Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, Burmistrz Polkowic ogłasza

Materiał partnera
opublikowano: 25-10-2017, 14:44
aktualizacja: 25-10-2017, 14:56

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy Polkowice
Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży, aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %. Cena sprzedaży płatna będzie przed podpisaniem umowy notarialnej – sprzedaży
- gmina Polkowice wystąpiła z wnioskiem do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie możliwości zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości wskazanych w w/w tabeli w poz. 3 i 4.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi:
- w przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne jej usunięcie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- wszelkie uzgodnienia z właścicielami mediów i dróg nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie i na własny koszt; niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania planowanej zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

WADIUM
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wskazane wadium płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288, w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: potwierdzenie bankowe wniesienia wadium; dokument tożsamości; aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru; w przypadku cudzoziemców odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; pełnomocnictwo do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium zostanie:
1. zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
2. zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
3. ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg i nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umowy notarialnej.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 –18 sala konferencyjna dnia 11 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 .
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargów jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice – ul. Rynek 19; na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.eu; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl.
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, Polkowice ul. Rynek 19, tel. (076) 72 46-786, -785, e-mail: gn@ug.polkowice.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, Burmistrz Polkowic ogłasza