow. 0,7724, 2861/17 o pow. 0,4303 ha, 2861/18 o pow. 0,4709 ha, 2861/20 o pow. 0,6691 ha stanowiącej droge wewnetrzną. Łączna powierzchnia nieruchomości 7,6742 ha

1. Teren, na którym znajduje się zbywany grunt objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk- Obwodnica Północna” zatwierdzonego uchwałą Nr X.98.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011 r.* *Pełna treść uchwały: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/10204_UCHWALA_obwodnica_do_BIP.pdf rysunek: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/10202_Elk_obwodnica.pdf

2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI 4 928 760,00 zł netto (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) Do zaoferowanej przez uczestnika rokowań ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

3. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań wolna jest od obcią- żeń i zobowiązań.

4. Terminy przeprowadzanych przetargów zakończonych wynikiem negatywnym:

  • I przetarg ustny nieograniczony 16.XI.2017 r.
  • II przetarg ustny nieograniczony 12.II.2018 r.

5. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia rokowań tj. do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 14:30 w siedzibie Urzędu Gminy Ełk w Ełku przy ul. T. Kościuszki 28A, sekretariat. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania 15.06.2018 r.- nieruchomość położona w obrębie 2 Ełk 2, Gmina Miasto Ełk.”

Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę (netto) i sposób jej zapłaty,
  • własnoręczny podpis uczestnika rokowań,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6. Rokowania odbędą się w dniu 15 czerwca (piątek) 2018r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Ełk, przy ul. T. Kościuszki 28 A (sala konferencyjna II piętro).

7. Warunki udziału w rokowaniach:

a) wniesienie zaliczki w wysokości równej 5% ceny wywoławczej tj. kwoty 246 438,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych) na konto Gminy Ełk w Banku PEKAO SA O/Ełk 11 1240 5745 1111 0010 4463 2844 w taki sposób, aby najpóź- niej w dniu 11 czerwca 2018 r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym Gminy Ełk.

8. Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wójt Gminy Ełk zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

9. Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk w Biuletynie Informacji Publicznej http://elk-ug.bip. eur.pl oraz wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Ełku przy ul. T. Kościuszki 28 A tel. 87 619 45 19, w godzinach pracy urzę- du: poniedziałek: 7:15-15:15, wtorek 8:00-16:00, środa- piątek 7:15-15:15.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu