Yawal <YWAL.WA> RB NR 26/2003 - uchwały podjęte na ZWZA Al-Pras S.A. w dniu 30.06.2003r. - część 2

Maciej Zbiejcik
opublikowano: 01-07-2003, 13:20

Yawal <YWAL.WA> RB NR 26/2003 - uchwały podjęte na ZWZA Al-Pras S.A. w dniu 30.06.2003r. - część 2 29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.
33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.
34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.
36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.
37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.
40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.
43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.
44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.
47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.
48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.
Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2003 r.w sprawie: zmian w Statucie Spółki;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
· zastąpienie dotychczasowej treści §12:
"Władzami spółki są:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zapisem w brzmieniu: "Organami spółki są:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
· zastąpienie dotychczasowej treści §22 ust. 2 lit. j:
"wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego"
zapisem w brzmieniu:
"wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii"
· w §22 ust. 2 dodanie lit. n w brzmieniu:
"wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;"
· w §22 ust. 2 dodanie lit. o w brzmieniu:
"dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką"
· w §25 dodanie ust. 4 w brzmieniu:
"Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego - żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem."
· zastąpienie dotychczasowej treści §26:
"Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie. Ustroniu, Zakopanym, Wiśle." zapisem w brzmieniu:
"Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie."
· zastąpienie dotychczasowej treści §38:
"W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych."
zapisem w brzmieniu:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały organów spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące spółkę."
· dodanie §39 w brzmieniu:
"Akcjonariusze spółki oraz członkowie organów spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"."
§2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 30 czerwca 2003 r.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Al-Pras S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Al-Pras S.A. wchodzi w życie z dniem przyjęcia i stosowany będzie w odniesieniu do obrad następnego Walnego Zgromadzenia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 ZWZ Al-Pras S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r.
PREAMBUŁA
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany niniejszym regulaminem. Akcjonariusze Al-Pras S.A. są zobowiązani do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, opracowanych przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governace, które zostaną przyjęte przez spółkę - w formie odpowiedniego oświadczenia - do stosowania.
I. Postanowienia ogólne.
§1.
Niniejszy regulamin szczegółowo określa tryb zwoływania, prowadzenia obrad, sposób głosowania oraz reguluje inne kwestie, które nie zostały uregulowane w statucie spółki, jak również w kodeksie spółek handlowych.
§2.
1. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanym na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Decyzje walnego zgromadzenia w sprawach merytorycznych zapadają w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
II. Tryb i sposób zwoływania oraz odwoływania.
§3.
1. Walne zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie, którego przedmiotem powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, zwołuje corocznie Zarząd w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w ust. 2.
§4.
1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. rada nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania
3. Rada nadzorcza ma prawo zwoływania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez radę nadzorczą.
§5.
1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie. Organ uprawniony do zwołania walnego zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas walnego zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
5. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
§6.
1. Porządek obrad proponuje organ zwołujący walne zgromadzenie. Przy ustalaniu propozycji porządku obrad organ zwołujący powinien uwzględnić zgłoszone przez uprawnione podmioty żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2. Wszystkie sprawy wnoszone na walne zgromadzenie przez zarząd spółki lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego muszą być uprzednio przedstawione - w formie projektów uchwał oraz pisemnego uzasadnienia zgłoszonego żądania umieszczenia danej sprawy w porządku obrad - radzie nadzorczej do zaopiniowania.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Sprawozdanie zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, wniosek (propozycja) zarządu dotyczący sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdań spółki za ubiegły rok obrotowy oraz opinia rady nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków powinny być udostępniane akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.
III. Kompetencje.
§7.
1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały we wszystkich sprawach spółki, a w szczególności w sprawach określonych przepisami statutu spółki oraz kodeksu spółek handlowych. 2. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta ds. szczególnych walne zgromadzenie powinno przestrzegać zasady, iż rewidentem ds. szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.
3. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej walne zgromadzenie powinno przestrzegać zasady, iż wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy, jak również powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu.
4. Walne zgromadzenie oraz osoba prowadząca walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, dla których walne zgromadzenie oraz osoba prowadząca walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.
IV. Tryb prowadzenia obrad i sposób głosowania.
§8.
1. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Postanowień ust. 2. nie stosuje się do wniosków o charakterze porządkowym, jak również do wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które mogą być wniesione i uchwalone w każdym czasie, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządek obrad na wniosek akcjonariuszy jedynie w przypadku, gdy akcjonariusze ci wyrażą na to zgodę.
§9.
1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca (wiceprzewodniczący), a w razie nieobecności tych osób - prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
2. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez osoby uprawnione do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu. Na przewodniczącego może być wybrana osoba uprawniona do głosowania na walnym zgromadzeniu lub pełnomocnik takiej osoby.
4. Walne zgromadzenie może na czas trwania obrad powoływać spośród osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu z prawem głosu (lub ich pełnomocników) komisję, w tym komisję skrutacyjną, każdorazowo określając liczbę jej członków oraz zadania. Komisja powinna być złożona co najmniej z trzech osób. Wyboru członków komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji.
6. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów na członków komisji bezwzględnej większości głosów, przewodniczący zgromadzenia zwraca się o ponowne zgłoszenie kandydatów, a następnie zarządza głosowanie. Wyboru członków komisji dokonuje się wówczas zwykłą większością głosów.
§10.
1. Przewodniczący walnego zgromadzenia, zwany dalej "przewodniczącym", kieruje obradami walnego zgromadzenia i jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji. W przypadku dojścia do złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego z ważnych powodów walne zgromadzenie niezwłocznie przystępuje do wyboru nowego przewodniczącego zgodnie z §9 ust. 3. W takim przypadku protokół walnego zgromadzenia podpisują wszystkie osoby, które pełniły funkcję przewodniczącego.
4. Osoba lub osoby pełniące funkcję przewodniczącego nie mogą bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
5. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy w szczególności:
a) zarządzenie sporządzenia listy obecności uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu oraz sprawdzenie czy akcjonariusze ci byli umieszczeni na liście uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz czy prawo do działania przedstawiciela lub pełnomocnika w imieniu określonego akcjonariusza jest należycie udokumentowane;
Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości.
Na wniosek biorących udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób.
b) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad;
Stwierdzenia tego przewodniczący dokonuje na podstawie przedłożonych przez organ zwołujący dokumentów związanych ze zwołaniem zgromadzenia oraz listy obecności.
c) czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z ustalonym porządkiem obrad oraz nad przestrzeganiem przepisów kodeksu spółek handlowych, statutu spółki oraz uchwał walnego zgromadzenia;
d) zarządzanie głosowań, w tym ogłaszanie momentu otwarcia i zamknięcia, i czuwanie nad prawidłowością ich przebiegu;
e) wprowadzanie do porządku obrad - z inicjatywy własnej lub na wniosek innych uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu - spraw o charakterze porządkowym i zarządzanie głosowania dotyczącego ich rozstrzygnięcia;
Głosowanie nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia (np. zarządzenie krótkiej przerwy w obradach nie stanowiącej odroczenia obrad w celu zliczenia głosów, zasięgnięcia opinii prawnej itp., ustalenie kolejności rozpatrywania spraw, powołanie komisji, wyrażenie zgody na rejestrowanie przebiegu obrad na nośnikach obrazu lub dźwięku). Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywanie ich praw.
f) udzielanie głosu biorącym w zgromadzeniu akcjonariuszom i ich pełnomocnikom, członkom organów spółki i, w razie potrzeby, zaproszonym osobom uczestniczącym w walnym zgromadzeniu bez prawa głosu;
g) odbieranie głosu uczestnikom walnego zgromadzenia w przypadku, gdy wypowiedź:
§ dotyczy sprawy nie będącej przedmiotem obrad (nie objętej porządkiem obrad);
§ narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
§ narusza prawo lub dobre obyczaje;
h) zgłaszanie wniosku o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg walnego zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych przewodniczącego oraz uchwał walnego zgromadzenia; i) zgłaszanie wniosku w sprawie ogłoszenia przerwy stanowiącej odroczenie obrad walnego zgromadzenia oraz zarządzanie głosowań w sprawie podjęcia uchwały w tej sprawie na wniosek własny lub na wniosek innych uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu;
j) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników walnego zgromadzenia z prawem głosu i w razie potrzeby zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
k) współdziałanie z komisjami powołanymi przez walne zgromadzenie oraz z notariuszem sporządzającym protokół.
6. Uczestnikom walnego zgromadzenia przysługuje prawo sprzeciwu wobec decyzji przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji przewodniczącego rozstrzyga walne zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.
§11.
1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu i poddaje go pod głosowanie w celu przyjęcia. Przyjęcie porządku obrad i kolejności rozpatrywania spraw następuje bezwzględną większością głosów.
2. Poszczególne sprawy wynikające z przyjętego porządku obrad omawia referent wyznaczony przez organ spółki lub akcjonariusza, na którego wniosek dana sprawa została umieszczona w porządku obrad. Referentem może być również przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po przedstawieniu sprawy przez referenta przewodniczący otwiera dyskusję. Dyskusja może dotyczyć każdej sprawy z osobna lub kilku spraw łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący zgromadzenia.
4. Uczestnicy walnego zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u przewodniczącego, który udziela głosu w kolejności zapisu, chyba że walne zgromadzenie podejmie uchwałę zmieniającą to ustalenie. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu członkom rady nadzorczej oraz członkom zarządu i jego członkom oraz zaproszonym gościom poza kolejnością.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu