Mostostal Zabrze w Akcji Inwestor

DI
opublikowano: 18-11-2010, 14:55

Prezentujemy najświeższe odpowiedzi, które udzielił Wam Mostostal Zabrze w ramach „Akcji Inwestor”.

- W czym zarząd upatruje powodów fatalnych wyników spółki? Według zapowiedzi Zbigniewa Opacha rentowność niektórych kontraktów miała zbliżać się do 10 proc. Gdzie są te kontrakty? Czy spółce nie grozi marginalizacja na krajowym rynku i w konsekwencji powrót ceny akcji w okolice złotego lub niżej?

Mostostal Zabrze: Przyczyn gorszej sytuacji należy upatrywać w pogorszeniu się sytuacji makroekonomicznej na rynku światowym w wyniku kryzysu gospodarczego, co znalazło odbicie między innymi w ograniczeniu lub wstrzymaniu inwestycji budowlanych. W wyniku powyższej sytuacji, przychody ze sprzedaży Mostostal Zabrze realizowane na rynkach eksportowych uległy znacznemu zmniejszeniu, któremu towarzyszyło obniżenie rentowności.

W 2010 r. skutki kryzysu gospodarczego uwidoczniły się również na rynku krajowym. Wymusiło to ograniczenie inwestycji przy jednoczesnej wzmożonej konkurencji.
W portfelu zleceń realizowanych przez Mostostal Zabrze w 2010 r. znajdują się kontrakty, których marża przekracza 10%, niemniej jednak znacząca część
kontraktów to kontrakty prestiżowe (takie jak budowa Stadionu Narodowego w Warszawie, modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz nowoczesne inwestycje dla szeroko rozumianego sektora energetycznego) pozyskane w trybie zamówień publicznych, wygrywanych ceną, dlatego też ogólna marża na kontraktach jest stosunkowo niska.

Realizacja kontraktów związanych miedzy innymi z odnawialnymi źródłami energii (OZE), budową instalacji do podawania biomasy oraz systemem redukcji tlenków azotu (DeNOx) a także z budową i modernizacją stadionów pozwoliło Spółce na pozyskanie cennego doświadczenia oraz referencji, co predysponuje Mostostal Zabrze do realizacji ważnych i trudnych inwestycji.

Proszę o przybliżenie nam dokładnej sytuacji prawnej w sporze o z Kredyt Bankiem o Altus – czyli: 

- Czy spółka, którą sąd nakazał zwrócić MSZ tzn. ZPK od tej pory jest spółką MSZ? Co działo się z zyskiem tej spółki za poprzednie lata, kto brał te pieniądze? Czy MSZ je ewentualnie może odzyskać? Czy zysk ZPK za poprzedni rok (5 mln zł?) trafi do MSZ?

W całym okresie trwania sporu o ustalenie prawa do wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Mostostal Zabrze Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. („ZPK”) pozostawała ona w aktywach finansowych Emitenta i była objęta konsolidacją. Jednocześnie decyzje co do podziału zysku ZPK wypracowanego w poszczególnych latach należały do Zgromadzenia Wspólników tj. do MZH S.A., który posiada (posiadał) 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zgromadzenie to przeznaczyło zysk ZPK za poprzednie lata częściowo na realizację inwestycji własnych a częściowo na wypłatę dywidendy dla głównego udziałowca.
Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 07 października 2010 r. potwierdzający prawo Mostostalu Zabrze – Holding S.A. (MZH) do wszystkich udziałów w kapitale zakładowym ZPK, który nie wymaga „sądowego nakazu wykonalności” (raport bieżący nr 86/2010) był jedynie potwierdzeniem prawidłowości wszelkich wcześniejszych działań korporacyjnych MZH względem ZPK.

-  Czy są inne spółki, o które MSZ się "upomina"?

Obecnie nie. Analogiczny do ZPK spór toczył się do 2007 r. odnośnie spółki Mostostal Zabrze Zakład Transportu Samochodowego Spedycji i Usług Serwisowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (raport bieżący nr 99/2007), która następnie została połączona z Emitentem w 2009 r. (raport bieżący nr 7/2009).

- Jaką kwotę (z odsetkami) MSZ może otrzymać w związku ze sporem o Altusa?

W dniu 16 czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy w Katowicach ("Sąd") wydał nieprawomocny jeszcze wyrok, który w całości uwzględnił powództwo Mostostalu potwierdzając wyrok z dnia 31 lipca 2009 r. uznający za bezskuteczną w stosunku do Emitenta umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem "Altus". W wyroku z dnia 16 czerwca 2010 r. Sąd wyliczył poszczególne tytuły prawne (wierzytelności Mostostalu) składające się na wartość przedmiotu sporu (45.980.560 złotych oraz odsetki) realizując w ten sposób wskazania Sądu Apelacyjnego w Katowicach (fragment raportu bieżącego nr 42/2010). W obecnej chwili bardziej konkretna odpowiedź na tak sformułowane pytanie byłaby tylko przedwczesną spekulacją.

- Jakim procentowym obłożeniem dysponuje spółka na przyszły rok jeśli chodzi o roboty i jak prezentowała się w tym roku.

Na podstawie opublikowanych wyników finansowych za III kwartały 2010 r. narastająco przychody ze sprzedaży w Mostostalu Zabrze-Holding S.A. ukształtowały się na poziomie 73% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego natomiast w Grupie Kapitałowej wskaźnik ten wyniósł 83%.
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2010 r. i na chwilę obecną nie planuje publikować prognoz na 2011 r., tym samym nie podaje do wiadomości publicznej danych dotyczących aktualnego portfela zleceń.

- Czy macie Państwo jakieś sugestie co do wykorzystania zysków za ten rok? Np. przeznaczenie go na skup akcji, albo zmniejszenie zadłużenia?

O podziale zysku zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010, które zgodnie z KSH odbędzie się do końca czerwca 2011 r. Zwracamy jednak uwagę, iż zgodnie z pkt 6 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2010 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych „Spółka realizując Program Skupu Akcji Własnych w okresie lat 2010-2014, będzie sukcesywnie przeznaczać na ten cel w kolejnych latach całość lub część zysku netto zgodnie z przepisami prawa.”

- Na jakim poziomie kształtuje się obecnie marża w MSZ (jeśli nie możecie Państwo podać poziomu procentowego) proszę o informację, czy jest niższa, wyższa, bez zmian?

Rok 2010 r. to rok, w którym spółki z branży budowlanej, w tym spółki z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze mocniej odczuły skutki kryzysu gospodarczego. Ponadto w portfelu zleceń MZH S.A. na 2010 r. dominowały prestiżowe kontrakty pozyskane w trybie zamówień publicznych, gdzie głównym kryterium wyboru oferty była (niska) cena. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku marż uzyskanych w 2010 r. w porównaniu z marżami uzyskanymi w roku poprzednim.

Zobacz wszystkie odpowiedzi Mostostalu Zabrze>>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane