Pełny tekst komunikatu RPP część I

Browary Żywiec S.A.
19-12-2001, 17:12

INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIACH 18-19 GRUDNIA 2001 W dniach 18-19 grudnia 2001 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Na tej podstawie, Rada omówiła kształtowanie się inflacji; tendencje w zakresie podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych; uwarunkowania zewnętrzne oraz sytuację w bilansie płatniczym, sferze realnej gospodarki i w sektorze finansów publicznych. I. Inflacja, oczekiwania inflacyjne. 1. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku obniżył się z 4,0% przed miesiącem do 3,6%. Jednak 58% tego spadku tłumaczą czynniki, które mogą mieć charakter przejściowy, a mianowicie zmiany cen żywności i paliw. 2. W listopadzie br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% niższe niż w październiku br. (przed miesiącem obniżyły się o 0,6%). Największy spadek cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,6%). W stosunku do listopada 2000 r. ceny produkcji przemysłowej obniżyły się o 0,8%. 3. W badaniu przeprowadzonym na początku grudnia br. pogorszyły się oczekiwania osób prywatnych dotyczące przyszłej inflacji. Odsetek osób najbardziej pesymistycznych, przewidujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, wzrósł o 6,2 punktu procentowego (do 20,0%). Zmniejszyły się natomiast pozostałe grupy, bardziej optymistycznie nastawionych ankietowanych.

Stopa inflacji oczekiwana przez analityków bankowych na koniec br. obniżyła się z 4,2% przed miesiącem do 4,0%. Inflacja oczekiwana w horyzoncie 11 miesięcy obniżyła się o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 4,7%. W listopadzie br. obniżyło się tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku. W znacznym stopniu wynikało to jednak z działania czynników, które mogą mieć charakter przejściowy - zmiany cen żywności i paliw. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe niż przed miesiącem i niższe niż przed rokiem. W grudniu br. pogorszyły się oczekiwania osób prywatnych dotyczące przyszłej inflacji. Dalszemu obniżeniu uległy oczekiwania inflacyjne analityków bankowych. II. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe. 1. Nominalne tempo przyrostu podaży pieniądza ogółem (M2) w skali roku obniżyło się z 13,1% w październiku do 11,9% w listopadzie br. 2. W listopadzie br. suma oszczędności gospodarstw domowych ulokowanych w bankach obniżyła się z 1,8 mld zł w porównaniu z październikiem br. Depozyty złotowe przedsiębiorstw zwiększyły się o 4,1 mld zł. Dynamika depozytów złotowych osób prywatnych w skali roku obniżyła się z 19,0% we wrześniu i 16,8% w październiku do 13,4% w listopadzie br. 3. W listopadzie br. roczna dynamika akcji kredytowej ogółem obniżyła się z 8,7% przed miesiącem do 8,1%. Obniżyła się zarówno dynamika kredytów dla gospodarstw domowych (z 16,4% do 15,9%), jak i dla przedsiębiorstw (z 6,4% do 5,9%). Po raz pierwszy od 1997 r. odnotowano miesięczny spadek depozytów złotowych osób prywatnych. Jest to przede wszystkim efekt wprowadzenia podatku od dochodów z lokat bankowych. W celu ucieczki przed opodatkowaniem, osoby prywatne kierowały swe środki w inne formy oszczędzania (obligacje i fundusze inwestycyjne). W efekcie działań banków na rzecz przeciwdziałania odpływowi pieniądzy z systemu bankowego, nastąpiło przesunięcie oszczędności utrzymywanych w bankach na lokaty długoterminowe. W listopadzie br. zwiększyła się suma środków utrzymywanych w bankach przez przedsiębiorstwa. Popyt na kredyty utrzymuje się na niskim poziomie. W listopadzie obniżyła się dynamika podaży pieniądza ogółem. III. Uwarunkowania zewnętrzne. 1. Utrzymują się prognozy wskazujące, że ożywienie w gospodarce światowej nastąpi prawdopodobnie w II połowie 2002 r. W IV kwartale br. możliwy jest spadek PKB zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i strefie euro. 2. Nie zmieniły się prognozy kształtowania się cen ropy naftowej na rynkach światowych. Utrzymują się prognozy, że ożywienie w gospodarce światowej nastąpi w II połowie 2002 r. Oznacza to gorsze perspektywy dla polskiego eksportu. Jest to jednocześnie czynnik ograniczający presję inflacyjną. Od ostatniego posiedzenia Rady stabilne są również prognozy kształtowania się cen ropy na rynkach światowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Browary Żywiec S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pełny tekst komunikatu RPP część I