Czytasz dzięki

Zakaz konkurencji — kiedy złamany

  • Materiał zewnętrzny
opublikowano: 25-06-2019, 22:00

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę, mogą zawrzeć umowę, w której pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania, po ustaniu stosunku pracy, działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w zakresie i przez czas określony w umowie. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do wypłacania z tego tytułu pracownikowi stosownego odszkodowania.

KOMENTARZ PRAWNIKA

INES BORKOWSKA radca prawny GWW

Umowa o zakazie konkurencji powinna określać okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi w tym czasie. Niezbędne jest też wskazanie zakresu (przedmiotu) tego zakazu, a zatem uregulowanie, jaka działalność (aktywność zawodowa) byłego pracownika będzie uważana za złamanie klauzuli konkurencyjnej. W praktyce prawidłowe sformułowanie zakresu zakazu konkurencji obowiązującego pracownika nastręcza wiele trudności i prowadzi do sporów, czy pracownik, podejmując inną pracę w okresie obowiązywania umowy, nie złamał obowiązującego go zakazu konkurencji, pozbawiając się prawa do odszkodowania.

Warto przyjrzeć się, jak takie sytuacje ocenia Sąd Najwyższy (SN). W uzasadnieniu wyroku z 13 grudnia 2018 r. (sygn. akt I PK 182/17) zwrócił on uwagę, że gdy w umowie o zakazie konkurencji zawarto jedynie ogólny jego zakres przedmiotowy (odnosząc go do „przedmiotu działalności” pracodawcy), dla rozstrzygnięcia, czy doszło do jego złamania przez pracownika, konieczna jest nie tylko wykładnia samego tekstu umowy, ale również zapoznanie się ze stanowiskami obu stron umowy i uwzględnienie ich w ramach ustalania, jaki był zgodny zamiar tych stron i cel umowy — a zatem uwzględnienie dyrektyw interpretacyjnych określonych w art. 65 par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

Prawidłowo sformułowany zakres zakazu konkurencji powinien bowiem uwzględniać konieczność ochrony interesów pracodawcy związanych z konkurencją podmiotów gospodarczych i zarazem nie powinien powodować nieuzasadnionego ograniczenia swobody byłych pracowników w podejmowaniu aktywności zawodowej i zarobkowej, która nie stanowi konkurencji i zagrożenia dla działalności pracodawcy. SN podkreślił, że zakaz konkurencji nie może wykraczać poza przedmiot rzeczywistej działalności pracodawcy. W tym kontekście sąd przywołał nierzadką praktykę obejmowania wpisem do KRS takich rodzajów działalności, których podmiot podlegający wpisowi w ogóle nie prowadzi, traktując je wyłącznie jako potencjalne i możliwe wprawdzie do podjęcia, ale w bliżej nieokreślonej przyszłości. O działalności konkurencyjnej można natomiast mówić wówczas, gdy zakres działalności nowego pracodawcy pokrywa się — chociażby częściowo — z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej byłego pracodawcy.

Ustalając, czy doszło do złamania przez byłego pracownika zakazu konkurencji, każdorazowo należy oceniać nie tylko, jaka była treść zawartej umowy, ale również treść wynikającą ze zgodnego ustalenia jej zakresu przez strony, przy uwzględnieniu kryterium faktycznego przedmiotu działalności prowadzonej przez pracodawcę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane