LPP <LPPP.WA> Projekty uchwał WZA - część 1

18-06-2003, 16:46

LPP <LPPP.WA> Projekty uchwał WZA - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ WZA
Raport bieżący nr 50/2003
Zarzad LPP S.A. podaje do publicznej wiadomosci tresc projektów uchwal, które zostana przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A. w dniu 27 czerwca 2003 roku.
Ad. 1
Uchwala nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia na Przewodniczacego dzisiejszego zgromadzenia powolac Pana ___________."
Ad. 3
Uchwala nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia powolac na dzisiejszym zgromadzeniu komisje skrutacyjna w nastepujacym skladzie: ________________".
Ad. 4
Uchwala nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia przyjac, na dzisiejszym zgromadzeniu, nastepujacy porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwal.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spólki za rok 2002.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2002.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spólki za rok 2002.
8. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2002.
9. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2002.
10. Podjecie uchwaly o rozporzadzeniu czystym zyskiem Spólki wypracowanym w 2002 roku.
11. Podjecie uchwaly o wyborze (powolanie, odwolanie) czlonków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie zasad ladu korporacyjnego oraz sposobu wdrozenia ladu korporacyjnego w Spólce.
13. Podjecie uchwaly o zmianie statutu spólki.
14. Podjecie uchwaly w przedmiocie upowaznienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu LPP S.A. z siedziba w Gdansku uwzgledniajacego wszelkie zmiany statutu wynikajace z podjecia uchwaly, o zmianie statutu, o której mowa w pkt. 13.
15. Podjecie uchwaly o ustaleniu zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów czlonkom Rady Nadzorczej z tytulu pelnienia funkcji czlonków Rady Nadzorczej.
16. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia kryteriów jakie powinni spelniac kandydaci na czlonków Rady Nadzorczej oraz okreslenia zasad zglaszania kandydatów na czlonków Rady Nadzorczej.
17. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Zamkniecie obrad Zgromadzenia.
Ad.5.
Uchwala nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu sporzadzone za 2002 rok."
Ad.6.
Uchwala nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2002 rok."
Ad.7.
Uchwala nr ______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zatwierdzic: sprawozdanie finansowe Spólki za 2002 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku "O rachunkowosci" zawierajace miedzy innymi nastepujace dane :
Lp. Przedmiot Kwota w zlotych
1. Aktywa / pasywa : 166.820.878,43
2. Przychód ze sprzedazy 261.602.463,89
3. Zysk 18.556.165,95
Ad.8.
Uchwala nr -_____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku "Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2002 roku."
Uchwala nr -_____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Pani Alicji Milinskiej Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2002 roku."
Uchwala nr -_____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2002 roku."
Uchwala nr -_____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic Panu Stanislawowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarzadu Spólki absolutorium z jego dzialalnosci jako czlonka Zarzadu w 2002 roku."
Ad.9.
Uchwala nr -_____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia udzielic czlonkom rady Nadzorczej Panom:
Jerzemu Lubiancowi,
Maciejowi Krzyzanowskiemu,
Grzegorzowi Slupskiemu,
Wojciechowi Olejniczakowi,
Bogdanowi Malachwiejowi
Slawomirowi Loboda absolutorium z ich dzialalnosci jako czlonków Rady Nadzorczej w 2002 roku."
Ad.10.
Uchwala nr -______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia zaniechac rozdzialu, wypracowanego w 2002 rok zysku netto w kwocie 18.556.165,95 zlotych i przekazac go w calosci na kapital zapasowy."
Ad. 11
Uchwala numer ____________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia na czlonków Rady Nadzorczej Spólki, na nastepna, piecioletnia kadencje, powolac:
1.
2.
3.
4.
5."
Ad. 12.
Ad. 13.
Uchwala nr _______
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Walne Zgromadzenie LPP spólka akcyjna z siedziba w Gdansku postanawia:
zmienic § 16 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 16 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Do wlasciwosci Zarzadu naleza wszelkie sprawy nie zastrzezone do kompetencji innych organów."
zmienic § 17 ust. 1 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 17 ust. 1 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
Rada Nadzorcza sklada sie z 4 (czterech) do 6 (szesciu) czlonków w tym z Prezesa Rady Nadzorczej. Liczbe czlonków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
zmienic § 22 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 22 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Zarzad zobowiazany jest uzyskac uprzednia zgode Rady Nadzorczej na dokonanie nastepujacych czynnosci:
1. Nabycie i zbycie nieruchomosci, nabycie i zbycie praw uzytkowania wieczystego nieruchomosci,
2. Przejmowanie zobowiazan osób trzecich,
3. Wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub jego czesci,
4. Nabycie i zbycie zakladów i filii Spólki,
5. Zbycie czesci lub calosci przedsiebiorstwa Spólki,
6. Zezwolenie na udzial pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnien rentowych i emerytalnych,
7. Wszelkie operacje zwiazane z papierami wartosciowymi."
zmienic § 33 ust. 1 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 33 ust. 1 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja nastepujace sprawy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu i Rady Nadzorczej z dzialalnosci Spólki za ubiegly rok obrotowy, 2. podejmowanie wszelkich postanowien dotyczacych roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazaniu spólki lub sprawowaniu zarzadu czy nadzoru,
3. powziecie uchwaly o podziale zysków lub pokryciu strat,
4. udzielenie absolutorium czlonkom wladz Spólki z wykonania przez nie obowiazków,
5. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6. zmiana statutu,
7. powziecie uchwal w przedmiocie polaczenia spólek, przeksztalcenia spólki, jej rozwiazania i likwidacji,
8. podjecie uchwal w przedmiocie zbycia lub wydzierzawienia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienia na nim prawa uzytkowania,
9. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Rade,
10. decydowanie w innych sprawach zastrzezonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spólek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu."
zmienic § 33 ust. 3 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 33 ust. 3 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Wszystkie sprawy, które maja byc przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny byc zaopiniowane przez Rade Nadzorcza. Opinia Rady Nadzorczej powinna byc odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy."
zmienic § 35 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 35 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Spólka prowadzi rachunkowosc i sprawozdawczosc finansowa stosownie do przepisów kodeksu spólek handlowych, ustawy o rachunkowosci oraz innych przepisów obowiazujacych w tym zakresie.
2. Bieglego rewidenta do badania sprawozdan finansowych Spólki wybiera Rada Nadzorcza.
zmienic § 38 statutu spólki w ten sposób, ze dotychczasowa tresc § 38 statutu Spólki otrzymuje nastepujace brzmienie:
"Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci Spólki winny byc sporzadzone przez Zarzad nie pózniej niz w terminie pieciu miesiecy od konca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie szesciu miesiecy od konca roku obrotowego powinno powziac uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdan."
Ad. 14
Uchwala numer __________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
"Zwyczajne walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku upowaznia Rade Nadzorcza do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spólki zmienionego stosownie do tresci uchwaly numer ________ podjetej w dniu 27.06.2003 roku zmieniajacej: § 16, § 17 ust. 1, § 22, § 33 ust. 1, § 33 ust. 3, § 35, § 38 statutu Spólki."
Ad. 15
Uchwala numer __________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, ze czlonkowie Rady Nadzorczej z tytulu pelnienia funkcji czlonków Rady Nadzorczej beda otrzymywac od Spólki jedynie zwrot wydatków poniesionych w zwiazku pelnieniem funkcji czlonków Rady Nadzorczej, przy czym zwrot wydatków bedzie ustalany wedlug nastepujacych zasad:
a) Koszty dojazdu: pociag klasy Intercity I klasy lub zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem ustalony zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokosci oraz warunków ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrózy sluzbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z dnia 30 grudnia 2002 r.).
b) Koszty zakwaterowania: hotel klasy Novotel w Gdansku,
c) Inne: diety; wyplacane zgodnie z trescia cytowanego wyzej Rozporzadzenia,
d) Koszty rozmów telefonicznych.
Spólka bedzie zwracac czlonkom Rady Nadzorczej wydatki zwiazane z pelnieniem funkcji czlonków Rady Nadzorczej przelewem na rachunek bankowy, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od czlonków Rady Nadzorczej pisemnych wniosków o zwrot poniesionych wydatków zawierajacych co najmniej: zestawienie poniesionych wydatków i daty posiedzen Rady Nadzorczej, których dotycza.
Ad. 16
Uchwala numer _____________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, ze kandydaci do Rady Nadzorczej Spólki powinni spelniac co najmniej nastepujace warunki:
a) Posiadac wyzsze wyksztalcenie, lub srednie wyksztalcenie i co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu spólek kapitalowych,
b) Posiadac nalezyte doswiadczenie zawodowe oraz doswiadczenie zyciowe, konieczne do wlasciwego wypelniania mandatu czlonka Rady Nadzorczej spólki publicznej,
c) Reprezentowac wysoki poziom moralny,
d) Byc nie karanym,
e) Byc w stanie poswiecic niezbedna ilosc czasu, pozwalajaca mu w sposób wlasciwy wykonywac swoje funkcje w Radzie Nadzorczej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, ze Kandydatury na czlonków Rady Nadzorczej powinny byc zglaszane i szczególowo uzasadniane w sposób umozliwiajacy dokonanie swiadomego wyboru w oparciu o powyzsze kryteria. Kandydatury na czlonków Rady Nadzorczej powinny byc zgloszone w Spólce co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego maja sie odbyc wybory. Akcjonariusz zglaszajacy kandydature na czlonka Rady Nadzorczej powinien zlozyc w spólce:
a) Zyciorys kandydata na czlonka Rady Nadzorczej, zawierajacy co najmniej informacje dotyczace spelnienia przez kandydata opisanych powyzej, minimalnych warunków wymaganych od kandydatów na czlonków Rady Nadzorczej Spólki,
b) Uzasadnienie zgloszonej kandydatury,
c) Zgode kandydata na kandydowania na czlonka Rady Nadzorczej,
d) Zgode kandydata na zamieszczenie stronach internetowych Spólki informacji na temat danego kandydata opisanych w pkt a, pkt b i w pkt e, oraz zgody kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiazujacych w Spólce,
e) Informacje na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitalowych powiazaniach kandydata na czlonka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem zglaszajacym kandydature danej osoby na czlonka Rady Nadzorczej oraz powiazan tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególnosci z akcjonariuszami wiekszosciowymi.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia równiez, ze Informacje na temat kandydatów na czlonków Rady Nadzorczej zgloszonych przez akcjonariuszy, po ich otrzymaniu, zamieszczane beda na stronach internetowych Spólki nie pózniej niz w terminie 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w czasie którego maja sie odbyc wybory.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, ze odpowiednie postanowienia niniejszej uchwaly zostana wlaczone do regulaminu Walnego Zgromadzenia LPP S.A. i beda wiazace dla wszystkich akcjonariuszy Spólki.
Ad.17
Uchwala numer __________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. z dnia 27.06.2003 roku uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia LPP S.A. o nastepujacej tresci: "REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
LPP S.A. Z SIEDZIBA W GDANSKU
§ 1
Uzyte w niniejszym Regulaminie okreslenia maja nastepujace znaczenie:
1) LPP S.A. - LPP Spólka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul. Lakowej 39/44, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdansku - XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000000778;
2) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP S.A.;
3) Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza LPP S.A.;
4) Zarzad - Zarzad LPP S.A.
5) Statut - Statut LPP S.A.;
6) Uczestnik Walnego Zgromadzenia - uprawniony do udzialu i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz lub jego prawidlowo umocowany pelnomocnik badz przedstawiciel ustawowy;
7) Kodeks Spólek Handlowych - ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000r Kodeks Spólek Handlowych ( Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z pózn. zm.).
§ 2
1.Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem Spólki.
2. Uchwaly Walnego Zgromadzenia wymagaja nastepujace sprawy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci LPP S.A. za ubiegly rok;
2) podejmowanie wszelkich postanowien dotyczacych roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazaniu LPP S.A. lub sprawowaniu zarzadu czy nadzoru;
3) powziecie uchwal o podziale zysków lub pokryciu strat;
4) udzielenie czlonkom wladzom LPP S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiazków;
5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
6) zmiana Statutu;
7) powziecie uchwal w przedmiocie polaczenia spólek, przeksztalcenia LPP SA , jej rozwiazania i likwidacji;
8) podjecie uchwal w przedmiocie zbycia i wydzierzawienia przedsiebiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa uzytkowania;
9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Rade Nadzorcza;
10) decydowanie w innych sprawach zastrzezonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w Kodeksie Spólek Handlowych i postanowieniach Statutu.
§ 3
1. Za prawidlowe zwolanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarzad.
2. Zarzad obowiazany jest przedsiewziac wszelkie niezbedne czynnosci w celu prawidlowego zwolania, a takze sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
§ 4
1. Walne Zgromadzenia odbywaja sie w Gdansku, Warszawie lub Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarzad.
2. Ustalajac date i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Zarzad powinien miec na wzgledzie ulatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. § 5
Walne Zgromadzenie zwolane na wniosek Akcjonariuszy powinno sie odbyc w terminie wskazanym w zadaniu, a jezeli jego dotrzymanie napotyka na istotne przeszkody - w najblizszym terminie, umozliwiajacym rozstrzygniecie przez Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
§ 6
1. Walne Zgromadzenie zwoluje sie przez jednorazowe ogloszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
2. Ogloszenie, o którym mowa w ustepie poprzedzajacym, powinno zostac opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 7
Odwolanie Walnego Zgromadzenia, w którego porzadku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono okreslone sprawy lub które zostalo zwolane na taki wniosek mozliwe jest tylko za zgoda wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie moze byc odwolane, jezeli jego odbycie napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody (sila wyzsza) lub jest oczywiscie bezprzedmiotowe. Odwolanie nastepuje w taki sam sposób jak zwolanie, zapewniajac przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla LPP S.A. i dla akcjonariuszy, w kazdym razie nie pózniej niz na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia nastepuje w tym samym trybie, co jego odwolanie, chocby proponowany porzadek obrad nie ulegal zmianie.
§ 8
1. W Walnym Zgromadzeniu maja prawo uczestniczyc z prawem glosu:
a) akcjonariusze bedacy wlascicielami akcji imiennych, jezeli zostali wpisani do ksiegi akcyjnej przynajmniej na tydzien przed terminem Walnego Zgromadzenia;
b) akcjonariusze bedacy wlascicielami akcji na okaziciela, które nie zostaly dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Gieldzie Papierów wartosciowych jezeli zloza w LPP S.A. akcje co najmniej na tydzien przed terminem Zgromadzenia i nie odbiora ich przed jego ukonczeniem albo zloza zaswiadczenie wydane na dowód zlozenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim majacym siedzibe lub oddzial w Rzeczypospolitej Polskiej, zawierajace wymienienie numerów dokumentów akcji i stwierdzenie, ze akcje nie beda wydane przed zakonczeniem Walnego Zgromadzenia;

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / LPP &lt;LPPP.WA&gt; Projekty uchwał WZA - część 1