Zarząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Materiał partnera
opublikowano: 04-04-2018, 15:37
aktualizacja: 04-04-2018, 15:41

Na sprzedaż stanowiącego własność m.st. Warszawy lokalu mieszkalnego nr 1/2 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, w dzielnicy Mokotów przy ul. Klarysewskiej 55 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 14 lutego 2099 r. ułamkowej części gruntu.

Lokal mieszkalny nr 1/2 o powierzchni użytkowej 96,97 m2 , usytuowany jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z czterech pokoi, przedpokoju, korytarza, dwóch kuchni, łazienki oraz w.c. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia piwniczne o powierzchniach 10,39 m2 i 9,15 m2 .

Z własnością lokalu związany będzie udział 11651/26482 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Grunt, na którym znajduje się budynek Klarysewska 55, oznaczony jest jako działka ewidencyjna nr 99 z obrębu 146505_8.0523, o powierzchni 647 m2 , uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA2M/00185190/9.

Dla nieruchomości położonej przy ul. Klarysewskiej 55 obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto – Ogród Sadyba część I zatwierdzonego uchwałą nr XCII/2350/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10697, z późn.zm.). Przedmiotowy teren położony jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem D15MN dla którego przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Budynek położony przy ul. Klarysewskiej 55 jest obiektem chronionym planem, dla którego plan ustala szczegółowe zasady realizacyjne.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego – zespołu urbanistycznego i budowlanego dawnego „Miasta – Ogrodu Czerniaków” zwanego też „Miastem – Ogrodem – Sadyba” (wraz z zielenią i nawierzchnią brukową pozostałą na ulicy Okrężnej) wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1559, decyzją z dnia 2 grudnia 1993 r. Celem ochrony obszaru jest zachowanie zabytkowej struktury przestrzennej ukształtowanej w oparciu o historyczną parcelację, zabudowę i zieleń. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn.zm.) przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz jego otoczeniu (w przypadku gdy jest ono objęte ochroną prawną z mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków) wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Budynek przy ul. Klarysewskiej 55 został ujęty indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków.

Ewentualny remont lokalu wymagać będzie zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, a jego przebudowa wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn.zm.) upłynął w dniu 18 stycznia 2018 r. Wnioski takie nie wpłynęły.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, sala konferencyjna, parter

 

Sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U z 2017 r. poz.1221 z późn.zm.) Do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 15:00, bezpośrednio w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317 lub 316, III piętro.

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317, 316, III piętro.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27, w pok. nr 317, 316, III piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (22) 44-36-350, (22) 44-36-349 lub (22) 44-36-351, e-mail: ksamsonowicz@um.warszawa.pl, jgos@um.warszawa.pl, kreda@um.warszawa.pl.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem DOM „Polkowska” Zakładu Gospodarowania Nieruchomo- ściami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (godziny urzędowania: 7:00-15:00, od poniedziałku do piątku): tel. (22) 550-91-28, (22) 550-91-20.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy www.mokotow.waw.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w przetargu dla osób zainteresowanych. 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Komunikaty / Zarząd dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony