TELMAX SA 39/2003

TELMAX SA 39/2003 39/2003 Zarząd Telmax SA informuje, że dnia 22 grudnia 2003 roku Rada Nadzorcza Telmax SA wyraziła zgodę dla podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i wyłączenia od prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy, podjętych uchwałą Zarządu Telmax SA w dniu 14 grudnia 2003 roku o następującej treści: "1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większą niż 3.250.000 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 175.000. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 325.000 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. 2. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 roku, tj. za rok obrotowy 2003. 3. Akcje serii F zostaną wprowadzone do publicznego obrotu i będą zaoferowane w drodze oferty publicznej skierowanej do nieoznaczonego adresata. 4. W interesie Spółki wyłącza się w całości akcjonariuszy Spółki od prawa poboru akcji emisji serii F. Zarząd uzasadnia wyłączenie prawa poboru w następujący sposób: Planowana emisja oraz wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych dla Spółki od inwestorów nie będących dotychczas akcjonariuszami Spółki. W ten sposób Spółka będzie w stanie zrealizować program inwestycyjny umożliwiający dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przy uwzględnieniu poziomu kursu akcji Spółki w notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w oparciu o prowadzone rozmowy i negocjacje z potencjalnymi inwestorami lub w wyniki procesu budowy "Księgi Popytu", jeżeli będzie on przeprowadzony. 5. Zarząd Spółki jest upoważniony do: 1) określenia ceny emisyjnej akcji serii F; 2) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F. 6. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o uzyskanie zgód wymaganych przez Statut Spółki, w szczególności dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej, adresata emisji w ramach transzy (§ 3 ust. 6 Statutu Spółki) oraz dla wyłączenia prawa poboru (§ 3 ust. 8 Statutu Spółki)." Data sporządzenia raportu: 23-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ