ZPUE <ZPUE.WA> Zysk netto w 2003 r. wyniósł 2.837 tys. zł

ZPUE <ZPUE.WA> Zysk netto w 2003 r. wyniósł 2.837 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 91.258 78.005 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7.928 8.795 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 77.214 63.775 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14.044 14.230 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 70.693 59.486 w tym: - od jednostek powiązanych 5.530 6.271 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58.336 46.913 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12.357 12.573 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20.565 18.519 IV. Koszty sprzedaży 3.187 2.373 V. Koszty ogólnego zarządu 11.108 11.233 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6.270 4.913 VII. Pozostałe przychody operacyjne 733 486 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 0 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 718 486 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1.356 1.279 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 81 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1.004 778 3. Inne koszty operacyjne 352 420 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5.647 4.120 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1.166 1.897 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 3 - od jednostek powiązanych 0 3 2. Odsetki, w tym: 1.166 1.673 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 221 XI. Koszty finansowe 2.712 3.387 1. Odsetki, w tym: 808 1.217 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 1.000 4. Inne 1.904 1.170 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 4.101 2.630 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 4.101 2.630 XV. Podatek dochodowy 1.264 795 a) część bieżąca 1.292 1.091 b) część odroczona -28 -369 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 73 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2.837 1.835 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2.837 1.835 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1.018.127 1.101.512 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,79 1,67 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 06-04-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 5 zł / miesiąc
przez pierwsze dwa miesiące
później cena wynosi 79 zł miesięcznie
Cały artykuł mogą przeczytać tylko nasi subskrybenci. Tylko teraz dostęp w promocyjnej cenie.
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ