Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego o:

Komunikat partnera
opublikowano: 19-07-2018, 15:09

Pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej Środzie Wielkopolskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

nr 3931 o powierzchni 2,4745 ha.

Cena wywoławcza 1 979 600 zł

Wadium 198 000 zł

* Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 2 października 2018 roku, w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5 o godz. 11:00.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości. Wadium winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 24 września 2018 roku.

Działka objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas określony do dnia 31.12.2018 roku. Część działki oznaczonej nr ewid. 3931 objęta jest Uchwałą Nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej położonego w Kijewie i Włostowie (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 88, poz. 2255 z dnia 15 czerwca 2007 r.) i stanowi:

- w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

- w części droga dojazdowa wewnętrzna,

- w części teren trafostacji.

Część działki oznaczonej nr ewid. 3931 nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp., zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/374/2002 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej, z dnia 20.02.2002 r., Uchwałą Nr III/21/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 28.12.2006 r., Uchwałą Nr XV/209/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.01.2008 r., Uchwałą Nr XLIII/700/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.06.2010 r., Uchwałą Nr XVI/193/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.11.2011 r., Uchwałą Nr LIII/937/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 26.06.2014, Uchwałą Nr XII/170/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 25.06.2015 r., Uchwałą Nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., z dnia 24.11.2016 r., znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny z wiodącą funkcją przemysłowo gospodarczą.

Dla części działki nr 3931 nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w dniu 20.08.2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał decyzję nr GiGP.6730.163.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba, na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte. Działka nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działki zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XL/237/2010 z 25.05.2010 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu Średzkiego nr XXXII/225/2016 z 10.10.2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr 61 286 62 36.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

Członek Zarządu
/-/ Wiesława Strugarek

Członek Zarządu
/-/ Dariusz Tomaszewski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Średzkiego o: