Wójt Gminy Miłkowice ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

  • Komunikat partnera
opublikowano: 12-05-2022, 15:49
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213 t.j.) dnia 13.05.2022 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice

1) Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 148/2 położona w obrębie Lipce, gmina Miłkowice o powierzchni 4,3342 ha i użytkach: grunty orne RIVa – 2,7938 ha, RIVb – 1,2673 ha, łąki trwałe ŁIV – 0,2517 ha oraz pastwiska trwałe PsIV – 0,0214 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczysta nr LE1L/00052001/2. Nieruchomość położona jest poza główną strefą zabudowań wsi, bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane użytkowane rolniczo. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej DK94 – trasa Legnica – Chojnów, w niedalekiej odległości od drogi krajowej S3. Działka jest nieuzbrojona, media (EE, wod-kan) przebiegają w bliskim sąsiedztwie, jest niezabudowana, użytkowana rolniczo, w formie regularnego wieloboku, ma obniżoną funkcjonalność z uwagi na przebiegającą przez jej teren linie wysokiego napięcia, posadowione są betonowe słupy, co ogranicza jej pełne wykorzystanie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę gminną, gruntową, utwardzoną szutrem.

2) Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

- Nieruchomości w dziale III księgi wieczystej posiada wpis ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieoznaczony służebność przesyłu, polegającą na a) prawie ALEATICO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do eksploatacji, w tym usuwania awarii, konserwacji, modernizacji, wymiany i rozbiórki obiektu, tj. podziemnych urządzeń przesyłowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które istnieją i których potrzeba zamontowania powstanie w przyszłości; z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca będzie zobowiązany w przypadku wejścia na nieruchomość do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego; b) prawie Aleatico sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dostępu do opisanych działek w celu dokonania czynności wymienionych w pkt a); c) prawie dysponowania przez Aleatico sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieruchomością na cele budowlane do czynności wymienionych w pkt a), w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; d) obowiązku właściciela do powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiałyby dostęp do obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt a), w szczególności powstrzymywania się od dokonywania nasadzeń roślin wieloletnich oraz stawiania/ budowania budynków w pasie służebności.

- Usunięcie drzew i krzewów z działki jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Wójta Gminy Miłkowice – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

3) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zgodnie z MPZP Gminy Miłkowice podjętego uchwałą nr XXXIX/298/2017 z dnia 06.11.2017 r. oznaczonym symbolem 3U – tereny usług i/lub nieuciążliwa produkcja. Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego nieruchomości, wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Miłkowicach, ul. Wojska Polskiego 71, pok. nr 15. Plan miejscowy dostępny jest również na stronie internetowej www.milkowice.biuletyn.net.

4) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnych różnić strony nie będą wnosić wzajemnych roszczeń.

5) Cena wywoławcza nieruchomości: 1 748 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

6) Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT. Cena sprzedaży płatna jest przed dniem podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej dzień przed jej zawarciem. W tytule przelewu należy wpisać: Lipce, działka 148/2. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

7) Wadium i warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 200 000,00 zł, przedstawią dowód wpłaty wadium, złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez dokonanie przelewu najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 r. na konto w Banku Millennium S.A. nr 11 1160 2202 0000 0005 0956 4110, Gmina Miłkowice, ul. WP 71, 59-222 Miłkowice. W tytule przelewu należy wpisać: przetarg Lipce dz. 148/2. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

8) Minimalna wysokość postąpienia: 17 480,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9) Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 15 lipca 2022 roku o godzinie 9:30 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 71 w sali nr 2, parter.

10) Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212 w. 15.

11) Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

12) W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Wójt Gminy Miłkowice

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane