Równowaga ryzyka i zysku

Paweł Zielewski
opublikowano: 09-03-2006, 00:00

Fundusze bezpieczne i zrównoważone dadzą mniejszy, ale zawsze pewny zysk.

Osoby, których największym zmartwieniem jest zapewnienie sobie dostatniej emerytury bądź które idą przez życie, unikając zbędnego ryzyka, powinny inwestować ostrożnie. Niekoniecznie jednak w fundusze bezpieczne. O wiele wyższą stopę zwrotu może zapewnić inwestycja w fundusz zrównoważony.

Czym jest fundusz zrównoważony? Fundusz zrównoważony jest to taki fundusz, w którego portfelu możemy znaleźć zarówno akcje, jak i papiery dłużne. Fundusz tego rodzaju przez alokacje swoich inwestycji próbuje dla nas jak najwięcej zarobić przy zachowaniu minimalnego ryzyka.

Bez reakcji na wahania

Z punktu widzenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych takie fundusze cieszą się największym wzięciem klientów z powodu wyższych od bezpiecznych możliwości zarobku, a próbujących zarazem maksymalnie ograniczyć ryzyko związane ze zmianami koniunktury.

W rodzinie funduszy inwestycyjnych za najbezpieczniejsze uchodzą te, które lokują pieniądze klientów na tzw. rynku pieniężnym, który (ze względu na wysokie koszty początkowe) w zasadzie jest niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Handluje się na nim papierami skarbowymi o krótkich terminach wykupu — do jednego roku. Ponieważ jest to rynek bardzo płynny, a papiery mają bardzo krótki żywot, ryzyko zmiany cen jest niewielkie.

Z nieco większym ryzykiem mamy do czynienia w przypadku funduszy papierów dłużnych, takich jak obligacje. Wiadomo, że są to papiery o dłuższym terminie zapadalności (czyli odleglejszym momencie, kiedy emitent, którym może być skarb państwa, musi je odkupić). W długim okresie na rynku kapitałowym mogą zachodzić różne zmiany, np. wzrost stóp procentowych. Wówczas obligacje tanieją na rynku wtórnym, ponieważ wiadomo, że skarb państwa będzie sprzedawał następne serie już z wyższym oprocentowaniem. Spadające ceny narażają inwestorów na straty, chyba że nie zamierzają oni ich sprzedawać, lecz poczekać do końca okresu ich ważności na wypłatę odsetek.

Sytuacja może się także zmienić w drugą stronę — stopy procentowe mogą się obniżać, a to powoduje wzrost cen obligacji. Z tym trendem mamy do czynienia obecnie.

Nie narażaj się

Ofertą dla przezornych, ale jakieś tam ryzyko jednak akceptujących, są więc praktycznie tylko fundusze stabilnego wzrostu lub zrównoważone, które część pieniędzy powierzonych przez inwestorów lokują w bonach skarbowych, część w obligacjach, a część także w akcjach. Dekoniunktura na jednym rynku (np. papierów dłużnych) zwykle zbiega się z poprawą notowań na rynku akcji i odwrotnie. Bez względu na wzrost notowań, fundusz tego typu ma szansę skorzystać na tym, nie narażając swoich uczestników na zbyt wysokie ryzyko.

Każdy fundusz ma własną twarz

Fundusze rynku pieniężnego

- Fundusze rynku pieniężnego inwestują w instrumenty, takie jak bony skarbowe oraz krótkoterminowe papiery dłużne innych emitentów. Krótkie terminy lokat tych funduszy sprawiają, że fundusze rynku pieniężnego są najbardziej bezpieczne i gwarantują stały zysk, który zazwyczaj jest wyższy niż zysk z lokat bankowych. Fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się najmniejszym ryzykiem wahań jednostki uczestnictwa i mogą konkurować z ofertą depozytową banków. Jest to oferta dla osób, którym zależy na utrzymaniu wartości zgromadzonych środków i które chcą mieć stały dostęp do pieniędzy.

Fundusze obligacji

- Fundusze obligacji inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Polityka inwestycyjna funduszy obligacji może przewidywać specjalizację funduszu — np. fundusze obligacji przedsiębiorstw z określonego sektora gospodarki lub fundusze obligacji o określonym stopniu bezpieczeństwa (obligacje o ratingu inwestycyjnym lub spekulacyjnym). Przykładem funduszu obligacji jest UniKorona ObligacjeFIO oraz UniDolar ObligacjeSFIO.

Fundusze akcji

- Fundusze akcji inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Polityka inwestycyjna funduszy akcyjnych może być bardziej lub mniej agresywna. Są to inwestycje nastawione na wypracowanie jak największego zysku, ale jednocześnie niosące wyższe ryzyko ewentualnej straty. To propozycja dla inwestorów, którzy są skłonni zaakceptować większe ryzyko w związku ze zmienną sytuacją na giełdzie. Inwestując w taki fundusz, należy raczej nastawić się na zysk długoterminowy (w perspektywie kilku/kilkunastu lat) i nie zważać na czasowe zmiany wartości jednostek uczestnictwa. Przykładem funduszu akcji jest UniKorona Akcje FIO.

Fundusze zrównoważone

- Fundusze zrównoważone inwestują zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Udział akcji w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi od 40 do 60 proc.

Fundusze otwarte

- Pod względem liczebności i wartości zgromadzonych aktywów fundusze otwarte są zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Fundusze otwarte mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są prawnie zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika. Gotowość do odkupienia jednostek uczestnictwa oznacza, że fundusz otwarty musi być w stanie dokonać szybkiej zamiany posiadanych lokat na gotówkę. Lokaty funduszy otwartych charakteryzują się więc znacznie większą płynnością niż lokaty funduszy zamkniętych.

Fundusze zamknięte

- Fundusze zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe, których liczba — w odróżnieniu od liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych — jest stała i może zmieniać się tylko w przypadku nowych emisji lub wykupienia przez fundusz wyemitowanych wcześniej certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne mogą być dopuszczane do publicznego obrotu, a następnie wprowadzone do notowań na rynku regulowanym (giełdzie lub rynku pozagiełdowym). Dzięki temu podlegają stałej wycenie rynkowej i mogą być bez przeszkód zbywane lub nabywane. Certyfikaty nie podlegają odkupieniu przez fundusz na żądanie klienta, mogą być natomiast wykupione przez fundusz, jeżeli statut funduszu to przewiduje.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Fundusze / Równowaga ryzyka i zysku