Zasady zamówień publicznych

Marcin Iskra
opublikowano: 18-05-2006, 00:00

Kto może być członkiem komisji przetargowej?

- Zgodnie z art. 21 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych członków komisji przetargowej — co najmniej trzy osoby — powołuje kierownik zamawiający. Zazwyczaj udział w komisji osób spoza personelu zamawiającego wchodzi w grę raczej tylko w razie braków kadrowych.

Członkowie komisji powinni dawać gwarancję rzetelnego i obiektywnego wypełnienia procedur. Wykluczone są osoby karane, także dyscyplinarnie, zwłaszcza w związku z uchybieniami w obrębie finansów i zamówień publicznych. W skład komisji nie powinien wchodzić kierownik jednostki zamawiającej ani inna osoba upoważniona do wyboru oferty lub podpisania umowy.

Wymagania kwalifikacyjne nie są doprecyzowane w ustawie. Nie został też przewidziany tryb postępowania kwalifikacyjnego. Tytułem powołania może więc być polecenie służbowe lub zmiana zakresu czynności pracowniczych. Często w przypadku osób niezatrudnionych w jednostce zamawiającej tytułem powołania jest zlecenie.

Jaki powinien być zakres treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia?

- Art. 36 ust. 1 ustawy o zamówieniach określa ich podstawowy zakres, ale w postępowaniach, których wartość nie przekracza równowartości 60 tys. euro, może ona nie zawierać postanowień w sprawie wadium, walut obcych, formalności po wyborze oferty i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dostawca lub wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji. Należy go udzielić niezwłocznie, chyba że prośba wpłynęła na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert. Gdy prośba jest sygnałem poważnego uchybienia w specyfikacji, to zamawiający powinien odpowiednio przedłużyć termin składania ofert, by dokonać ich korekty. Wyjaśnień mogą się domagać także organizacje pracodawców i przedsiębiorców, zrzeszające dostawców lub wykonawców, wpisane na listę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający przesyła wyjaśnienie wszystkim dostawcom i wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.

Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania (art. 38 ust. 5). W razie potrzeby zamawiający przedłuża termin składania ofert, by dostawcy (wykonawcy) mogli uwzględnić wyjaśnienia i uzupełnienia albo modyfikacje specyfikacji. Przy zamówieniach większej wartości (130 tys. euro dla dostaw i usług lub 5 mln euro dla robót budowlanych) czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach wynosi co najmniej siedem dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 6-7).

Marcin Iskra

współwłaściciel kancelarii Iskra & Załuski

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Iskra

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu