Zawiła, choć uproszczona

Monika Niewinowska
opublikowano: 06-06-2005, 00:00

Stosowanie uproszczonej procedury zamówień publicznych nie jest proste. Warto poznać wcześniej odpowiednie przepisy.

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi korzystania z pomocy publicznej przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania uproszczonej procedury zamówień publicznych w dwóch przypadkach. Pierwszy, określony w ustawie Prawo zamówień publicznych, występuje wówczas, gdy udział środków publicznych w kosztach realizacji przedsięwzięcia jest wyższy niż 50 proc. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorca” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w działaniu 2.2.1 „Wsparcie nowych inwestycji” programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Druga sytuacja, w której przedsiębiorcy muszą stosować procedury zamówień publicznych przy wyborze dostawców czy wykonawców występuje, gdy umowa dotacji przewiduje dofinansowanie pojedynczego zakupu kwotą większą niż 200 tys. EUR (do końca 2004 r. próg ten wynosił 100 tys. EUR). Polskie przepisy wymagają stosowania wówczas uproszczonej procedury. Obowiązek ten występuje w programie Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw — w działaniu 2.3 wspierającym inwestycje w małych i średnich firmach.

Przedmiot zamówienia

Pierwszym podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia w tym podanie, jakim wymaganiom technicznym i jakościowym ma odpowiadać. Wskazane przez zamawiającego kryteria nie mogą być ustalone pod kątem określonej marki lub producenta.

— W przypadku procedury uproszczonej wystarczy zamieścić precyzyjny opis w ogłoszeniu. Jeżeli jednak przedsiębiorca zmuszony jest stosować pełną procedurę zamówień publicznych, wówczas będzie musiał sporządzić dokument zwany specyfikacją. Specyfikację mogą zrobić też przedsiębiorcy stosujący uproszczoną procedurę zamówień publicznych, ale nie jest to konieczne — mówi Damian Dec, właściciel firmy doradczej Atfin.

W treści specyfikacji muszą znaleźć się wymagane przepisami zapisy dotyczące m.in. wartości zamówienia, parametrów ofert oraz kryteriów ich wyboru.

Wartość zamówienia musi być ustalona odpowiednio wcześniej: 3 lub 6 miesięcy (w przypadku robót budowlanych) przed udzielaniem zamówienia. Obok określenia wartości w specyfikacji trzeba zamieścić też opis przedmiotu zamówienia, w tym wskazanie jego oczekiwanych parametrów technicznych, surowców i materiałów lub sposobu jego wykonania.

Następnym istotnym elementem specyfikacji jest określenie terminu, w którym ma być wykonane zamówienie. Można wybrać albo tzw. termin wymagany lub pożądany. W pierwszym przypadku niezraelizowanie zamówienia powoduje automatyczne odrzucenie oferty. Jeśli planowane są prace o wartości przekraczającej 60 tys. EUR wykonawcy muszą udowodnić swoje kwalifikacje, przedkładając wskazane przez zamawiającego dokumenty.

W specyfikacji nie może zabraknąć też zapisu dotyczącego wadium. Należy ustalić w jakiej wysokość ma zostać wniesione i w jakiej formie oraz w jakich sytuacjach zostanie zatrzymane.

Warto również pamiętać, że termin składania ofert nie może się pokrywać z datą ich otwarcia.

Wartość

Zamawiający, zarówno w przypadku procedury uproszczonej, jak i pełnej, musi też ustalić wartość zamówienia. Metody są różne. Najczęściej podstawą jego określenia jest przewidywane wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. W przypadku zamówienia na roboty budowlane, wartość zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robót budowlanych. Natomiast koszt wykonania dostaw lub usług można ustalić na podstawie ceny, którą zapłacił zamawiający w roku poprzednim za podobne prace, zwiększonej o wskaźnik inflacji. Można też określić cenę, na podstawie wartości wydatków planowanych w budżecie na dany cel, w roku dokonywania zamówienia. I wreszcie jako wartość zamówienia można przyjąć średnią cenę rynkową dla określonych inwestycji.

Ogłoszenie

Informację o zapotrzebowaniu na dostawcę należy podać do publicznej wiadomości. W przypadku procedury uproszczonej przedsiębiorca musi zamieścić ogłoszenie w siedzibie swojej firmy, na swojej stronie inernetowej oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest instytucją wdrażającą działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” oraz w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim. W treści ogłoszenia musi znaleźć się nazwa i adres zamawiającego, przedmiot i zakres zamówienia, określenie terminu jego wykonania, miejsce i termin składania ofert oraz opis warunków udziału w postępowaniu. Gotowy formularz ogłoszenia do działania 2.3 WKP znajduje się na stronie www.parp.gov.pl. Należy pamiętać, że przedsiębiorca jest związany treścią ogłoszenia.

— Przy pełnej procedurze wystarczy zamieszczenie informacji w biuletynie zamówień publicznych. Paradoksalnie więc uproszczona jest w tym punkcie bardziej uciążliwa i kosztowna niż procedura pełna — mówi Damian Dec.

Wybór wykonawcy

Otwarcie ofert następuje po upłynięciu terminu ich składania. Kryteria wyboru oferty zamawiający musi określić w ogłoszeniu. Może to być kryterium ceny, bądź też najlepszej relacji korzyści do ceny.

— Wybór oferty musi być obiektywny. Nie można kierować się przesłankami innymi, niż te określone w ogłoszeniu. Nie wolno też dyskryminować żadnego z oferentów — przypomina Damian Dec.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Zawiła, choć uproszczona