Na co idą pieniądze z ZFŚS

Pracownicy mają prawo wiedzieć, na co idą pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kontrolować te wydatki.

Rozmowa z Agnieszką Fedor, adwokatem, partnerem WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Na co idą pieniądze z ZFŚS

Dorota Czerwińska
opublikowano: 08-04-2011, 00:00

Pracownicy mają prawo wiedzieć, na co idą pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kontrolować te wydatki.

Rozmowa z Agnieszką Fedor, adwokatem, partnerem WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Pracownicy mają prawo wiedzieć, na co idą pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kontrolować te wydatki.

"Puls Biznesu": Na co pracodawca może wydać pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?

Agnieszka Fedor, adwokat, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr: Zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) na działalność socjalną, która obejmuje usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach, udzielanie pomocy materialnej, a także pomocy na cele mieszkaniowe. Pieniądze z funduszu mogą być także przeznaczane na zakładowe ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola oraz miejsca działalności kulturalnej. Pracodawca ma sporą swobodę, ale przyznając świadczenie musi kierować się wyłącznie sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.

A jakie wydatki są niedozwolone?

Nie można z ZFŚS finansować działalności bieżącej, zakupu środków produkcji lub usług potrzebnych do prowadzenia działalności pracodawcy, dojazdów pracowników do pracy, szkoleń, ubezpieczenia na życie. Są spore wątpliwości dotyczące finansowania integracyjnych imprez firmowych. Stanowisko fiskusa w tej sprawie było niekonsekwentne, choć ostatnio przeważa pogląd, że imprezy firmowe nie powinny być finansowane z funduszu, natomiast związane z nimi wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pracodawcy.

Kto kontroluje lub powinien kontrolować wydatki z ZFŚS?

Jeśli w firmie działają związki zawodowe, to wydawanie pieniędzy z funduszu powinno się odbywać w uzgodnieniu z nimi i one powinny sprawować kontrolę. U pozostałych pracodawców — kontrolować powinni przedstawiciele pracowników, którzy są powoływani do komisji socjalnych. Uprawnienie do weryfikowania prawidłowości wydatków ma Państwowa Inspekcja Pracy i pośrednio organy kontroli skarbowej i ZUS.

A jeśli pracodawca wydaje te pieniądze niewłaściwie?

To może być zmuszony do zwrotu równowartości źle wydanych środków, a nawet ukarany grzywną.

Jak są opodatkowane wypłaty z ZFŚS? Czy finansowanie z niego benefitów ma uzasadnienie ekonomiczne z powodu rozwiązań prawno-podatkowych?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych i pieniężnych sfinansowanych w całości z ZFŚS do wysokości 380 zł w roku podatkowym jest zwolniona z podatku. Gdy świadczenia wypłacane z ZFŚS przekroczą tę kwotę, pracodawca musi pobrać i odprowadzić podatek. Należy przy tym pamiętać, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jeżeli pracodawca przekazuje je pracownikom, to musi naliczyć podatek. Zwolnione z podatku dochodowego są także zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci — do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł oraz dopłaty do wypoczynku (wczasów, kolonii, obozów i zimowisk).

Finansowanie benefitów z ZFŚS może być dla pracodawcy korzystne?

Tak. Wartość kuponów podarunkowych finansowanych z ZFŚS nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Od wartości otrzymanych przez pracowników bonów towarowych nie odprowadza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy także podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów dla pracodawców są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Czerwińska

Polecane