ZREW <ZREW.WA> 18/03 uchwały podjęte na ZWZ ZREW S.A.

Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.
09-06-2003, 16:43

ZREW <ZREW.WA> 18/03 uchwały podjęte na ZWZ ZREW S.A. 18/03 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZ ZREW S.A.
Raport bieżący 18/ 2003
Zarząd ZREW S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZREW S.A. w dniu 9.06.2003 r.:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności za 2002 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust.1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11 a porządku obrad Zgromadzenia postanowiło:
I.
Zatwierdzić bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.113 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto trzynaście tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.352 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002 o kwotę 3.986 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.588 tys. zł oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
II.
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2002 rok.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz pkt 11 b porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 3.351.642,22 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze) w ten sposób, że przeznacza się go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe z tytułu zmian w rachunkowości
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz pkt 11 c porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Wyrazić zgodę na pokrycie straty za lata ubiegłe wynikłej z tytułu zmian w rachunkowości w wysokości 34.378,85 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy ) z kapitału zapasowego Spółki.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11 d porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Rychterowi - z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
II.
Udzielić absolutorium Pani Bożenie Matuszkiewicz - z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
III.
Udzielić absolutorium Panu Marianowi Boguckiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
IV.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11.e porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Udzielić absolutorium Panu Konradowi Jaskóle - z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
II.
Udzielić absolutorium Panu Mieczysławowi Brudniakowi - z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 21.06.2002 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
III.
Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Skulimowskiemu - z wykonywania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 21.06.2002 r. oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie 21.06.2002 - 31.12.2002.
IV.
Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Miazkowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 21.06.2002 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 21.06.2002 - 31.12.2002 r.
V.
Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Kobusowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
VI.
Udzielić absolutorium Panu Jarkowi Astramowiczowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 21.06.2002 r.
VII. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Patulskiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2002 r. do 21.06.2002 r.
VIII.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2002 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11 f porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Zatwierdzić skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.997 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych ), skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.140 tys. zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy złotych ), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za rok obrotowy 01.01.2002 - 31.12.2002 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.612 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002 wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 1.389 tys. zł oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 27 ust. 2 Statutu oraz pkt 12 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
§ 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1)
2. Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7)
3. Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1)
4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2)
5. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5)
6. Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.1)
7. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1)
8. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3)
9. Przygotowanie terenu pod budowę. (PKD 45.1)
10. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)
11. Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)
12. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
13. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
14. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7)
15. Hotele (PKD 55.1)
16. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2).
17. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2) 18. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1)
19. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
20. Przetwarzanie danych (PKD 72.3)
21. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.4)
22. Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami. (PKD 74.1)
23. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.2)
24. Badania i analizy techniczne (PKD 74.3)".
II.
W § 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe."
III.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie "Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. "
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 27 ust. 2 Statutu oraz pkt 13 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
1. Uchwalić "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A." w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na czas nieokreślony, począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A
II.
Traci moc "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A." uchwalony dnia 27.05.1995 r. z późniejszymi zmianami.
III.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o pkt 14 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 15 ust. 3 Statutu oraz pkt 15 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :
I.
W związku ze złożeniem przez Panów Bogdana Kobusa i Krzysztofa Skulimowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej:
- Pana Grzegorza Szkopka,
- Pana Sławomira Krystka.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
***
Załącznik do Uchwały nr 8
Walnego Zgromadzenia
REGULAMIN OBRAD
Walnego Zgromadzenia
Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna
§ 1
Regulamin obrad szczegółowo określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał na każdym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia ZREW S.A.
§ 2
Zarząd Spółki organizuje Walne Zgromadzenie zapewniając odpowiednią fachową obsługę i środki techniczne do jego prowadzenia.
§ 3
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i udzielone przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru a w przypadku osób fizycznych - zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Stosuje się domniemanie, iż dokument pisemny potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń , chyba że jego autentyczność lub ważność wzbudza istotne wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, jego zastępca, a w przypadku nieobecności tych osób - Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
§ 4
1. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, tj: akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy. Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
§ 5
1. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się bezwzględną większością głosów.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad dbając o poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać prawa uczestników mniejszościowych.
3. Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie powstrzymują się od rozstrzygnięć , które powinny być dokonywane przez organy sądowe, chyba że dotyczy to formalnych rozstrzygnięć podejmowanych podczas obrad Zgromadzenia.
4. Przewodniczący nie powinien składać rezygnacji ze swej funkcji bez ważnych powodów, ani też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący zarządza w uzasadnionych wypadkach krótkie przerwy w obradach (nie stanowiące odroczenia obrad).
§ 6
W przypadku popełnienia błędu przy ustalaniu uprawnień do głosowania , względnie obliczaniu głosów przy wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zarządza się ponowne głosowanie niezwłocznie po sporządzeniu zweryfikowanej listy osób uprawnionych do głosowania.
§ 7
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza spośród osób uprawnionych do głosowania 1 lub 2 Sekretarzy, których zadaniem jest udzielanie pomocy Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad.
§ 8
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów. Po sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia listy obecności oraz pełnomocnictw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje tę listę i wykłada ją w dostępnym miejscu na czas Zgromadzenia.
§ 9
W oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
§ 10
1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Zgromadzeniu, jeżeli jego przedmiotem mają być sprawy finansowe Spółki.
3. Osoby wymienione w powyższych punktach powinny w granicach swoich kompetencji
i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Przy udzielaniu odpowiedzi Zarząd musi brać pod uwagę wymogi i ograniczenia wynikające
z przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby nie będące uprawnionymi do głosowania.
Osoby te mogą zabrać głos na posiedzeniu za zgodą Przewodniczącego, o ile Zgromadzenie nie wniesie sprzeciwu.
§ 11
Przewodniczący zarządza wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej składającej się z 3-8 osób proponując jej skład i określając szczegółowo jej zadania. W skład Komisji mogą być powołane osoby nie mające prawa głosu.
§ 12
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z porządkiem obrad, a w szczególności udziela głosu, odbiera prawo głosu, zarządza głosowanie i ustala jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza, zarządza przerwy w obradach i podejmuje decyzje w innych sprawach o charakterze porządkowym.
W przypadku złożenia sprzeciwu w zakresie spraw należących do decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ostateczną decyzję podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
§ 13
1. Przewodniczący ma prawo ustalić czas wypowiedzi każdego zabierającego głos, a także ma prawo odebrać głos akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza wypowiadającemu się nie na temat, bądź naruszającemu zasady dobrego zachowania. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza zakłócającego porządek w sposób utrudniający prowadzenie obrad.
2. Przewodniczący powinien umożliwić zwięzłe uzasadnienie zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
§14
1. Wybory Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami mogą się odbyć na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego złożony przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w porządku, którego przewidziany jest wybór Członków Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę Członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego Członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych jej Członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, przy czym uczestniczą w nim Akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia, co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów grupami.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty, aby każdy uprawniony który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały , miał możliwość jej zaskarżenia. Zarząd zapewnia możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
§ 16
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym poza sprawami personalnymi, a w szczególności wnioskami o odwołanie członków władz Spółki /lub likwidatorów/ bądź pociągnięcie ich do odpowiedzialności nad którymi zarządza się głosowanie tajne.
Tajne głosowanie może być również zarządzone w innych sprawach na wniosek każdego uprawnionego do głosowania z wyjątkiem wyboru Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i członków Komisji.
§ 17
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub Statut Spółki nie stanowi inaczej.
Bezwzględna większość głosów oznacza, że za uchwałą musi paść większość głosów za, niż przeciwko niej.
§ 18
Obrady są protokołowane przez notariusza.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i Statut. Data sporządzenia raportu: 09-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ZREW &lt;ZREW.WA&gt; 18/03 uchwały podjęte na ZWZ ZREW S.A.