Telekom Polska <TPSA.WA> Treść uchwał WZA. - część 1

Monika Niewinowska
30-04-2004, 19:25

Telekom Polska <TPSA.WA> Treść uchwał WZA. - część 1 TREŚĆ UCHWAŁ WZA.
RAPORT BIEŻĄCY 66/2004
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.", " Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie TP S.A., które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2004 roku.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania Pana Jacques Champeaux do Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacques Champeaux do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania Pana Stefana Kawalca do Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stefana Kawalca do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie powołania Pana Michel Monzani do Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michel Monzani do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, zamykający się sumą bilansową
33 817 938 063,35 zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy osiemset siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy ),
3) rachunek zysków i strat za 2003 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 742 596 734,45 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2003 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 677 823 399,02 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze),
5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 271 905 351,15 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wobec powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2003 w kwocie 742 596 734,45 zł (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy) dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę - 168 000 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
2) na kapitał zapasowy - 530 744 799,77 zł (słownie: pięćset trzydzieści milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
3) na kapitał rezerwowy - 14 851 934,68 zł (słownie: czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote sześćdziesiąt osiem groszy),
4) na darowizny na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz na cele kultu religijnego - 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych),
5) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).
§ 2
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu
19 maja 2004 r. (dzień dywidendy).
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2004 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska
w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003,
w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, zamykający się sumą bilansową 38 042 020 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem miliardów czterdzieści dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2003 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 911 501 tys. zł (słownie: dziewięćset jedenaście milionów pięćset jeden tysięcy złotych),
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2003 rok, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 846 800 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy złotych),
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 116 658 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wobec powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Józefiakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Bertrand Le Guern absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand Le Guern absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wobec powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Roger de Bazelaire absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Roger de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Romanowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Romanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Kulczykowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Kulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Jean - Yves Gouiffes absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean - Yves Gouiffes absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Jean - Paul Cottet absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean - Paul Cottet absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Waga absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Waga absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Claude Benmussa absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Claude Benmussa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Michel Bertinetto absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Michel Bertinetto absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Drozdowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Bożenie Dyjak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Pierre Hamon absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1 Udziela się Panu Pierre Hamon absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Georges Leperchey absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Georges Leperchey absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Pacule absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Elżbiecie Pacule absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Peter Reiniger absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Peter Reiniger absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrew Seton absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrew Seton absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi K. Wężyk absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2003.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Franciszkowi K. Wężyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku obrotowym 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu TP S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
W Statucie TP S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady. W przypadku, gdy członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w trybie określonym w § 19 ust. 2 lub ust. 5, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona także Przewodniczącego Rady. Wybrany w ten sposób Przewodniczący Rady Nadzorczej przestanie pełnić funkcję Przewodniczącego w przypadku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 19 ust. 1 a).",
2) w § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.",
3) w § 23 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki
o wartości przekraczającej równowartość 100.000.000 EURO,".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru przedsiębiorców.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TP S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A. w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUT TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.
tekst jednolity
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Spółka będzie prowadzona pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Telekomunikacja Polska S.A.-----------------------------------------------------------
§ 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. --------------------------------------------
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------
§ 3
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa. ------------
§ 4
1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. ------------------------------------------------------
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon. ----------------
§ 5
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -------------------------
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach.-------------------------------------------------------------------
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------
1) PKD: 64.20.A Telefonia stacjonarna i telegrafia. ---------------------------------------
2) PKD: 64.20.B Telefonia ruchoma. --------------------------------------------------------
3) PKD: 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka. -----------------------------------
4) PKD: 64.20.D Radiokomunikacja. --------------------------------------------------------
5) PKD: 64.20.E Radiodyfuzja. ---------------------------------------------------------------
6) PKD: 64.20.F Telewizja kablowa. --------------------------------------------------------
7) PKD: 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne. ------------------------------------
8) PKD: 22.11.Z Wydawanie książek. -------------------------------------------------------
9) PKD: 72.40.Z Działalność związana z bazami danych. --------------------------------
10) PKD: 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. ------
11) PKD: 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej. ---------------------------------------
12) PKD: 74.40.Z Reklama. --------------------------------------------------------------------
13) PKD: 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. -------------------------------------------------------- 14) PKD: 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. -----------------
15) PKD: 74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska.------
16) PKD: 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych.-----------
17) PKD: 71. 34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.-----------------------------
18) PKD: 45. 21. C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych - przesyłowych.--------------------------------------------------
19) PKD: 52. 48. A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego.--------------------------------------------------------
20) PKD: 72. 10. Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. ----------------------
21) PKD: 74. 84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.------------------------------------------------------------------------------
22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.-------------------------------------------------------
23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych.----------------------------------------------------
24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką.------------------------
25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej.-------------------------------------------------------------------------------------
26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----------------------------------------------------------
2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. -------------------------------------------
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000.000 zł (cztery miliardy dwieście milionów złotych) i dzieli się na 1.400.000.000 (jeden miliard czterysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda. ------------------------------------
§ 8
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). --------------------------------------------------------------------
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.----------------------------
§ 9
1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.---------------------------------------------------------------------------
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------
§ 10
Spółka może emitować obligacje zamienne. -----------------------------------------------------------
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11
Organami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------
1) Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------
3) Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------------
1. WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----------------------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----------------------------------------------------------------------

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Surowce / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Treść uchwał WZA. - część 1