Zmiana umowy spółki

opublikowano: 17-09-2015, 22:00

Prawnik komentuje: Umowa spółki jest dla każdego typu spółki podstawowym dokumentem korporacyjnym.

KOMENTARZ PRAWNIKA

NATALIA GAWEŁ

adwokat w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice

Umowa spółki jest dla każdego typu spółki podstawowym dokumentem korporacyjnym. Pełni ona funkcję obligacyjną, gdyż zgodnie z art. 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) przez jej zawarcie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia ustalonego w umowie celu. Stanowi także ustrojową podstawę jej funkcjonowania. Przepisy KSH określają minimalną treść, jaką powinna ona zawierać (np. firma, siedziba, przedmiot działalności). Można też zawrzeć w niej inne postanowienia. Bez względu jednak na to, czy dany zapis ma charakter obligatoryjny, czy fakultatywny, jego zmiana zawsze będzie wymagała przeprowadzenia określonej procedury.

Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego (art. 77 § 1 KC) uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy jak przy jej zawarciu. Jeżeli zatem umowę spółki zawarto w formie pisemnej, jej zmiana będzie wymagała formy pisemnej. Jeśli wspólnicy przyjęli dla umowy spółki jawnej czy partnerskiej formę aktu notarialnego, modyfikacje tej umowy będą musieli przeprowadzić w obecności notariusza. Forma notarialna jest obligatoryjna zarówno dla zawarcia, jak i zmiany umowy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Odmienna zasada od wskazanej powyżej dotyczy zmian umów spółek kapitałowych. W przypadku spółki z o.o. oraz akcyjnej umowa spółki pod rygorem nieważności powinna zostać zawarta w formie notarialnej. Niemniej jej zmiana, zgodnie z art. 255 KSH oraz w będącym jej odpowiednikiem w spółce akcyjnej art. 430 KSH, nie będzie wymagała zachowania aktu notarialnego, lecz podjęcia uchwały wspólników, która powinna być objęta protokołem sporządzonym przez notariusza.

Wprowadzenie zmian do umowy spółki wymaga co do zasady podjęcia zgodnej decyzji wspólników. W przypadku spółek osobowych zmiana ta wymaga zgody ich wszystkich (art. 9 KSH), chyba że umowa stanowi inaczej. Oznacza to, że wspólnicy mogą w umowie spółki zawrzeć postanowienia, że jej zmiana będzie następowała zwykłą lub kwalifikowaną większością głosów. Odmienne zasady obowiązują w spółce kapitałowej. Zgodnie z art. 246 KSH, uchwały dotyczące zmiany umowy spółki z o.o. zapadają większością 2/3 głosów, a w spółce akcyjnej (art. 415 KSH) większością 3/4 głosów. Dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy spółki — zarówno z o.o., jak i akcyjnej, surowszych warunków ich podjęcia. Co istotne, uchwała dotycząca zmiany umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników (akcjonariuszy), których dotyczy.

Po dokonaniu zmiany umowy spółki konieczne jest zgłoszenie tego faktu w terminie 7 dni od daty jej dokonania do właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu rejestrowego. W przypadku spółek osobowych do wniosku należy załączyć zmienioną i podpisaną przez wspólników umowę spółki, a w przypadku spółek kapitałowych uchwałę zmieniającą oraz tekst jednolity umowy spółki. Wniosek podlega opłacie w wysokości 250 zł. Dodatkowo należy uiścić 100 zł za ogłoszenie o zmianie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zmiana umowy spółki