Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym

  • Materiał partnera
opublikowano: 26-06-2018, 15:51
aktualizacja: 26-06-2018, 15:55

GPP.6840.26.2017.EW

Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości komunalnych oznaczonych jako działki nr 163/9, 165, 4811, 178/8 o łącznej pow. 2,9020 ha oraz przeniesienie prawa samoistnego posiadania niezabudowanej nieruchomości nr 164/6 o powierzchni 0,0437 ha. Nieruchomości nr nr 163/9, 165, 4811, 178/8 są własnością Miasta Mława, nieruchomość nr 164/6 pozostaje w samoistnym posiadaniu Miasta Mława. Nieruchomości są położone w Mławie przy Al. Św. Wojciecha na terenie, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza, uchwalonego Uchwałą Nr XL/488/2018 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 27 marca 2018r. Nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym w planie symbolem 2.U/UC - przeznaczenie podstawowe terenu: usługi, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 .

Plan miejscowy jest opublikowany na stronie internetowej: http://bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr- -xl4882018-rady-miasta-mlawa-z-dnia-27-marca-2018r

Nieruchomości są przeznaczone do zbycia łącznie.

Działki nr nr 163/9, 165, 178/8, 4811 mają urządzoną księgę wieczystą nr PL1M/00057449/5. Działka nr 164/6 nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Ewentualna przebudowa sieci oraz wyznaczenie punktów granicznych nastąpi na koszt nabywcy.

Cena wywoławcza: 3 115 600,00 zł (słownie złotych: trzy miliony sto piętnaście tysięcy sześćset 00/100)

Wadium: 311 560,00 zł (słownie złotych: trzysta jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100) Zbycie nieruchomości opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Podatek VAT należy dodać do ceny wywoławczej i ceny zbycia.

Pisemne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Mława, 06 500 Mława, ul. Stary Rynek 19, w terminie do dnia 31.08.2018r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Burmistrz Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 i opatrzonych napisem: „Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości nr nr 163/9, 165, 4811, 178/8, 164/6 – Al. Św. Wojciecha.”

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 04.09.2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pokój 25.Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława w Biuletynie Informacji Publicznej: www.mlawa.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19, pok. 13, tel. 23 654 32 53 wew. 400.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane