ZEW <ZEWW.WA> projekty uchwał na zwza

ZEW <ZEWW.WA> projekty uchwał na zwza PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 23/2003
Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZEW S.A.:
Uchwała Nr1/03
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r.
Realizując pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. zatwierdza:
1.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002,
2.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zawierające: -bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.390.404,26 zł, -rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem bilansowym netto w wysokości 5.713.290,16 zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.619.527,95 zł, -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu 2002 r. o kwotę 401.310,47 zł, -informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.
Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących.
Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Uchwała Nr 2/03
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r.
Realizując pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 2 KSH oraz §34 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. pozostawia zysk bilansowy netto za 2002 r. w kwocie 5.713.290,16 zł na funduszu rezerwowym, z przeznaczeniem do wypłaty w przyszłych okresach.
Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących.
Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr 3/03
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r.
Realizując pkt 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:
I."Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. udziela Prezesowi Zarządu Panu Franzowi Bergerowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok."
Wyniki głosowania:
głosów za........................
głosów przeciw...............
wstrzymujących się.........
II. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. udziela niżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok:
Bruno Toniolo -Przewodniczący Rady Nadzorczej
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Mathias Krebs- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Piotr Leszek Nałęcz - Członek Rady Nadzorczej
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Herbert Schuecker- Członek Rady Nadzorczej do 21 maja 2002 r.
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Rudolf Pletzer - Członek Rady Nadzorczej od 21 maja 2002 r.
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Andrzej Ploszka - Sekretarz Rady Nadzorczej
głosów za.......................
głosów przeciw..............
wstrzymujących się........
Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr 4/03
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 05 czerwca 2003 r.
Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie ZEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
Działając na podstawie Art. 385 KSH i §17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
- przyjmuje rezygnację Pana Rudolfa Pletzera z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2003 r.
- zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 31 stycznia 2003 r. Pana Dietera Kleina, na okres wspólnej kadencji Rady.
Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących.
Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr 5/03
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 05 czerwca 2003 r.
Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie ZEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
Działając na podstawie Art. 385 KSH i §17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
- przyjmuje rezygnację Pana Dietera Kleina z członkostwa w Radzie Nadzorczej doręczoną dnia 24 kwietnia 2003 r.
- zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 24 kwietnia 2003 r. Pana Armina Brucha, na okres wspólnej kadencji Rady.
Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących.
Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r.
Data sporządzenia raportu: 14-05-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu