Akcjonariusz ma prawo do informacji

Jarosław Chałas
opublikowano: 13-01-2003, 00:00

Dla akcjonariuszy istotne jest posiadanie stosownej wiedzy na temat sytuacji spółki. Z natury rzeczy wiedzą taką dysponuje zarząd jako organ zarządzający i kierujący działalnością spółki. Pod rządami uchylonego kodeksu handlowego, poza dokumentami przedkładanymi na zgromadzeniu, akcjonariusze mniejszościowi nie dysponowali ustawowym prawem dostępu do informacji o spółce.

Możliwość uzyskiwania przez akcjonariuszy związanych ze spółką informacji wynika z przepisów art. 428 i art. 429 ksh. Obowiązująca obecnie regulacja jest tyleż skromna, co istotna. Zobowiązuje bowiem zarząd spółki do udzielenia podczas obrad WZA akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, obwarowując powyższy obowiązek możliwością zwrócenia się przez akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia żądanej informacji. Uprawnienie do informacji przysługuje każdemu akcjonariuszowi niezależnie od siły jego głosów.

Obowiązki informacyjne spółki na rzecz akcjonariuszy nie mają jednak charakteru bezwzględnego i doznają szeregu ograniczeń uzasadnionych potrzebą ochrony interesów spółki. Zarząd spółki zobligowany jest do udzielenia akcjonariuszowi informacji przede wszystkim na walnym zgromadzeniu i tylko pod warunkiem, że zgłoszone przez akcjonariusza żądanie uzasadnione jest ze względu na ocenę sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 § 1 ksh), co oznacza, że akcjonariuszowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie informacji o spółce niezwiązanych z przedmiotem obrad WZA. Zarząd może i powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić spółce szkodę albo narazić członka zarządu na odpowiedzialność karną, cywilną lub administracyjną (art. 428 § 2 ksh).

Zarząd spółki musi zawsze liczyć się z możliwością zgłoszenia przez akcjonariuszy w toku WZA żądania udzielenia informacji. Żądanie takie musi jednak pozostawać w bezpośrednim związku z przedmiotem obrad i dotyczyć bardziej przedstawienia lub potwierdzenia faktów, czyli informacji bardziej ogólnych, aniżeli domagania się przedstawiania szczegółowych analiz, wyjaśniania ponad niezbędną potrzebę treści udostępnianych na WZA dokumentów, a tym bardziej przygotowywania w toku WZA dodatkowych materiałów. Ocena, na ile zgłoszone żądanie wykracza poza zakreślone art. 428 § 2 ksh ramy, należy do zarządu. W przypadku uznania żądanej informacji za naruszającą interes spółki lub narażającą członków zarządu na odpowiedzialność, zarząd zobowiązany jest odmówić jej udzielenia.

Ustawa nie nakłada przy tym na zarząd bezwzględnego obowiązku udzielenia odpowiedzi na tym samym WZA, na którym złożono pytanie. W uzasadnionych wypadkach zarząd może udzielić informacji na piśmie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od zakończenia WZA (art. 482 § 3 ksh). Może się zdarzyć, że prawo akcjonariusza do informacji zostanie w tym przypadku naruszone, jeżeli zarząd mimo uprzedniego zobowiązania się do przygotowania pisemnej odpowiedzi obowiązku swego w ustawowym terminie nie wykona wcale lub w czasie biegu tego terminu odmówi udzielenia informacji z powołaniem się na zagrożenie interesów spółki. W takim przypadku akcjonariusz często nie będzie mógł skorzystać z prawa do domagania się, aby sąd rejestrowy zobowiązał zarząd do udzielenia żądanej informacji, jako że uprawnienie to — oprócz innych wymogów formalnych — obwarowane jest krótkim, siedmiodniowym terminem do złożenia wniosku i nie obejmuje expressis verbis opisanej sytuacji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Chałas

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu