Uczelnie bliżej biznesu

Materiał partnera strony
opublikowano: 18-05-2015, 00:00

W jaki sposób unijne fundusze wesprą szkoły wyższe w dostosowaniu wiedzy studentów do potrzeb rynku? Czy dobre praktyki z poprzedniego rozdania mogą być kontynuowane w nowej perspektywie?

Od lat pracodawcy narzekają na nieprzygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do podjęcia pracy zawodowej. Uważają, że programy nauki odbiegają od potrzeb rynku pracy i nie rozwijają wiedzy praktycznej i tzw. umiejętności miękkich. Dlatego już w poprzednim rozdaniu unijnych pieniędzy finansowano projekty, które mają pomóc uczelniom dostosować wiedzę i umiejętności absolwentów do potrzeb biznesu.

Nowe kompetencje

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (ZPSB) dzięki unijnym pieniądzom powstał nowy model studiów podyplomowych [email protected], który będzie bezpłatnie oferowany innym uczelniom. Chodzi o uzupełnienie programów studiów podyplomowych o najważniejsze kompetencje wymagane przez pracodawców. Siedem umiejętności dotyczy kompetencji „miękkich”, m.in. autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zarządzania wiedzą.

Trzy zaś dotyczą umiejętności „twardych”, których braki wskazuje rynek pracy: prawa w działalności gospodarczej, ugruntowanych podstaw matematyki i znajomości technologii informatycznych. — Student sam poprzez umieszczony na platformie barometr kompetencji bada ich poziom, jednocześnie dowiadując się, nad którymi powinien pracować. Barometr pozwala też określić przyrost kompetencji kluczowych po zakończeniu kursu. W doborze pakietów wiedzy pomaga broker, czyli doradca edukacyjny, z którym słuchacz konsultuje swoją ścieżkę kształcenia kluczowych kompetencji — wyjaśnia Agata Mikołajczak z ZPSB. Nauka odbywa się w formie e-learningu i m-learningu — słuchacze otrzymują grę mobilną „Pigułki kompetencji”.

W ramach testów platformę włączono do kształcenia na wszystkich kierunkach podyplomowych w ZPSB oraz w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie oraz Sopockiej Szkole Wyższej. Włączeniem do swoich programów studiów gotowego produktu są zainteresowane kolejne uczelnie, m.in. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych i Uniwersytet Łódzki, który chce zastosować kompetencje kluczowe i platformę [email protected] na studiach podyplomowych oraz na wydziałach prowadzących studia I i II stopnia. ZPSB od kolejnego roku akademickiego także będzie oferowała dodatkowe moduły kompetencji kluczowych dla słuchaczy na studiach I i II stopnia.

Szczecińska uczelnia planuje rozwój programu i będzie się starała o następną dotację z funduszy europejskich na ten cel. — Myślimy m.in. o uzupełnianiu kompetencji np. o prawo własności intelektualnej, zarządzanie czasem, negocjacje, ale rozważamy także dodanie kompetencji profesjonalnych, co jeszcze lepiej przystosuje platformę do wprowadzania na uczelniach procedur uznawalności efektów kształcenia (RPL). Planujemy też zawiązanie konsorcjum uczelni m.in. z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz rozwój lub integrację naszych platform, ponieważ świetnie się uzupełniają — informuje Agata Mikołajczak.

Nie tylko dla humanistów

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) stworzyła system kształcenia incydentalnego, przeznaczony dla absolwentów studiów humanistycznych i społecznych, umożliwiający uczestnictwo w kursach zdalnych, dostosowanych do percepcji i stylu uczenia się młodego pokolenia. Dzięki współpracy z firmą Pracuj.pl opracowano wiele ścieżek zawodowych, pozwalających uczestnikom kursów zdobyć kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. — Zastosowany przez nas model kształcenia jest oparty na uzupełnieniu zdobytych w toku kształcenia formalnego kompetencji o takie, które pozwolą młodym humanistom szybko wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie w zawodach wymagających interdyscyplinarności, na które jest coraz większe zapotrzebowanie — informuje Anna Muniak, kierownik projektu „Łamigłówki dla Nomada” w PJATK. Aby zwiększyć motywację do uczestniczenia w takich kursach, połączono nauczanie łamigłówkowe (puzzle-based learning) z nomadycznym (nomadic learning). Nauka odbywa się w formie angażujących, atrakcyjnych wizualnie i bogatych w praktyczne przykłady multimedialnych kursów z dziedziny nauk ścisłych, zarządzania wiedzą, przedsiębiorczości itp. Dotychczas opracowano i opublikowano na platformie Nomad (nomad3.pjwstk. edu.pl) już 26 kursów z różnych dziedzin, np. bazy danych, autoprezentacja w sieci, bezpieczeństwo w sieci, co mówią liczby. Mogą z nich bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji oraz nauczyciele akademiccy, trenerzy lub organizacje tworzące kursy. Właścicielem platformy jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a całość prac została zrealizowana w ramach projektu „Łamigłówki dla nomada — metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku” współfinansowanego

Wspieranie uczelni, a co za tym idzie — studentów i absolwentów będzie kontynuowane w latach 2014-20. Pieniądze na ten cel zarezerwowano w III Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

z EFS w ramach komponentu projektów innowacyjnych.

Co teraz

Powyższe przykłady dotyczą przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich na lata 2007-2013. Wspieranie uczelni, a co za tym idzie — studentów i absolwentów będzie kontynuowane w latach 2014- -20. Pieniądze na ten cel zarezerwowano w III Osi Priorytetowej Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Wnioski o dofinansowanie mają składać uczelnie. Za nabór i ocenę projektów oraz zarządzanie tą częścią programu będzie odpowiadało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie otrzymają uczelnie, które przygotują programy nauczania i nowe kierunki studiów na podstawie diagnozy zapotrzebowania rynku pracy i włączą pracodawców do przygotowania i realizacji programów kształcenia i programów stażowych. W ramach działania 3.1 PO WER finansowane będą certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje studentów, zajęcia i projekty realizowane wspólnie z pracodawcami oraz studyjne wizyty studentów w firmach. Wspomagane mają być też instytucje pomagające studentom w rozpoczęciu aktywności zawodowej. W ramach działania 3.2 PO WER planuje się zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Finansowane będą programy takich studiów najważniejsze dla gospodarki i wpływające na jej innowacyjność, a organizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Z kolei działanie 3.4 PO WER pozwoli finansować projekty, które mają dostosować sposób prowadzenia zajęć do wymagań nowoczesnej gospodarki i podnieść kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych metod nauczania, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się bazami danych i ich wykorzystania w procesie nauczania, prowadzenia zajęć w języku obcym oraz zarządzania informacją. Zakres doskonalenia kadry naukowej będzie aktualizowany minimum raz na trzy lata w wyniku ewaluacji okresowej programu PO WER oraz analizy potrzeb rynku. Z obecnej puli pieniędzy unijnych dofinansowane będą projekty, które wpłyną na umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. W ramach działania 3.3 powstaną na uczelniach programy kształcenia w językach obcych, które będą przeznaczone dla studentów z Polski i cudzoziemców. Dofinansowywane będą także międzynarodowe programy studiów i międzynarodowe szkoły letnie. Pieniądze z tego działania mają być również przeznaczone na włączeniew prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach wykładowców z zagranicy. Nowe fundusze wesprą uzyskiwanie zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia oraz wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach

Bez zamawianych kierunków

W ramach Programu Kapitał Ludzki (2007- -2013) realizowano tzw. kierunki zamawiane, które wpłynęły na strukturę kształcenia i zwiększenie zainteresowania studiowaniem nauk ścisłych i technicznych. Z badań przeprowadzonych po jego zakończeniu wynika, że co czwarta uczelnia, rozpoczynając nabór na kierunki zamawiane, konsultowała się z pracodawcami. 82 proc. uczelni dzięki temu stworzyło ofertę praktyk i staży zawodowych, 60 proc. organizowało wyjazdy studyjne do firm. Większość studentów kierunków zamawianych znalazła pracę zgodną z kwalifikacjami. Co trzeci pracodawca włączył się w ten program, chcąc znaleźć pracowników: 55 proc. firm oferowało praktyki i staże, 53 proc. dostrzegło we współtworzeniu programu studiów szansę na pozyskanie wartościowych pracowników.

Co ważne, aż 90 proc. firm deklaruje, że nadal chce uczestniczyć w programie kierunków zamawianych. W tym rozdaniu unijnych pieniędzy zastąpi go jednak Program Rozwoju Kompetencji (działanie 3.1), na który przeznaczono 1,2 mld zł. Zmiana nie powinna zmartwić pracodawców, gdyż nowy program skupia się na wzmocnieniu kształcenia praktycznego i na rozwoju kompetencji interpersonalnych, analitycznych oraz przedsiębiorczości, bez których trudno o sukces na rynku pracy. W latach 2014-20 ma być ogłoszonych pięć konkursów dla szkół wyższych.

Program ma wspierać nowoczesne metody nauczania, kładzie nacisk na zajęcia warsztatowe, wykorzystanie nowych technologii w edukacji wyższej i wspieranie kształcenia modułowego oraz interdyscyplinarność studiów. W 21 uczelniach publicznych i 18 niepublicznych odbywa się już pilotaż (finansowany jeszcze z Programu Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”), na który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 50 mln zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.gov.pl oraz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Adresy Punktów Informacyjnych Funduszy Unijnych są dostępne pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony

Polecane