Krakchemia <KRAK.WA> Jednolita treść Statutu Spółki

Firma Handlowa "KrakChemia" S.A.
opublikowano: 09-07-2002, 14:07

JEDNOLITA TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI

RB 16/2002

Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu ze zmianami dokonanymi na WZA w dniu 29 czerwca 2002 roku ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 08 lipca 2002 roku:

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Firma Handlowa "KrakChemia" Spółka Akcyjna.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. 2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej

granicami.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§4

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności handlowej, usługowej, wytwórczej i budowlanej na rachunek własny lub w formie pośrednictwa w zakresie : a) rzemiosł branż metalowych, precyzyjnych, motoryzacyjnych, budowy maszyn i urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych, tele- i radiomechaniki, materiałów budowlanych, drzewnych, papierniczych, farmaceutycznych, chemicznych, petrochemicznych, perfumeryjno - kosmetycznych, odzieżowych, spożywczych, projektowania maszyn, urządzeń i procesów technologicznych, dzierżawy, najmu i leasingu samochodów i innych maszyn i urządzeń, b) działalności innowacyjno-wdrożeniowej, organizacji obrotu i wdrażania osiągnięć naukowo-technicznych i artystycznych, c) doradztwa ekonomiczno-finansowego, doradztwa technicznego, informacji naukowo-technicznej, opinii, ekspertyz, serwisu, d) handlu, reklamy, doradztwa handlowego, kompletacji i koordynacji dostaw, organizacji produkcji i świadczenia usług, e) działalności wydawniczej i usług poligraficznych, f) plastyki, fotografii, zapisu dźwięku i obrazu oraz rozpowszechniania nagrań, g) usług wystawienniczych, promocyjnych i marketingowych, h) gastronomii, hotelarstwa, usług campingowych i turystycznych w tym prowadzenie biur podróży oraz organizacji wypoczynku, i) organizacji i obsługi kongresów, zjazdów i sympozjów, j) projektowania, k) usług komunalnych, porządkowych i ochrony mienia, l) produkcji rolniczej i spożywczej, m) produkcji i dystrybucji wyrobów alkoholowych, n) świadczenia usług medycznych i stomatologicznych, o) wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I OBLIGACJE

§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 3.216.990 zł (trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) i dzieli się na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i 249 990 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji. 3. Podwyższanie wartości nominalnej akcji może następować poprzez przenoszenie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy.

§6

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. 2. Akcje serii A (akcje założycielskie) są akcjami imiennymi. Akcje przyszłych emisji mogą być akcjami imiennymi i (lub) na okaziciela. 3. Do Akcji serii A przywiązane są następujące uprawnienia : a/ każda akcja serii A daje prawo do 5-ciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, b/ każda akcja serii A daje prawo pierwszeństwa jej spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki, c/ dodatkowo każda akcja serii A uczestniczy w podziale połowy majątku Spółki pozostałego ewentualnie po opłaceniu wszystkich akcji, druga połowa tej nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie akcje (w tym akcje serii A), 4. Akcje serii A mogą być wydawane akcjonariuszom pojedynczo i w odcinkach zbiorowych. W celu wydania akcji serii A Spółka złoży je do depozytu w banku lub innej powołanej do tego celu instytucji i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienia do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji. 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Spółki. Prawo pierwszeństwa zakupu akcji imiennych mają akcjonariusze posiadacze akcji serii A. Szczegółowe zasady obrotu akcjami imiennymi ustala Rada Nadzorcza. 6. W razie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasa uprzywilejowanie tych akcji wymienione w § 6 ust.3. oraz ograniczenia o których mowa w § 6 ust.5. 7. Prawo poboru akcji uprzywilejowanych co do głosu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu. W przypadku emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych co do głosu, prawo poboru akcji uprzywilejowanych co do głosu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu. 8. Spółka może wydawać promesy akcyjne tj. przyrzeczenie przydziału akcji. 9. Akcje spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§7

1. Spółka może emitować obligacje imienne jak i na okaziciela. 2. Emitowane przez Spółkę obligacje mogą być obligacjami zamiennymi lub obligacjami z prawem pierwszeństwa

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są : 1. Zarząd Spółki. 2. Rada Nadzorcza. 3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI. § 9

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a w razie powstania Zarządu

wieloosobowego także pozostałych członków Zarządu. 4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§ 10

1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. 2. W trybie określonym w ust. 1 dokonuje się innych czynności związanych z wykonaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 11

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 3. Zarząd uprawniony jest do nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§12

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury i pełnomocnictwa wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.

B. RADA NADZORCZA.

§ 13

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 2. Członków Rady Nadzorczej, w liczbie nie mniejszej niż pięć osób, wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. 4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§14

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. 3. Do zawieszania Prezesa Zarządu, wymagana jest jednomyślna uchwała Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza Spółki wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 3. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, niniejszy Statut i Regulamin Rady Nadzorczej.

§17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. 2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§18

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§19

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§20

Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. Akcje imienne serii A dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do pięciu głosów.

§21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 4. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§23

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§24

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§25 1. Spółka tworzy następujące kapitały :

1/ kapitał zakładowy

2/ kapitał zapasowy,

3/ kapitał rezerwowy. 2. Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

§26

1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach określonych prawem po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe.

§27

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :

1/ odpisy na kapitał zapasowy,

2/ inwestycje,

3/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

4/ dywidendę dla akcjonariuszy,

5/ inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. 2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§28

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych, zgodnie z wymogami prawa, dla danego rodzaju ogłoszeń.

Data sporządzenia raportu: 09-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Firma Handlowa "KrakChemia" S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Krakchemia &lt;KRAK.WA> Jednolita treść Statutu Spółki