Zywiec <ZYWI.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Żywiec S.A.

Zywiec <ZYWI.WA> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Żywiec S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BROWARÓW ŻYWIEC S.A. Raport Nr 19/2003 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. informuje: 1. W dniu 08.04.2003 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Żywiec S.A., na którym reprezentowanych było 10.927.686 akcji zwykłych na okaziciela. 2. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszami posiadajacymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Zgromadzeniu, byli : - Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 7 003 110 akcji tj. 61,78 % kapitału zakładowego Spółki, - Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie - 3 494 514 akcji tj. 30,83 % kapitału zakładowego Spółki. 3. W dniu 08.04.2003 r. na Zwyczajny Walnym Zgromadzenie Spółki podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. za rok 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 3.539.112.971,21 zł /trzy miliardy pięćset trzydzieści dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy/, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 72.034.199,28 zł /siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy/, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.970.888,28 zł /sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy/, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.353.542,35 zł /trzy miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści pięć groszy/, - informacje dodatkowe. § 2. Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. za rok obrotowy 2002 obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 1.893.856 tys. zł / jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych/, - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 78.592 tys. zł / siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych/, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 70.276 tys. zł / siedemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych/, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.161 tys. zł / cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych/, - informacje dodatkowe. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 2/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie podziału zysku za rok 2002. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1. Ustala się wysokość dywidendy na jedną akcję w kwocie 20,00 zł /dwadzieścia złotych/, a nadto, że : - prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 24 kwietnia 2003 roku, - wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 maja 2003 roku. § 2. Uzyskany w 2002 roku zysk netto wynoszący 72.034.199,28 zł / siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy/, w całości przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend w latach przyszłych. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2002 przeznacza się część funduszu rezerwowego w kwocie 226.709.080 zł / dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych/. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002 . Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Udziela się absolutorium: 1) Panu Herman Nicolaas Nusmeier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 2) Panu Stefanowi Orłowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 3) Panu Marc Goumans z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 4) Panu Paolo Cavagnera z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 5) Panu Markowi Prujszczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 27 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1. Udziela się absolutorium: 1) Panu Sigismundus Lubsen pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 2) Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 3) Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 6) Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, 7) Panu Lewis Willing pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej i liczby członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1. 1. Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości rezygnację z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Sigismundus Lubsen - z dniem 11 marca 2003 roku. 2. W związku z rezygnacją Pana Sigismundus Lubsen ustala się, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 7 członków, w osobach: 1) Pana Jean Francois van Boxmeer pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) Pana Allan Myers pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3) Pana David Hazelwood pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, 4) Pana John Higgins pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, 5) Pana Krzysztofa Jaska pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, 6) Pana Krzysztofa Loth pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, 7) Pana Lewis Willing pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 08-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ