ZOIGOMZOSA 19/2003 Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad

ZOIGOMZOSA 19/2003 Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad 19/2003 DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD Zarząd Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09.05.2003r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lotniczej 30 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu, rachunku zysku i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Zarządu Spółki. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15. Wolne głosy i wnioski. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki: § 27 dotychczasowe brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego i Członka Zarządu. proponowane brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. § 29 dotychczasowe brzmienie: 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz nie zastrzeżone ustawą należą do kompetencji Zarządu Spółki. 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Zmiany w Regulaminie uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. proponowane brzmienie: 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz nie zastrzeżone ustawą należą do kompetencji Zarządu Spółki. 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Zmiany w Regulaminie uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do dnia 02.05.2002 do godz. 10.00 Data sporządzenia raportu: 09-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ