Wyciąg z ogłoszenia Nr 117/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

  • Komunikat partnera
opublikowano: 07-11-2018, 14:14

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony obiektu użytkowego stanowiącego własność Miasta Gorzowa Wlkp. położonego przy ul.Targowej 7

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujący obiekt:

Obiekt – hala o powierzchni użytkowej 3.898m2 usytuowany na działce gruntu Nr 596/17 o pow. 4.699 m2 przy ul.Targowej 7, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem produkcji, magazynów i hurtowni.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony jest symbolem 2U – przeznaczony na usługi, zakaz nadbudowy, rozbudowy istniejących kubatur. Roboty budowlane i remonty obiektu wymagają akceptacji Konserwatora Zabytków.

Opis obiektu:
Hala trzy nawowa w zabudowie szeregowej, w układzie poprzecznym o konstrukcji stalowej o wymiarach: długość – 97,95 m, szerokość – 38,24 m, wysokość – 16,4 m. Hala - były budynek produkcyjny Zakładów Mechanicznych „Ursus” wybudowany ok. 1937 r. i przebudowany w latach 1990 na halę targową z dobudowanym zapleczem administracyjnym - oszklonym przedsionkiem.
Ściany szczytowe oraz ściany podłużne wykonane z cegły pełnej, ceramicznej. Konstrukcja ścian wzmocniona słupami stalowymi, stropy fundamentowe żelbetowe. W nawie środkowej zainstalowana suwnica pomostowa, a w nawie bocznej zachodniej – wyciągnik łańcuchowy. Obie suwnice są obecnie nieczynne. Stropodach wykonany jako strop typu „Kleina” z cegły ceramicznej zbrojony prętami stalowymi.

Opis stanu technicznego:
Zgodnie z opinią budowlaną dotyczącą oceny stanu technicznego hali - stan techniczny głównej konstrukcji stalowej hali jest dobry, konstrukcja hali zabezpieczona przed korozją. Ściany szczytowe oraz podłużne są w dobrym stanie technicznym, miejscami występują zarysowania nie mające wpływu na stabilność konstrukcji ścian. Stan techniczny posadzki betonowej utwardzonej chemicznie, o dużej nośności jest dobry.
Ławy i stopy fundamentowe są w dobrym stanie technicznym i w pełni przenoszą istniejące obciążenia. Stan techniczny płyty stropodachowej jest zły. Nieszczelne pokrycie dachowe uszkodziło główne połacie płyty stropodachowej typu „Kleina”, widoczne spękania tynku, wystąpiła korozja zbrojenia między cegłami. Stan ten stanowi zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego i wymaga wymiany przed rozpoczęciem działalności na pokrycie materiałami nowoczesnymi lekkimi, np. płytami poliuretanowymi z obustronną stalową powłoką oraz wykonania oczyszczenia konstrukcji stalowej i wymiany skorodowanych elementów. Opinia budowlana – do wglądu w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, pok. 419.

Dostosowanie obiektu do prowadzonej działalności – nastąpi kosztem i staraniem najemcy.
Najemca zobowiązany jest uzyskać zgodę wynajmującego na prowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych obiektu poprzez zawarcie umowy określającej zakres tych prac oraz ich koszt.

Wynajmującemu przysługiwać będzie zwrot wartości nakładów podwyższających trwale wartość obiektu, zgodnie z zakresem robót, potwierdzonych protokołem odbioru, a ich wartość - kosztorysem powykonawczym, poprzez obniżenie do 50% czynszu przez okres niezbędny do zrekompensowania wartości tych nakładów.

Przez okres wykonywania remontu obiektu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy - najemca zobowiązany będzie jedynie do ponoszenia opłat eksploatacyjnych oraz podatku od nieruchomości - pod warunkiem nie prowadzenia działalności w obiekcie.

 Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4, w Sali Herbowej, tj. sala 201 na I piętrze. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny najpóźniej na 14 dni przed terminem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w wysokości określonej w wykazie najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 4 grudnia 2018 r. oraz przedłożą komisji przed otwarciem przetargu wymagane oświadczenia i dokumenty. Na dowodzie wpłaty należy wskazać obiekt, którego wpłata dotyczy oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu.

Wadium należy wpłacić na konto Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. www.bip.wrota.lubuskie.pl. Informacji w sprawie możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziela Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta (tel. 95 73-55-557). Oględzin lokali można dokonać w dniach 26 – 30 listopada 2018 r. w godz. 12 – 14, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Miejskim Centrum Kultury (tel. 693 119 100). Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., budynek przy ul.Sikorskiego 3-4, pokój 423 (tel. 957-355-532). Informacji w sprawie możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w danym lokalu, udziela Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu Urzędu Miasta (tel. 95 73-55-557).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przed dniem przetargu przez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul.Sikorskiego 3-4, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz w prasie lokalnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu