Mali inwestorzy mają określone prawa

Michał Kobosko
opublikowano: 20-01-2003, 00:00

Akcjonariusze mniejszościowi mają prawo do inicjowania procedury zmierzającej do podjęcia przez spółkę decyzji w określonych sprawach. W tym zakresie mniejszość może skorzystać z prawa do zwołania NWZA, co zarazem pozwala na umieszczenie w porządku obrad spraw istotnych z punktu widzenia interesów wnioskujących.

W celu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy przede wszystkim złożyć stosowny wniosek do zarządu spółki, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do proponowanego terminu zwołania zgromadzenia, następnie zarząd powinien przeprowadzić procedurę zwołania zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

Wniosek nie wymaga szczególnego uzasadnienia, wydaje się jednak wskazane określenie zakresu spraw, jakie mają być poddane pod ocenę akcjonariuszy, celem opracowania planowanego porządku obrad. Dobrze jest też przedstawić wniosek w formie pisemnej.

Jeżeli zarząd odmówi zwołania walnego zgromadzenia, wówczas akcjonariusze mogą wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o upoważnienie do zwołania walnego zgromadzenia. W tym wypadku sąd podejmuje decyzję po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia w przedmiocie przyczyn odmowy uwzględnienia wniosku mniejszości. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku akcjonariuszy, upoważnia ich do zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia, wydając odpowiedniej treści postanowienie i wyznaczając zarazem przewodniczącego obrad.

Sprawa rozpoznawana jest przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, w oparciu o przepisy regulujące postępowanie rejestrowe. Wobec tego od postanowienia sądu I instancji przysługuje apelacja, natomiast orzeczenie sądu odwoławczego nie podlega już dalszemu zaskarżeniu.

Z chwilą uzyskania korzystnego orzeczenia sądu, nie ma już przeszkód w doprowadzeniu do odbycia walnego zgromadzenia. Należy jednak pamiętać, że to na akcjonariuszach mniejszościowych ciążą wówczas wszelkie obowiązki związane z należytą organizacją obrad. Przede wszystkim konieczne jest dochowanie wymogów w zakresie prawidłowego zawiadomienia pozostałych akcjonariuszy o terminie i porządku obrad, przygotowanie listy osób uprawnionych do udziału, jak również listy obecności. Ponadto jeżeli zgromadzenie nie rozstrzygnie o tym, kto ponosi koszty związane z jego zwołaniem, wówczas obciążają one wnioskodawców.

Powyższe uprawnienie mniejszości nie może zostać skutecznie ograniczone na przykład przez odpowiednie postanowienia statutu, co nie oznacza jednak, że korzystać można z niego w sposób zupełnie nie kontrolowany. Możliwa jest przecież sytuacja, gdy pewna grupa akcjonariuszy dąży jedynie do sparaliżowania działań spółki, nie mając zamiaru podejmowania jakichkolwiek działań konstruktywnych. Wykorzystując prawo do zwoływania walnych zgromadzeń, można w sposób nader skuteczny sparaliżować działalność spółki, narażając ją dodatkowo na znaczne koszty.

Nie ulega zatem wątpliwości, że wykonywanie tego prawa mniejszości może być poddane kontroli z punktu widzenia zgodności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym jego przeznaczeniem. W takiej sytuacji, zarząd może, powołując się na art. 5 kc, odmówić zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a sąd rejestrowy władny jest nie uwzględnić wniosku akcjonariuszy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Michał Kobosko

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu