"S"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Sekurytyzacja

Emisja papierów wartościowych w oparciu o określone aktywa przynoszące stały dochód.

Sesja giełdowa

Czas, w którym mogą być zawierane transakcje. Na warszawskiej giełdzie sesje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.10. Jedynie na rynku kontraktów terminowych handel rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Składka

Cena, którą płaci ubezpieczony za objęcie ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Składka może być jednorazowa za cały okres trwania umowy ubezpieczenia lub płacona cyklicznie.

Składka dodatkowa

Środki pieniężne, które mogą być dodatkowo (w stosunku do środków pracodawcy) wpłacane przez pracownika na jego rachunek prowadzony w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Środki te mogą pochodzić tylko z wynagrodzenia pracownika otrzymywanego od pracodawcy prowadzącego dany pracowniczy program emerytalny. W momencie ustania zatrudnienia rachunek pracownika przestaje być zasilany składką podstawową finansowaną przez pracodawcę, a także nie mogą być wnoszone środki pracownika, np. z wynagrodzenia otrzymywanego od nowego pracodawcy. Składka dodatkowa jest określana przez pracownika kwotowo lub procentowo od wynagrodzenia i sposób jej wnoszenia jest uzależniony od przyjętych warunków programu u danego pracodawcy.

Składka podstawowa

Środki pieniężne wpłacane przez pracodawcę na indywidualny rachunek pracownika-uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, który jest prowadzony przez podmiot zarządzający. Składka ta jest określana jako jednakowy dla wszystkich pracowników procent indywidualnego ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie, od którego nalicza się kwotę składki podstawowej, obejmuje wszystkie ozusowane składniki wynagrodzenia otrzymywane od pracodawcy.

Spekulacja

Transakcja kupna-sprzedaży, której celem jest wykorzystanie różnicy pomiędzy ceną obecną i spodziewaną w przyszłości lub technika wykupu, przetrzymywania i odsprzedaży towarów oraz walorów w celu osiągnięcia korzyści ze zmiany ich cen.

Spekulant

Osoba dokonująca spekulacji przy zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży. Liczy na szybki wzrost lub spadek kursu instrumentów finansowych, walut obcych czy cen towarów.

Statut funduszu emerytalnego/ inwestycyjnego

Przepisy określające cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania funduszy oraz warunki umowy zawartej pomiędzy nabywcą jednostek uczestnictwa a towarzystwem.

Stopa procentowa

Jest ceną kredytu lub depozytu bankowego. Określona procentowo kwota, jaką klient płaci bankowi za pieniądze udostępnione w formie kredytu lub bank płaci klientowi za złożony depozyt.

Stopa procentowa - rodzaje

Stopa procentowa kredytu refinansowegoStopa kredytu zaciąganego przez banki komercyjne w banku centralnym. Jej podwyższenie powoduje wzrost stóp oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych, ograniczenie wartości udzielanych przez nie kredytów i zmniejszenie podaży pieniądza. Obniżenie stopy kredytu refinansowego powoduje skutki odwrotne.

Stopa procentowa stałaStopa, która nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Zwykle taką stosuje się przy depozytach i kredytach do jednego roku.

Stopa procentowa zmiennaOprocentowanie kredytu lub depozytu mogące ulec zmianie, nawet kilkakrotnej podczas całego okresu trwania umowy.

Stopa rezerw obowiązkowych

Wyraża minimalną relację wartości rezerw gotówkowych banków komercyjnych do wartości depozytów. Jej podwyższenie przez bank centralny zmniejsza możliwości udzielania kredytów przez banki komercyjne, a zatem ogranicza podaż pieniądza, obniżenie tej stopy zwiększa podaż pieniądza.

Stopa rezerw specjalnych

Określa procentowo część depozytów, którą banki komercyjne obowiązkowo muszą przekazać do banku centralnego jako rezerwę specjalną. Skutki jej zmian są identyczne jak w przypadku stopy rezerw obowiązkowych.

Stopa zastąpienia

Wyraża proporcje pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego przez okres aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego.

Stopa zwrotu

Wynik inwestycyjny, jaki osiągają fundusze w określonym czasie. Może być liczona na podstawie zmiany cen jednostek rozrachunkowych. W przypadku otwartych funduszy emerytalnych liczona jest za 24 miesiące, w ostatnim dniu roboczym kończącym kwartał, co trzy miesiące. Stopę zwrotu liczy i podaje Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Jest wyrażana procentowo, stanowi iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego przed 24 miesiącami. Minimalna wymagana stopa zwrotu wyliczana jest przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi jako połowa średniej ważonej stopy zwrotu lub od średniej ważonej stopy odejmowane są 4 punkty procentowe, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa.

Strategia inwestycyjna

Ciąg wyborów operacji papierami wartościowymi, prowadzonych w celu zwiększenia korzyści ekonomicznych ich właściciela. Nie ma jednej uniwersalnej strategii inwestycyjnej, wspólne są natomiast ich podstawy decyzyjne. Należy do nich w szczególności określenie, jakie papiery wartościowe nabywać, jakich emitentów, kiedy dokonywać transakcji kupna/sprzedaży, jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego w te transakcje, jaki jest poziom ryzyka inwestycyjnego akceptowany przez konkretnego inwestora. W zależności od konfiguracji tych i podobnych wyznaczników inwestowania mamy do czynienia ze strategiami agresywnymi i pasywnymi, długo- i krótkookresowymi, jednostkowymi i portfelowymi (strategie dywersyfikacji lokat) i in. W wyborze papierów wartościowych inwestorzy korzystają z wyników analizy technicznej i analizy fundamentalnej spółek, jak również biorą pod uwagę szerszy (makroekonomiczny) kontekst podejmowanych decyzji.

Subemitent inwestycyjny

Instytucja, która zobowiązała się do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych oferowanych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów w terminie ich przyjmowania.

Subemitent usługowy

Instytucja, która zobowiązała się do nabycia na własny rachunek całości lub części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego ich zbycia w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej.

Suma bilansowa

Wszystkie, zsumowane aktywa banku.

Suma ubezpieczenia

Maksymalna kwota odszkodowania, jakie zobowiązuje się wypłacić towarzystwo, w razie zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia.

Szkoda osobowa

Uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia.

Szkoda rzeczowa

Uszkodzenie lub utrata mienia, zaistniałe wbrew woli jego właściciela.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu