ZEW <ZEWW.WA> informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia - część 4

Mira Wszelaka
29-05-2003, 20:31

ZEW <ZEWW.WA> informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia - część 4 i Bankhaus Jacob Landau raciborskie Zakłady Elektrod Węglowych należą do pionierów na rynku elektrod. Rozpoczynając produkcję w połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku były pierwszym na świecie producentem tych wyrobów. W ciągu ponad stuletniej historii zakłady wielokrotnie zmieniały właścicieli, wchodząc w okresie międzywojennym w skład firmy Siemens, z której wywodzą się również niemieckie spółki Grupy. W latach sześćdziesiątych XX wieku, w oparciu o kapitał intelektualny ZEW, utworzone zostały Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe (SZEW) w Nowym Sączu (w roku 1991, po przekształceniu w spółkę akcyjną zmieniona została nazwa na Polgraph S.A. ). Grupa raciborskich specjalistów należała do grona współtwórców SZEW, drugiego producenta wyrobów węglowych w kraju. W wyniku przemian ustrojowych, które zaszły w Polsce w 1992 ZEW zostały przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa i w ramach programu powszechnej prywatyzacji weszły w skład Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W roku 1996 Polgraph SA po przejęciu przez Grupę SGL zmieniły nazwę na SGL Carbon S.A. W 1997 roku ZEW zadebiutował na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa działa na czterech podstawowych rynkach:
- produkty z węgla i grafitu,
- grafity specjalne,
- ochrona antykorozyjna,
- nowe technologie.
Zarówno ZEW jak i SGL funkcjonują wyłącznie w pierwszym z wyżej wymienionych segmentów oferując trzy główne linie wyrobów: elektrody grafitowe, bloki katodowe oraz wyłożenia piecowe. Produkcja uzupełniana jest przez wytwarzanie past i klejów, mas Soedeberga oraz nawęglaczy, powstających w dużej mierze jako wynik przeróbki odpadów produkcji głównej.
Rynek elektrod grafitowych na świecie jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, ze względu na unifikację wyrobów. Technologię i know-how w tym zakresie posiada ponad 50 zakładów na świecie. W tej sytuacji przy wyborze dostawcy zasadniczego znaczenia nabiera argument cenowy, tym bardziej, że cykl życia elektrod grafitowych w przemyśle hutniczym jest na tyle krótki, iż produkt ten ma charakter materiału eksploatacyjnego, który ulega szybkiemu naturalnemu zużyciu. Zmiana dostawcy nie wiąże się dla odbiorcy z istotnym ryzykiem ponieważ koszty związane ze złą jakością elektrod nie są wysokie.
W przypadku bloków katodowych stanowiących element wanien elektrolizerów oraz wyłożeń piecowych, których cykl życia wynosi odpowiednio minimum 5 oraz 7 lat, zaś ich wymiana wiąże się z poniesieniem istotnych nakładów inwestycyjnych, jakość dostarczanych wyrobów ma zasadnicze znaczenie. Produkty tego segmentu oferowane są przez niewielką ilość zakładów, których doświadczenie i renoma stanowi główne kryterium wyboru dla odbiorcy.
W tym segmencie istnieją istotne bariery wejścia na rynek związane z opanowaniem całego procesu produkcji począwszy od wyboru ściśle zidentyfikowanego złoża, z którego pochodzi surowiec, poprzez projektowanie, aż do procesu wytwórczego. Marketing tych wyrobów bazuje na renomie i zaufaniu do producenta. Działając w strukturach Grupy zarówno ZEW jak i SGL biorą udział w realizacji wspólnej strategii obejmującej między innymi politykę zakupową i dystrybucyjną. Będąc elementem rozbudowanej organizacji oba zakłady korzystają ze wspólnych źródeł zaopatrzenia oraz realizują kontrakty zawarte na poziomie Grupy. Ten sposób funkcjonowania sprawił, iż ZEW i SGL działają według identycznych zasad zbudowanych wokół analogicznej struktury organizacyjnej, wzorowanej na strukturze sprawdzonej w Grupie.
Obie spółki charakteryzują się zbliżoną wielkością. W pierwszym kwartale 2003 roku przychody ZEW wyniosły 53,2 miliona złotych, zaś przychody SGL 68,2 miliona złotych. Wynik netto spółek wyniósł w tym okresie odpowiednio 3,0 miliona złotych i 8,1 miliona złotych, a suma bilansowa 210,2 miliona złotych i 330,4 miliona złotych.
Zgodnie z sprawozdaniami finansowymi za rok 2002 suma bilansowa ZEW roku 2002 wyniosła 210,5 miliona złotych, zaś SGL 324,2 miliona złotych. Przychody wyniosły odpowiednio 199,4 miliona złotych i 255,6 miliona złotych, a zysk netto 5,7 miliona złotych i 30,5 miliona złotych. Nakłady inwestycyjne zamknęły się w 2002 roku kwotą 11,5 miliona złotych w ZEW oraz 9,1 miliona w SGL.
2. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia ZEW i SGL
Od chwili dołączenia do Grupy zarówno ZEW jak i SGL podlegały kompleksowym procesom restrukturyzacyjnym, których celem było unowocześnienie procesów produkcji i zarządzania oraz dostosowanie obu podmiotów do standardów obowiązujących w Grupie. Proces ten nie jest zakończony, a strategiczny czynnik odróżniający polską część Grupy stanowi istnienie w Polsce, w sensie prawnym, dwóch firm wchodzących w jej skład.
Dopasowanie do struktury Grupy
W innych krajach zakłady działające w sektorze węgla i grafitu skupione są w jednym podmiocie prawnym funkcjonującym na terenie danego kraju. W Polsce istnieją dwie spółki odpowiadające dwóm zakładom produkcyjnym. Stan taki znajdował swoje uzasadnienie
w uwarunkowaniach historycznych lecz z punktu widzenia Grupy jest sytuacją niepożądaną, powodującą komplikacje i niższą elastyczność działania.
Taka struktura jest kosztowna w działaniu. Jej poszczególne części funkcjonują według sztywnych, skodyfikowanych zasad, ponadto spółki muszą utrzymywać odrębną księgowość
i rozliczenia, są również poddawane okresowo badaniom sprawozdań finansowych. Wymusza to zaangażowanie znacznych zasobów kadrowych oraz wymaga ponoszenia wysokich kosztów - w tym również tzw. usług zewnętrznych (np. obsługa prawna). Utrudnione jest sprawne zarządzanie przepływami finansowymi w ramach spółek.
Istnienie dwóch spółek jest przez Grupę postrzegane jako czynnik wpływający na obniżenie efektywności ekonomicznej polskiej części firmy. Z tego powodu podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie ZEW i SGL poprzez ustanowienie w obu podmiotach tych samych władz. Funkcję Prezesa Zarządu w obu podmiotach pełni pan Dr Franz Berger, a pozostali dyrektorzy działający w ramach Komitetu Zarządzającego wykonują swe obowiązki w obu podmiotach.
W ramach złagodzenia niedogodności organizacyjnych Grupa podjęła decyzję
o skupieniu niektórych funkcji w jednym z podmiotów. Z tego powodu planowane jest umiejscowienie działów kontroli jakości, zaopatrzenia i zaplecza badawczego wraz
z laboratoriami w Raciborzu. Księgowość ZEW już obecnie prowadzona jest w Nowym Sączu. W okresie od przejęcia polskich spółek przez Grupę do chwili obecnej w obu zakładach przeprowadzono szereg działań mających na celu redukcję kosztów. W ich wyniku obie spółki osiągnęły efektywność ekonomiczną pozwalającą na wypracowanie zysku netto
w 2002 roku. Zważywszy na obecną strukturę prawną dalsze możliwości oszczędności zostały w wysokim stopniu wykorzystane. Dalsza redukcja kosztów będzie możliwa poprzez:
- osiągnięcie oszczędności w wyniku połączenia spółek,
- wprowadzenie specjalizacji produkcji obu zakładów.
Redukcja kosztów działalności poprzez połączenie
Połączenie ZEW i SGL w jeden podmiot umożliwi polskiej części Grupy istotną redukcję kosztów. Osiągnięcie oszczędności będzie możliwe przez wyeliminowanie dublujących się funkcji organizacyjnych i związaną z tym redukcję zatrudnienia, istotne ograniczenie kosztów usług obcych, racjonalizację wykorzystania systemów informatycznych oraz optymalizację struktur finansowania zewnętrznego.
Kwota oszczędności została oszacowana przez Komitet Zarządzający ZEW i SGL na około 4 miliony złotych rocznie. Jej osiągnięcie będzie możliwe dzięki redukcji następujących kosztów:
- sprzedaży i marketingu,
- reprezentacji,
- kadr,
- obsługi finansowo-księgowej,
- kosztów finansowania,
- administracji (w tym kosztów zarządu),
- usług prawnych,
- usług audytorskich,
- usług doradczych,
- kosztów zakupu,
- obsługi i instalacji systemów informatycznych. Redukcja kosztów przez specjalizację umożliwioną przez połączenie
W nowej strukturze, której efektywna realizacja będzie możliwa pod warunkiem połączenia podmiotów, produkcja ZEW skoncentruje się na wyrobach węglowych w postaci bloków katodowych i wyłożeń piecowych, których zakład jest uznanym producentem. Wycofanie się z produkcji elektrod grafitowych związane jest z nieposiadaniem przez zakład pierwszej części linii technologicznej do produkcji elektrod, co zmusza go do używania półproduktów zakupywanych w SGL. Sytuacja ta jest nieefektywna z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ z jednej strony uniemożliwia pełne wykorzystanie renomy zakładów w Raciborzu na rynku produktów węglowych, z drugiej strony powoduje powstawanie zbędnych kosztów transportu. Zważywszy na fakt, iż roczne światowe zdolności produkcyjne w dziedzinie elektrod wynoszą 700 tysięcy ton, zaś zapotrzebowanie wynosi jedynie 550 tysięcy ton, argumenty o charakterze kosztowym nabierają szczególnego znaczenia. Fakt ten jest dodatkowo wzmacniany przez politykę Grupy, która lokując produkcję w poszczególnych zakładach na świecie narzuca wynegocjowaną przez siebie cenę sprzedaży. Powoduje to, iż zakłady produkcyjne zyskują możliwość polepszenia uzyskiwanych wyników głównie przez dokonywanie redukcji kosztów. W tej sytuacji, przy istniejących wolnych mocach produkcyjnych zakładów w Nowym Sączu, ponoszenie dodatkowych kosztów przewozu półproduktów do Raciborza jest działaniem ekonomicznie nieuzasadnionym, zarówno
z punktu widzenia Grupy jak i polskich zakładów.
Uwarunkowanie przeprowadzenia specjalizacji produktowej połączeniem podmiotów spowodowane jest uzyskaniem przez połączoną firmę:
- większej elastyczności w dysponowaniu majątkiem, co umożliwi przesunięcie przez nową firmę części maszyn i urządzeń odpowiedzialnych za produkcję elektrod do zakładu
w Nowym Sączu, zaś przeznaczonych do produktów węglowych do Raciborza,
- większej swobody dysponowania przez firmę zasobami ludzkimi przez umożliwienie swobodnego przemieszczania siły roboczej między zakładami,
- poprawy efektywności kosztowej, ułatwienie zarządzania procesami produkcyjnymi
i logistycznymi, polepszenie kontroli nad organizacją.
Zwiększenie efektywności kontrolingu i zarządzania
Oprócz aspektów związanych z redukcją kosztów połączenie ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia efektywności kontrolingu i zarządzania. W związku z planowanym wdrożeniem w Grupie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania opartego na SAP R3 połączenie zakładów w jedną firmę pozwoli zaoszczędzić istotną część kosztów wdrożenia, ze względu na ograniczenie liczby podlegających mu podmiotów z dwóch do jednego. Ponadto planowana wkrótce implementacja powinna odbyć się w docelowej strukturze organizacyjnej, co pozwoli na uniknięcie zbędnych wydatków, które należałoby ponieść na ponowne wdrożenie, jeżeli zostałoby ono wprowadzone w dwóch oddzielnych podmiotach prawnych. Wprowadzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb nowej organizacji pozwoli na przyspieszenie gromadzenia, przetwarzania i obiegu danych oraz przygotowywania odpowiednio zaprojektowanych raportów niezbędnych na poszczególnych szczeblach zarządzania w ramach realizacji procesu gospodarczego.
3. Inkorporacja SGL do ZEW Istnienie w Polsce dwóch podmiotów wchodzących w skład Grupy rodzi pytanie o określenie sposobu połączenia dwóch zakładów w jeden podmiot, tak by maksymalnie wykorzystać pozytywne aspekty tego przedsięwzięcia. W tym celu należy rozważyć zagadnienia związane z tradycją, siłą i potencjałem rozwojowym spółek.
Wyjątkowa pozycja ZEW na rynku produktów węglowych
Inkorporacja SGL do ZEW daje nowemu podmiotowi szereg korzyści a w szczególności prowadzi do wzrostu znaczenia polskiej części grupy. Budowa przedsiębiorstwa opartego na ZEW nadaje zakładom w Polsce szczególny charakter ze względu na wyjątkowość raciborskich zakładów zarówno w skali grupy jak i jako światowego dostawcy bloków katodowych i wykładzin węglowych. W przypadku wyboru przeciwnej opcji wyjątkowość ta zostałaby zatracona, zważywszy na masowy charakter produktu oferowanego przez SGL.
Inkorporacja SGL do ZEW ma na celu zwiększenie rentowności sprzedaży, usprawnienie funkcjonowania nowego podmiotu, dalszy istotny wzrost jego efektywności przez obniżkę kosztów funkcjonowania oraz wzrost sprawności zarządzania i bezpieczeństwa działalności.
Skalę korzyści wypływających z budowy nowego podmiotu wokół ZEW obrazuje przyszły udział ZEW w rynku bloków katodowych: roczna produkcja światowa produkcja ZEW produkcja Grupy (bez ZEW)
bloki katodowe 120 tys. ton 25 tys. ton 11 tys. ton
Z przedstawionych danych wynika, że produkcja wyrobów węglowych w ZEW zaspokaja ponad 21% światowego zapotrzebowania na ten rodzaj produktów i stanowi 75% produkcji tych wyrobów w Grupie. Zważywszy na fakt, iż produkcja elektrod grafitowych w ZEW stanowi zaledwie 5% produkcji w całej Grupie (10 zakładów) uwidacznia się rola jaką odgrywa ZEW i jego paleta produktów. Należy zaznaczyć, iż w docelowej strukturze Grupy w ZEW skupić ma się cała produkcja wyrobów węglowych, co stanie się możliwe po połączeniu z SGL oraz przejęciu rynku obsługiwanego obecnie przez niemieckie zakłady w Metingen i Griesheim. Zakończenie procesu koncentracji produkcji w zakładach w Raciborzu planowane jest na rok 2006, co spowodowane jest charakterem tych wyrobów i koniecznością ostrożnego transferu odbiorców z pozostałych zakładów. Jak wspomniano wcześniej jednym z istotnych czynników decydujących o wyborze konkretnego dostawcy bloków katodowych oraz wykładzin piecowych jest renoma bezpośredniego producenta oraz zaufanie odbiorcy.
Kwestia zaufania i przywiązania odbiorców odgrywa dużą rolę we wskazaniu zakładów
w Raciborzu jako podmiotu wiodącego w polskiej części Grupy. Zakłady w Nowym Sączu nie dysponują tego rodzaju atutem. W docelowej strukturze Grupy nowosądecki zakład stanowi jeden z wielu podmiotów o dokładnie tym samym profilu produkcji i jest zmuszony do konkurencji z pozostałymi zakładami. Przyłączenie go do ZEW spowoduje nadanie mu uprzywilejowanej pozycji jako części firmy produkującej unikatowy wyrób w skali Grupy.
Doświadczenie i wiedza
Zakłady w Raciborzu stanowią nie tylko centrum wytwórcze lecz również zaplecze badawczo-rozwojowe dla potrzeb Grupy. Zgromadzono tu doświadczenia i wiedzę wynikającą z ponad stuletniej historii zakładów, jak również przekazaną przez inne spółki. Kosztem wysokich nakładów stworzone zostało jedyne w skali Grupy laboratorium odpowiedzialne za badanie produktów węglowych. Zatrudnia ono polskich specjalistów od lat związanych z ZEW i gwarantujących ciągłość rozwoju w dziedzinie produktów węglowych. Raciborskie zakłady goszczą również inżynierów z zagranicy, którzy współpracują ze stałym zespołem nad rozwojem nowoczesnych technologii
W ZEW nowoczesność związana z pracami badawczymi przenika się z tradycją wynikającą z unikalnej na skalę światową wiedzy na temat surowców używanych do produkcji. Posiadanie jej gwarantuje silną pozycję spółki na rynku i ma znaczący wpływ na wartość firmy. Ze specyfiki technicznej produktu wynika, iż opanowanie samej technologii produkcji bez wiedzy o surowcach nie jest wystarczające dla zapewnienia odpowiedniej jakości.
Silne wsparcie Grupy dla ZEW
Rola zakładów w Raciborzu jest dostrzegana na poziomie Grupy, która już w 1997 roku wsparła ZEW po katastrofalnej powodzi w 1997 roku, podczas której zakłady bardzo ucierpiały. Grupa stała się również inicjatorem przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych, dzięki którym zakład unowocześniono oraz w znacznym stopniu zlikwidowano istniejącą wcześniej nieefektywność. W ZEW wdrożona została opracowana przez Grupę technika racjonalizacji kosztów PEP (Performance Enhancement Project). Dzięki podjętym działaniom spółka osiągnęła wynik netto w wysokości 5,7 miliona złotych w roku 2002 i 3,0 miliona złotych w pierwszym kwartale roku 2003. Dalsze ograniczenie kosztów, a tym samym wzrost efektywności będzie możliwy dzięki przyszłej specjalizacji produkcji w dziedzinie wyrobów węglowych, zwiększeniu elastyczności dysponowania środkami trwałymi i zasobami ludzkimi oraz ułatwionemu zarządzaniu procesami wytwórczymi.
Nakłady inwestycyjne w ZEW poniesione w latach 2000-2002 kształtowały się następująco: 2000 2001 2002 nakłady 6,8 mln. zł. 18,7 mln. zł. 11,3 mln. zł.
Nakłady planowane na 2003-2005 następne wynoszą odpowiednio 8,0 milionów złotych, 12,6 miliona złotych i 8,2 miliona złotych.
Zgodnie z planami w Raciborzu umiejscowione zostaną istotne funkcje korporacyjne, bezpośrednio związane z produkcją, czyli zaopatrzenie, kontrola jakości oraz zarządzanie personelem. W Nowym Sączu skoncentrowane zostaną funkcje administracyjne takie jak księgowość, zarządzanie finansami. W Raciborzu będzie znajdować się również siedziba połączonego podmiotu.
Postrzeganie ZEW S.A. w Grupie wynika w dużej mierze z tradycji i świadomości historycznego znaczenia raciborskich zakładów w branży. Nie bez znaczenia są też czynniki
o charakterze sentymentalnym, wypływające z pamięci o korzeniach zakładów, wchodzących w przeszłości w skład grupy Siemens. Na wizerunek ZEW wpływa również wyjątkowy w Grupie charakter centrum rozwojowego produktów węglowych ulokowanego w Raciborzu, dzięki czemu polskie zakłady nie są postrzegane wyłącznie przez pryzmat niskich kosztów produkcji.
Powstały po połączeniu podmiot będzie dysponował większym majątkiem i potencjałem rozwojowym niż dotychczas ZEW i SGL osobno. Przede wszystkim będzie bardziej zyskowny. Zakłada się, że planowane zmiany organizacyjne spowodują wzrost wartości spółki, oczekiwany przez jej właścicieli.
4. Podsumowanie
Funkcjonowanie Grupy w Polsce w postaci dwóch podmiotów prawnych odpowiadających dwóm zakładom produkcyjnym nie znajduje w chwili obecnej uzasadnienia ekonomicznego.
Możliwość kontynuowania zmian w przedsiębiorstwie uzależniona jest od specjalizacji produkcji ZEW w wyrobach węglowych oraz SGL w elektrodach grafitowych. W chwili obecnej obie spółki wyczerpały już możliwości prostych oszczędności i osiągnięcie dalszej poprawy wymaga przemian na poziomie strategicznym.
Dzięki planowanemu połączeniu powstały podmiot odniesie następujące korzyści:
- ograniczone zostaną koszty działalności,
- możliwe stanie się wyeliminowanie dublujących się funkcji,
- nastąpi poprawa elastyczności dysponowania majątkiem i zasobami ludzkimi,
- ułatwione będzie zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
- zwiększy się sprawność zarządzania i poprawi jakość kontroli nad przedsiębiorstwem,
- charakter rozwiązań organizacyjnych zostanie przystosowany do standardów grupy,
- zracjonalizowane zostanie wykorzystanie dostępnych systemów informatycznych.
Koncentracja wokół zakładu w Raciborzu spowoduje wzrost roli polskiej części Grupy
w całej organizacji i powstanie silnego centrum badawczo-rozwojowego. Stworzy to możliwość dalszej ekspansji na rynku wyrobów węglowych, który w znaczącej części kontrolowany jest obecnie przez ZEW. Sytuacja ta przyniesie korzyści zarówno zakładom
w Raciborzu jak i w Nowym Sączu, który zyska potencjał dalszego ograniczenia kosztów produkcji, mogąc specjalizować się w elektrodach grafitowych. Stworzenie nowego podmiotu w oparciu o ZEW pozwoli ponadto:
- budować renomę polskich zakładów zarówno na rynku globalnym, jak i w ramach samej Grupy,
- zachować przywiązanie odbiorców do zakładów w Raciborzu,
- stworzyć silną i liczącą się polską odnogę Grupy,
- zdobyć poparcie pracowników dla planowanych zmian dzięki zakomunikowaniu roli polskich zakładów.
III. Uzasadnienie stosunku wymiany akcji.
Jako, że w dacie połączenia, jedynym akcjonariuszem obydwu Spółek będzie spółka
SGL Carbon Holdings B.V. z siedzibą w Holandii, planuje się rozliczenie połączenia Spółek i jego ujęcie w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) . Bazując na powyższym założeniu, stosunek wymiany akcji został wyliczony w oparciu o relację kapitałów własnych SGL Carbon SA i ZEW SA wg stanu na 30.04.2003.
*) Wartości sumy kapitałów własnych ZEW S.A. 84.332.575,98 Pln odpowiada 2.244.680 akcji o wartości nominalnej 6 Pln każda. Wartości sumy kapitałów własnych SGL Carbon S.A. 298.329.748,96 Pln winno odpowiadać 7.940.642,31 akcji o wartości nominalnej 6 Pln każda ( 298.329,96 x 2.244.680 : 84.332.575,98)
Mając na uwadze dotychczasową liczbę akcji w SGL Carbon S.A. - 3.050.000 sztuk - stosunek wymiany powinien wynosić 2,603489282 akcji ZEW S.A. za 1 akcję SGL Carbon S.A.
Po zaokrągleniu przyjęto iż za 10 akcji SGL Carbon S.A. akcjonariusz powinien otrzymać 26 akcji ZEW S.A. z podwyższonego kapitału akcyjnego spółki.
Relacja ilości akcji po podwyższeniu kapitału = 3,532797548 jest bardzo zbliżona do relacji kapitałów własnych = 3,537538673
Zarząd SGL Carbon S.A.
Dr Franz Berger - Prezes Zarządu
Data sporządzenia raportu: 29-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Mira Wszelaka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / ZEW &lt;ZEWW.WA&gt; informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia - część 4