NFI Hetman <NFIWo.WA> zwołanie NWZA

NFI Hetman <NFIWo.WA> zwołanie NWZA ZWOŁANIE NWZA RAPORT BIEŻĄCY 46/03 Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Hetman" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, niniejszym informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 grudnia 2003 r., godz. 10.00., w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosowanie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian w Statucie Funduszu: 1. Dotychczasowa treść Artykułu 7 punkt 2 Statutu: "nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce," Proponowana treść Artykułu 7 punkt 2 Statutu: „nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce lub za granicą," 2. Dotychczasowa treść Artykułu 7 punkt 6 Statutu: "udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce," Proponowana treść Artykułu 7 punkt 6 Statutu: „udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce lub za granicą," 3. W Artykule 8 Statutu wykreśla się ustęp 8.1 oraz ustęp 8.8 oraz zmienia się odpowiednio numerację pozostałych ustępów Artykułu 8 Statutu. 4. Dotychczasowa treść Artykułu 8 ustęp 9 Statutu: „8.9. Ograniczenia określone w art. 8.4.,8.6, 8.7. oraz 8.8. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." Proponowana treść Artykułu 8 ustęp 9 Statutu: „8.9. Ograniczenia określone w art. 8.4., 8.6, 8.7. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2003 roku, do godz. 17.00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Dariusz Cholerzyński Prokurent CA IB Fund Management S.A. Podstawa prawna: par. 49.1 pkt 1 i 2 RRM GPW Data sporządzenia raportu: 19-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ