"B"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Bancassurance

Termin oznaczający współpracę pomiędzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym. W najprostszej wersji polega ona na wzajemnym proponowaniu klientom oferty partnera. Bancassurance stosują najczęściej banki i ubezpieczyciele powiązani kapitałowo.

Bank

Instytucja finansowa działająca na podstawie licencji bankowej wydanej przez Narodowy Bank Polski. Podstawową działalnością banku jest przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów oraz skup i sprzedaż pieniądza na rynku międzybankowym. Dzięki wykonywanym operacjom banki gromadzą oszczędności, kreują pieniądz (co wyróżnia je spośród innych instytucji finansowych) oraz umożliwiają pełnienie przez pieniądz przypisanych mu funkcji. W Polsce działa około 80 banków komercyjnych, a ponadto banki spółdzielcze (patrz: bankowy system).

Bank - rodzajeBank centralny Bank państwowy wykonujący usługi na rzecz rządu i jego instytucji. Prowadzi rachunek bieżący budżetu państwa, kształtuje i realizuje politykę pieniężną, realizuje wyłączne prawo emisji banknotów, zarządza rezerwami dewizowymi oraz wspólnie z rządem realizuje politykę dewizową państwa, kształtuje zasady rozliczeń pieniężnych w gospodarce, dba o płynność i bezpieczeństwo finansowe systemu płatniczego. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Bank hipoteczny Bank specjalizujący się w udzielaniu długoterminowych kredytów, dla których zabezpieczeniem jest wpis do księgi wieczystej hipoteki kredytowanej nieruchomości. Pozyskuje środki na kredyty przez emisję i sprzedaż listów zastawnych. Listy te dopuszczone są do obrotu giełdowego.

Bank inwestycyjny Bank, którego podstawową działalnością jest inwestowanie na rynku kapitałowym środków pozyskanych od klientów.

Bank komercyjny (uniwersalny)Typ banku, który w oparciu o przyjęte depozyty oraz środki uzyskane z banku centralnego udziela kredytów, które przynajmniej w części stają się nowymi depozytami, kreującymi dodatkową podaż pieniądza. Ponadto bank komercyjny prowadzi rachunki bieżące, przyjmuje depozyty terminowe, udziela kredytów i wykonuje inne usługi bankowe na rzecz swoich klientów: m.in. finansuje ratalne zakupy dóbr trwałego użytku, prowadzi biura maklerskie, skupuje i sprzedaje waluty, wypożycza klientom sejfy do przechowywania kosztowności i papierów wartościowych. Banki komercyjne dzielą się na detaliczne, stworzone do obsługi głównie osób fizycznych i niewielkich firm, oraz banki hurtowe, zwane też korporacyjnymi, specjalizujące się w usługach dla dużych przedsiębiorstw.

Bank rozwoju Bank utworzony dla promowania niektórych kierunków polityki państwa oraz wspierania konkretnych branż gospodarczych. W celu zdobycia środków na ten cel emituje długoterminowe papiery wartościowe, gromadzi środki o długoterminowym charakterze, przyjmuje długoterminowe lokaty.

Bank specjalistyczny Bank finansujący ściśle określone zadania, np. specjalizujący się w obsłudze handlu zagranicznego. Może stosować zastrzeżone dla banku centralnego instrumenty finansowe oraz otrzymuje od niego i od rządu dotacje oraz ulgi.

Bank spółdzielczy Bank specjalizujący się w obsłudze sektora spółdzielczego.

Bankomat (ATM)

Urządzenie służące do podejmowania gotówki za pomocą karty.

Bankowość prywatna

patrz: home banking

Bankowy system

Określany w każdym kraju przez prawo bankowe. Składają się na niego banki (zwykle bank centralny, banki kredytowe, depozytowe i inwestycyjne) oraz instytucje finansowe odpowiedzialne za koordynację, doradztwo i kontrolę.

Bankructwo

Częściowa lub całkowita niewypłacalność, która prowadzi do ogłoszenia upadłości spółki.

Bessa

Silny i trwały spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Bessa często określana jest mianem „rynku niedźwiedzia”.

Bilans

Zestawienie aktywów i pasywów na konkretny dzień za dany okres. Sporządza się go w określonej walucie. Pokazuje stan finansowy firmy.

Bilans skonsolidowany

Jeden bilans dla grupy kapitałowej.

Biuro Informacji Kredytowej

Spółka powołana do ochrony interesów banków. Na podstawie przekazywanych przez instytucje finansowe danych ma ujawniać nierzetelnych klientów.

Biznesplan

Plan przedsięwzięcia gospodarczego, w szczególności określający źródła finansowania zamierzonej inwestycji, z przewidywanym zwrotem z tej inwestycji w określonym terminie.

Blokada środków na rachunku

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu, polegająca na tym, że klient blokuje określoną kwotę na rachunku w określonej walucie i udziela bankowi pełnomocnictwa na te środki.

Bon komercyjny

Krótkoterminowy papier dłużny. Sprzedawany jest nabywcom z dyskontem, można nim obracać na rynku wtórnym.

Bon oszczędnościowy (bon lokacyjny)

Dokument potwierdzający założenie w banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Emitowany jest w odcinkach o różnej wartości i może być dokumentem imiennym lub na okaziciela.

Bon skarbowy

Krótkoterminowy papier dłużny z terminem wykupu do 52 tygodni i dłużej (m.in. weksle skarbowe). Służy finansowaniu deficytu budżetowego. Ze względu na duże bezpieczeństwo bony skarbowe stanowią atrakcyjną formę lokowania kapitału m.in. przez banki komercyjne, fundusze kapitałowe, fundusze emerytalne itp.

Broker ubezpieczeniowy

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej osoba fizyczna lub prawna zawierająca i wykonująca umowy ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Broker może też pośredniczyć z ramienia klienta w zawieraniu umów ubezpieczenia. Działa w imieniu oraz na rzecz klienta i nie jest związany z zakładem ubezpieczeń.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu