Boryszew <BORY.WA> Uchwały podjęte przez NWZA Boryszew S.A.

Boryszew Uchwały podjęte przez NWZA Boryszew S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZA BORYSZEW S.A. raport bieżący 27/2003 Zarząd Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie informuje, iż w dniu 8 grudnia 2003 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A., na którym podjęto następujące Uchwały: Uchwała nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru Działając na podstawie § 13 ust. 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500 000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 700 000,- (słownie: siedemset tysięcy) złotych w drodze emisji od 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) do 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (słownie: jeden) złoty każda. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru - zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych 3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2003, tj. od dnia 1 stycznia 2003 roku. 5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia akcji serii D (prawo poboru). 6. Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji publicznej. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D. 8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do określenia pozostałych warunków emisji, w tym w szczególności: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, b) podziału akcji na transze i dokonywania przesunięć między nimi. 9. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub umowy o subemisję usługową, której przedmiotem będą akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu wyłączenia prawa poboru akcji serii D Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. Realizując przyjętą strategię Spółki i jej grupy kapitałowej, Spółka zmuszona będzie do sięgania po środki finansowe w kwotach, które mogą przekroczyć obecne możliwości dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału w drodze emisji publicznej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru pozwoli również na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę. Efektem przeprowadzenia otwartej emisji publicznej będzie ponadto wzmocnienie pozycji Spółki poprzez pozyskanie inwestorów finansowych. Pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza inwestorów finansowych o wysokiej reputacji, przyczyni się do wzrostu wiarygodności wobec partnerów handlowych i umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Zdaniem Zarządu wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy służy Spółce, a tym samym jej akcjonariuszom. Zarząd zwraca uwagę, że dotychczasowi akcjonariusze będą mogli uczestniczyć w podwyższeniu kapitału na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w oparciu o warunki rynkowe w trakcie emisji i zgłoszony przez inwestorów popyt. Uchwała nr 2/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" S.A. z siedzibą w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 roku § 1 Dokonuje się zmian w Statucie Spółki: § 7 ust.1 o treści: "Kapitał zakładowy wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 56.755 sztuk akcji imiennych oraz 11.164.495 sztuk akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1 złoty każda". - otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.221.250 złotych i dzieli się na 11.221.250 akcji o wartości nominalnej 1,- złoty każda, z czego: 51.005 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych jako akcje serii A, 11.170.245 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako akcje serii B i C. § 4 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje działalności: 20.30.Z - produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 28.12.Z - produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 45.42.Z - zakładanie stolarki budowlanej, 65.23.Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 74.60.Z - działalność detektywistyczna i ochroniarska. Dotychczasowy § 10' Statutu oznacza się jako § 10 i dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji kolejnych paragrafów tj. dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 11, dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 12, dotychczasowy § 12 oznacza się jako § 13, dotychczasowy § 13 oznacza się jako § 14, dotychczasowy § 14 oznacza się jako § 15, dotychczasowy § 15 oznacza się jako § 16, dotychczasowy § 16 oznacza się jako § 17, dotychczasowy § 17 oznacza się jako § 18, dotychczasowy § 18 oznacza się jako § 19. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia co następuje: § 1 Odwołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 4/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2003 r. W sprawie powołania Pana Krzysztofa Szwarca w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A . Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1 Powołuje się Pana Krzysztofa Szwarca w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Data sporządzenia raportu: 08-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ