ZAKŁADY MIĘSNE MAZURY W EŁKU SA uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia...

ZAKŁADY MIĘSNE MAZURY W EŁKU SA uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia... UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 19 GRUDNIA 2003 ROKU RB-14/2003 Zarząd Zakładów Mięsnych "Mazury" w Ełku S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2003 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały podjęte następujące uchwały: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie udziela zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w formie hipoteki na: - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 133.070 m2 położonej w Ełku ul. Suwalska, podzielonej na 5 działek o numerach od 2091/1 do 2091/5, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 6006 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku; - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 6.474 m2 położonej w Ełku ul. Kajki, numer działki 109/2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 7954 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku; - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 1.245 m2 położonej w Augustowie, numer działki 777/6, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 14220 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie; - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 4.163 m2 położonej w Grajewie ul. Kolejowa, numer działki 2327/2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 20661 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie; - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 3.107 m2 położonej w Olecku, numer działki 81/1, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 4993 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku; - wieczystym użytkowaniu działki zabudowanej o powierzchni 18.989 m2 położonej w Suwałkach ul. Przemysłowa, podzielonej na 4 działki o numerach od 24897/4 do 24897/7, wpisanej do Księgi Wieczystej KW 33430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach; - własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 64,25 m2 położonego w Ełku ul. Wojska Polskiego 32, wpisanego do Księgi Wieczystej KW 37617 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku; - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o powierzchni 121 m2 położonego w Sejnach ul. Zawadzkiego 10, numer działki 531/2. § 2 1. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego może zostać dokonane do dnia 31 grudnia 2004 roku. 2. Pozostałe warunki ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na prawach i nieruchomościach wymienionych w § 1, zaakceptuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, po przedstawieniu przez Zarząd stosownej propozycji. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, postanawia: § 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia wycofać z publicznego obrotu papierami wartościowymi wszystkie akcje Spółki dopuszczone do takiego obrotu. 2. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu w terminie wskazanym w tej decyzji. § 2 Walne Zgromadzenie stwierdza, że spełnione zostały przesłanki formalno-prawne wymagane dla podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z publicznego obrotu, określone w art. 86 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi (zwanej dalej "Ustawą"). § 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego, a w szczególności do: 1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu, 2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego, z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 3) zapewnienia wydania Akcjonariuszom dokumentów akcyjnych reprezentujących akcje Spółki wycofane z publicznego obrotu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dnia 23 października 2003 r. spółka Animex Spółka z o.o. ogłosiła publicznie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w trybie art. 86 ust. 4 Ustawy (dalej zwane "Wezwaniem"). Wezwanie zostało ogłoszone, w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 86 Ustawy. Po ogłoszeniu Wezwania, w dniu 24 października 2003 r., Animex Spółka z o.o. złożyła Zarządowi Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A., w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenia na porządku obrad tego Zgromadzenia sprawy wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu. Zarówno Spółka jak i jej inwestor strategiczny, Animex Spółka z o.o. nie mają żadnych planów, dotyczących pozyskania dodatkowego kapitału dla Spółki przez polski rynek publiczny. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nie wpłynie na zakres działalności Spółki. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uznaje, że koszty wynikające z publicznego statusu Spółki są nieproporcjonalne do korzyści wynikających z tego statusu. Podjęcie niniejszej uchwały leży zatem w interesie Spółki. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 19 grudnia 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w taki sposób, że § 27 otrzymuje brzmienie: "§ 27 1. Rok obrotowy zaczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca roku następnego. 2. Rok obrotowy i podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2004 r. obejmuje okres do dnia 31 marca 2005 r." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 19-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ