ZEG <ZEGW.WA> zwołanie ZWZA ZEG S.A.

ZEG <ZEGW.WA> zwołanie ZWZA ZEG S.A. ZWOŁANIE ZWZA ZEG S.A. Raport bieżący nr 6/2003 Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w Tychach, które odbędzie się w dniu 20 maja 2003 r. w siedzibie Spółki, w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00 , z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2002 r. ZEG SA, b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2002 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG za rok obrotowy 2002, c) podziału zysku i pokrycia strat, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., f) zmian w składzie Rady Nadzorczej, g) połączenia ZEG S.A. i ZEG – PKF sp. z o.o. h) zasad ładu korporacyjnego. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 13 maja 2003 r. do godz. 15.00 i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu ZEG SA w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. ______________________________________________________________________________________ Koniec wiadomości. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ