Mitex <MITE.WA> Zwołanie ZWZA MITEX S.A.

Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
04-06-2003, 16:47

Mitex <MITE.WA> Zwołanie ZWZA MITEX S.A. ZWOŁANIE ZWZA MITEX S.A.
Raport bieżący nr 11/2003 Zarząd "Mitex" S.A. w Kielcach na podstawie art.395, 399§1 i 402§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2003 roku o godz.12.00, w siedzibie Spółki w Kielcach, przy ul. Zagnańskiej 65, ustalając jednocześnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, wyłożenie listy obecności, wybór Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 wraz z przekształconym sprawozdaniem finansowym na dzień 01.01.2002r.,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2002r.
c. przeznaczenia zysku Spółki za 2002 r.
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2002r.,
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2002r.
f. zmian Statutu Spółki,
4. Zamknięcia Zgromadzenia.
Działając w trybie postanowień art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w związku z zamierzoną zmianą postanowień Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie mających ulec zmianie postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:
1. §5.1. w brzmieniu:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
a) przygotowanie terenu pod budowę- 45.1,
b) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna- 45.2,
c) wykonywanie instalacji budowlanych- 45.3,
d) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych-45.4,
e) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.5,
f) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych- 50,
g) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51,
h) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego- 52,
i) działalność rachunkowo-księgowa-74.12, j) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-74.14,
k) działalność w zakresie architektury, inżynierii- 74.2,
l) wydawanie gazet- 22.12,
ł) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- 22.13,
m) pozostała działalność związana ze sportem- 92.62,
n) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 80.42,
o) pozostała działalność komercyjna- 74.84,
p) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo- 01.1,
q) chów i hodowla zwierząt- 01.2,
r) obsługa nieruchomości- 70,
s) badania i analizy techniczne- 74.30,
t) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,"
otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1. przygotowanie terenu pod budowę- 45.1,
2. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna- 45.2,
3. wykonywanie instalacji budowlanych- 45.3,
4. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych-45.4,
5. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską- 45.5,
6.sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych- 50,
7. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami- 51,
8.handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego- 52,
9.działalność rachunkowo-księgowa-74.12,
10. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-74.14,
11. działalność w zakresie architektury, inżynierii- 74.2,
12. wydawanie gazet- 22.12,
13. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- 22.13,
14. pozostała działalność związana ze sportem- 92.62,
15. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- 80.42,
16. pozostała działalność komercyjna- 74.84,
17. uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo- 01.1,
18. chów i hodowla zwierząt- 01.2,
19. obsługa nieruchomości- 70,
20. badania i analizy techniczne- 74.30,
21. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych- 71.32,
22. gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne- 90,
23. pozostałe pośrednictwo finansowe- 65.2,
24. pozostałe górnictwo i kopalnictwo- 14,
2. §7 ust.8 w brzmieniu:
" Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
W przypadku obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w zdaniu drugim zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów", otrzymuje brzmienie:
"Z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 3 lit. b) Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. W przypadku obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała, o której mowa w zdaniu drugim zapada większością 3/4 ( trzech czwartych) głosów".
3. §13 ust.3 w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy także wybór biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdań finansowych Spółki".
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy:
a) wybór biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdań finansowych Spółki,
b) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.
4. §12 ust.2 w brzmieniu:
"Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w zakończonych roku obrachunkowym."
otrzymuje brzmienie:
"Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencja Zarządów następnych trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok kadencji Zarządu. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w tym w szczególności na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału akcyjnego lub w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o nie udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w zakończonych roku obrachunkowym."
Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia "MITEX" S.A. powinni złożyć w siedzibie Zarządu Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 65, na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 23 czerwca 2003 roku, do godziny 18.00, imienne swiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Mitex &lt;MITE.WA&gt; Zwołanie ZWZA MITEX S.A.