ZREW <ZREW.WA> 12/04 data i porządek obrad ZWZ

opublikowano: 06-04-2004, 19:00

ZREW <ZREW.WA> 12/04 data i porządek obrad ZWZ 12/04 DATA I PORZĄDEK OBRAD ZWZ
Raport bieżący 12 / 2004 Zarząd Spółki ZREW S.A. na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14 maja 2004 roku, o godzinie 10.00 w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, sala 103,
I piętro.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2003 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2003 rok, w tym z oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. i opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2003 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2003 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok i sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 rok;
b) podziału zysku za 2003 rok;
c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2003 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały, na wniosek akcjonariusza, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z planowaną zmianą w Statucie Spółki, stosownie do postanowień art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje do wiadomości projektowaną treść zmian:
Obecne brzmienie § 6: " § 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1)
2. Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7)
3. Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1)
4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2)
5. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5)
6. Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.1)
7. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1)
8. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3)
9. Przygotowanie terenu pod budowę. (PKD 45.1)
10. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2)
11. Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3)
12. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4)
13. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
14. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7)
15. Hotele (PKD 55.1)
16. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2).
17. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2)
18. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1)
19. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2)
20. Przetwarzanie danych (PKD 72.3)
21. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.4)
22. Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami. (PKD 74.1)
23. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.2)
24. Badania i analizy techniczne (PKD 74.3)".
proponowane brzmienie:
"§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1).
2. Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7).
3. Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1).
4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2).
5. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5).
6. Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0).
7. Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.1).
8. Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1).
9. Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3).
10. Przygotowanie terenu pod budowę. (PKD 45.1).
11. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2). 12. Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).
13. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4).
14. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
15. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6).
16. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7).
17. Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4).
18. Hotele (PKD 55.1).
19. Transport lądowy pozostały (PKD 60.2). 20. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2).
21. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1).
22. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2).
23. Przetwarzanie danych (PKD 72.3).
24. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.4).
25. Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami. (PKD 74.1)
26. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.2).
27. Badania i analizy techniczne (PKD 74.3)".
Zarząd ZREW S.A. informuje, że na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszowi, jeżeli złoży w Spółce imienne świadectwo depozytowe najpóźniej na tydzień przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i nie odbierze go przed zakończeniem Zgromadzenia. Świadectwa przyjmowane będą w siedzibie Spółki do dnia 07.05.2004 r. do godz. 15.00.
Data sporządzenia raportu: 06-04-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ZREW &lt;ZREW.WA&gt; 12/04 data i porządek obrad ZWZ