Elektrobudowa <LBUD.WA> 10/2004 - deklaracja wypłaty dywidendy, program opcji menedżerskich

29-03-2004, 16:55

Elektrobudowa <LBUD.WA> 10/2004 - deklaracja wypłaty dywidendy, program opcji menedżerskich 10/2004 - DEKLARACJA WYPŁATY DYWIDENDY, PROGRAM OPCJI MENEDŻERSKICH
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 marca br., dokonując oceny sprawozdania finansowego oraz opierając się na sprawozdaniu biegłego rewidenta stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok, a także udzieliło wszystkim członkom Zarządu absolutorium z działalności w 2003 r.
Rada zaakceptowała wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2003 rok w wysokości 0,50 zł na jedną akcję oraz proponowany termin nabycia praw do dywidendy 1 lipca 2004 r. i wypłaty dywidendy 4 października 2004 r. Ostatecznie o wypłacie dywidendy z zysku za 2003 r. zdecyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA.
Równocześnie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 498.192 zł w drodze emisji do 249.096 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Podwyższenie zostanie dokonane wyłącznie w celu umożliwienia objęcia przez osoby uprawione akcji w ramach realizacji programu opcji menedżerskiej na warunkach określonych w Regulaminie Opcji Menedżerskiej, zatwierdzonym na podstawie uchwały nr 100/III/2002 Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2002 r. Regulamin opcji menedżerskiej przewiduje emisję maksymalnie do 255.000 akcji z przeznaczeniem dla Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i kluczowych Pracowników Spółki, za lata 2001, 2002 i 2003. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie średniego kursu notowań akcji Spółki z I kwartał 2002 roku tj. 22,60 zł, pomniejszoną o skumulowaną dywidendę wypłaconą na akcje Spółki, poczynając od dywidendy za rok 2001. Spółka wypłaciła dywidendę za 2001 r. w wysokości 1,00 zł na akcję oraz planuje wypłatę dywidendy za 2003 r. w wysokości 0,50 zł na akcję.
Emisja akcji nastąpi w III kwartale br.
Program Opcji Menedżerskiej dla kadry zarządzającej został zainicjowany w 2000 roku i zakomunikowany raportem bieżącym nr 21/2000 w dniu 20.07.2000 r.
Zarząd poinformuje w najbliższym czasie o ograniczeniu zbywania akcji przez członków Zarządu biorących udział w programie opcji.
Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu wprowadzenia zmian w Statucie Spółki dotyczących rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki o usługi automatyki oraz rozszerzenie kompetencji o roboty budowlane umożliwiające pełnienie funkcji generalnego wykonawcy.
Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wynikami finansowymi po dwóch miesiącach bieżącego roku oraz z prognozą wykonania I kwartału br.
Wynika z nich, że wyniki kwartału będą lepsze niż to zakłada budżet.
Przy przychodach na poziomie budżetowanym na I kwartał 2004 r., Spółka wygeneruje o ponad 50% niższą stratę niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo niekorzystnej periodyzacji przychodów, Spółka uzyskała istotne oszczędności w programie obniżki kosztów działalności.
Data sporządzenia raportu: 29-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Elektrobudowa &lt;LBUD.WA&gt; 10/2004 - deklaracja wypłaty dywidendy, program opcji menedżerskich