Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym

  • Komunikat partnera
opublikowano: 21-04-2020, 16:19

GPP.6840.13.2019.EW

Burmistrz Miasta Mława ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr nr 1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474 o łącznej pow. 0,8477 ha, położonych w Mławie przy ul. Napoleońskiej.
Nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży łącznie. Nieruchomości mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Napoleońskiej.
Nieruchomości są położone na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1984 w wyniku podziału której powstała m.in. działka nr 1984/2 była wydana decyzja Burmistrza Miasta Mława Nr 205/03 o warunkach zabudowy na rzecz Gminy Miasta Mławy ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku usługowego. Nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste:
- działka nr 1736/1 - PL1M/00014461/2,
- działka nr 1736/2 - PL1M/00033956/8,
- działki nr nr 1984/2, 4474 - PL1M/00025728/2.
Na części nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej elektroenergetyczne oraz wodociąg.
Ewentualna przebudowa kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej terenu oraz wyznaczenie punktów granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.
Cena wywoławcza: 678 000,00 zł (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100).
Wadium: 67 800,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 00/100).
Sprzedaż działki nr 1984/2 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT wg. stawki 23%, sprzedaż działek nr nr 1736/1, 1736/2, 4474 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Podatek VAT należy dodać do ceny wywoławczej i ceny sprzedaży nieruchomości.
Pisemne oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Mława, 06 500 Mława, ul. Stary Rynek 19, w terminie do dnia 26 czerwca 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Burmistrz Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19 i opatrzonych napisem: „Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr nr 1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474 – ul. Napoleońska.”
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.06.2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Kancelaria Urzędu. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława w Biuletynie Informacji Publicznej: www.mlawa.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19, pok. 13, tel. 23 654 32 53 wew. 400.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane