Wspólne stanowisko Rady i Zarządu GPW w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji

Przemek Barankiewicz
opublikowano: 06-06-2003, 14:23

Na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Rada i Zarząd Giełdy uchwalają co następuje:

I

Rada i Zarząd Giełdy uznaje za wysoce niekorzystną dla bezpieczeństwa obrotu giełdowego praktykę emitowania w niedużym odstępie albo też w tym samym czasie akcji tożsamych lub niewiele różniących się co do zakresu związanych z nimi uprawnień, o cenach emisyjnych znacznie od siebie różnych lub istotnie odbiegających od kursu giełdowego.

Zdaniem Rady i Zarządu Giełdy emitowanie przez spółki giełdowe akcji, których cena emisyjna znacząco odbiega od kursu giełdowego, wymaga podania do publicznej wiadomości merytorycznego uzasadnienia powstania zróżnicowania cen akcji oraz informacji o ryzyku wynikającym z możliwości niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu giełdowego akcji cenowo uprzywilejowanych. Powyższe dotyczy także spółek ubiegających się o dopuszczenie do obrotu giełdowego, jeżeli ceny emisyjne tych akcji znacznie się od siebie różnią i pomiędzy dniami ich ustalenia nie upłynął 1 rok.

Rada i Zarząd Giełdy stwierdzają, iż w przypadku gdy:

- różnica pomiędzy ostatnim kursem giełdowym akcji spółki giełdowej z dnia poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej a ustaloną ceną emisyjną przekracza 25% tego kursu,

- różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ich ustalenia nie minął 1 rok,

akcje uprzywilejowane cenowo mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu giełdowego w ciągu 18 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o emisji akcji cenowo uprzywilejowanych. W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej uchwałę o emisji tych akcji, termin wskazany powyżej liczony będzie od daty podjęcia uchwały zmieniającej.

Rada lub Zarząd Giełdy mogą dopuścić lub wprowadzić do obrotu giełdowego akcje cenowo uprzywilejowane bez zachowania terminu, określonego powyżej, biorąc pod uwagę w szczególności:

- cele emisji,

- różnice cen emisyjnych,

- udział akcji uprzywilejowanych cenowo w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji spółki,

- sposób i termin ustalenia ceny emisyjnej,

- strukturę własności akcji,

- koniunkturę panującą na giełdzie,

jeżeli interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego nie są zagrożone dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu giełdowego takich akcji.

II

Rada i Zarząd Giełdy uznają, iż niniejsze stanowisko nie dotyczy akcji:

- w stosunku do których nie zostało wyłączone prawo poboru,

- objętych w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, jeżeli obligacje te lub prawa z nich były lub są notowane na giełdzie.

III

Zasady określone w niniejszym stanowisku stosowane będą przez Radę i Zarząd Giełdy od dnia 1 sierpnia 2003 r.

Rada i Zarząd Giełdy stwierdzają, iż od powyżej wskazanego dnia nie będą stosowane przy ocenie wniosków spółek o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, następujące wspólne stanowiska Rady i Zarządu Giełdy:

- z dnia 23 listopada 1994 r. w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji,

- z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji z umów przyznających pracownikom i kadrze zarządzającej prawa nabycia akcji na preferencyjnych warunkach,

- z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie postępowania z wnioskami emitentów o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji wyemitowanych z naruszeniem publicznego charakteru obrotu giełdowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przemek Barankiewicz

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Wspólne stanowisko Rady i Zarządu GPW w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji