Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego — ułatwienia dla firm i osób indywidualnych

Cykl powstał we współpracy z PARP
opublikowano: 16-11-2017, 16:50
aktualizacja: 17-11-2017, 09:26

1 czerwca istotnie zmienił się Kodeks postępowania administracyjnego. Dzięki nowym rozwiązaniom postępowanie administracyjne ma być krótsze i bardziej przewidywalne. Partnerskie relacje administracja — obywatel mają zapewnić przede wszystkim: zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony oraz wprowadzenie możliwości polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja). Ale też — na co zwracały uwagę organizacje przedsiębiorców — zmiany są ważne dla biznesu, bo „ograniczają nadmierny rygoryzm administracyjny, zwłaszcza rygoryzm i automatyzm kar pieniężnych” — jak zauważyła Konfederacja Lewiatan. — Korekta kodeksu postępowania administracyjnego jest naprawdę głęboka i była potrzebna. Wzmacnia pozycję przedsiębiorcy w kontaktach z administracją, odformalizuje część procedur. Ale dla nas to dopiero pierwszy — ważny element. Naszym zdaniem potrzebna jest szeroka kampania informacyjna dla administracji, sądów i przedsiębiorców pokazująca zmiany — uważa Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm”. Zmiany są szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy starają się o uzyskanie różnych decyzji: takich jak: koncesje, zezwolenia czy pozwolenia na inwestycje. Autorom zmian w KPA przyświecały trzy cele. To przyspieszenie postępowań administracyjnych, wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami oraz zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Prawo, szczególnie prawo gospodarcze jest na tyle skomplikowane, że przedsiębiorcy niekiedy nie znają wszystkich jego meandrów i zasad. Dlatego do KPA wprowadzono zasady, których przestrzeganie leży po stronie administracji.

Wątpliwości rozstrzygane na korzyść strony
Istnieją tylko nieliczne wyjątki od zasady, że niedające się usunąć wątpliwości prawne i faktyczne powinny być rozstrzygane na korzyść strony. Chodzi głównie o przypadki, gdy w sprawie uczestniczą strony o spornych interesach lub wynik postępowania ma bezpośredni wpływ na interesy innych osób oraz o sytuacje, gdy rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść strony naruszałoby interes publiczny.

Prawo do wniesienia ponaglenia
Zażalenie na bezczynność lub przewlekłość postępowania zastąpiło ponaglenie. Prawo do wniesienia ponaglenia służy osobom lub instytucjom, których sprawa nie została załatwiona w terminie lub jest rozpoznawana opieszale. Każdy wnosząc ponaglenie ma obowiązek je uzasadnić. Ponaglenie należy wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem tego, który prowadzi sprawę, lub do niego samego, (gdy nie ma organu wyższego stopnia). Organ odwoławczy ma siedem dni na rozpatrzenie ponaglenia.

Sobota — przesuwa termin
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności administracyjnych przypada w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Wezwanie do usunięcia braków podania
Jeśli nasze podanie, dokumentacja, jaką złożyliśmy w sądzie czy w urzędzie, wymaga uzupełnienia to nie ma już „sztywnego” siedmiodniowego terminu na uzupełnienie dokumentów. Urząd musi dostosować długość terminu do okoliczności sprawy i czasu potrzebnego stronie na uzupełnienie sprawy.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem
Każdy może się domagać, aby pracownik prowadzący postępowanie poświadczył za zgodność z oryginałem przedstawiane mu odpisy dokumentów na potrzeby prowadzonej sprawy. W ten sposób nie musimy ponosić dodatkowych kosztów uzyskania urzędowo poświadczonych odpisów, odpisów lub wypisów aktów notarialnych.

Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej i żądanie niewydawania decyzji kasatoryjnej
Jeśli ktoś odwoła się od decyzji w pierwszej instancji, może zażądać by organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę, a nie wysyłał z powrotem do pierwszej. Tzw. decyzje kasatoryjne (czyli właśnie odsyłające do organu niższej instancji do ponownego rozpatrzenia) zacznie wydłużają czas trwania spraw w urzędach. W sytuacji gdy urząd wyda decyzję kasatoryjną możemy się na to nie zgodzić i napisać sprzeciw do sądu administracyjnego. Sąd ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy.

Wniosek fakultatywny o ponowne rozpatrzenie sprawy
Nowela umożliwiła też zaskarżenie do sądu decyzji urzędu centralnego ub samorządowego kolegium odwoławczego bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W ten sposób wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy staje się wnioskiem fakultatywnym — możemy z niego skorzystać i spróbować uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie jeszcze w postępowaniu administracyjnym, przy ponownej analizie sprawy przez organ, lub też pominąć ten etap i od razu zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Brak wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nowelizacja zlikwidowała obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem jeśli ktoś chciał zaskarżyć decyzję podatkową czy uchwalę gminy (dotyczącą np. sposobu zagospodarowania gruntów). Można wnieść skargę do sądu administracyjnego — ale za po¬średnictwem organu (tj. np. wysyłając skargę pocztą, należy list z nią zaadresować na adres skarżonego organu). Uwaga: warto pamiętać, że na wniesienie skargi na indywidualną interpretację podatkową jest tylko 30 dni!

Administracyjne kary pieniężne
Kary mają być adekwatne do naruszenia prawa. Jeżeli wysokość kary została określona „widełkowo” organ administracji publicznej powinien wziąć pod uwagę wszystkie wymienione okoliczności sprawy, w szczególności wagę i okoliczności naruszenia prawa, recydywę, stopień przyczynienia się strony do powstania naruszenia prawa czy wysokość korzyści jaką strona uzyskała naruszając prawo.

Odstąpienie od nałożenia kary
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub problemami firmy administracja może odroczyć termin zapłaty, podzielić na części lub umorzyć karę. Warunkiem jest dopuszczalne w rozumieniu zasad udzielania

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Cykl powstał we współpracy z PARP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu