Stomil Olsztyn <SOLS.WA> projektów uchwał WZA

18-06-2003, 16:52

Stomil Olsztyn <SOLS.WA> projektów uchwał WZA PROJEKTÓW UCHWAŁ WZA
RAPORT BIEŻĄCY Nr 17/2003
Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 27 czerwca 2003 roku.
_______________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2002, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002r., rachunku zysków i strat za rok 2002 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione w dniu 27 czerwca 2003 roku Sprawozdanie finansowe za rok 2002 obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.236.833 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący zysk netto w kwocie 106.530.279,64 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wstęp i informację dodatkową oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku netto za 2002 rok.
W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk osiągnięty w roku 2002 w wysokości 106.530.279,64 zł dzieli się w następujący sposób:
· kwotę 27.220.016 PLN przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy za 2002 rok ( 1,00 PLN brutto na jedną akcję )
· kwotę 79.310.263,64 PLN przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 22 lipca 2003 roku.
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2003 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Benoit de la BRETECHE - Prezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi MARIAŃSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 27 listopada 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
__________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand TOURATON - Wiceprezesowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 27 listopada do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_____________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi PAGES - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi BONUSIAKOWI - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gerard ROUQUETTE - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Emmanuelowi LADENT - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 24 września 2002 roku.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi KONOPCE - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 27 listopada 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_____________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY "STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi MICHALAKOWI - Członkowi Zarządu STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 27 listopada 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_______________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean Claude GOZARD - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________
PROJEKT UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Paul GALLEY - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand SEMELET - Członkowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_____________________________________________ PROJEKT
UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi JURCEWICZOWI - Sekretarzowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______________________________________________ PROJEKT
UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi SIWAKOWI - Członkowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. do 15 lutego 2002 roku absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 15 lutego 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Raimondo EGGINK - Członkowi Rady Nadzorczej "STOMIL-OLSZTYN" S.A. od 15 lutego 2002 roku absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 15 lutego do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości
W oparciu o art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych , uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących własność Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A.:
· mieszkanie na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu położonego na III/IV piętrze budynku przy ul. Witosa 1D nr 7 w Olsztynie, składającego się z 5 izb o łącznej powierzchni użytkowej -114,3 m2 ( powierzchnia mieszkalna - 78,40 m2 ).
Wartość księgowa netto na dzień 31.05.2003r. - 42.055,54 PLN;
· garaż nr 4 na warunkach własnościowego prawa do garażu, położony przy ul. Witosa 1D w Olsztynie, o powierzchni 15,8 m2. Wartość księgowa netto na dzień 31.05.2003r. - 928,76 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_____________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 38 C dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Nr 143714 i na którą składa się: · grunt w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN S.A. o powierzchni 8246 m2, działka nr 133, wartość księgowa netto na dzień 31.05.2003r. - 0,00 zł, wraz z posadowionymi na nim:
· wiatą nr 1 będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2003r. - 64.948,42 PLN;
· wiatą nr 2 będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości księgowej netto na dzień 31.05.2003r. - 110.506,33 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________________
PROJEKT
UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
"STOMIL-OLSZTYN" S.A.
z dnia 27 czerwca 2003 roku
w sprawie zbycia nieruchomości
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
· grunt w użytkowaniu wieczystym STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 12a, oznaczony w ewidencji obrębu 97 m. Olsztyna numerem działki 2/28, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą Nr 35861. Powierzchnia gruntu wynosi 6585 m2 ;
· budynek wraz z obejściem będący własnością STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany na w/w gruncie, przy ul. Pana Tadeusza 12 w Olsztynie. Powierzchnia budynku - 841 m2 , wartość księgowa neto na dzień 31.05.2003r. - 237.225,96 zł.
W budynku tym mieści się obecnie Przedszkole Miejskie Nr 37 (dawne Przedszkole Przyzakładowe OZOS Nr 3);
· grunt w użytkowaniu wieczystym STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 24, oznaczony w ewidencji obrębu 104 m. Olsztyna numerem działki 15/92, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą Nr 39197. Powierzchnia gruntu wynosi 4470 m2.
· budynek wraz z obejściem będący własnością STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany na w/w gruncie, przy ul. Żołnierskiej 24 w Olsztynie. Powierzchnia budynku - 1100 m2 , wartość księgowa neto na dzień 31.05.2003r. - 213.671,26 zł.
W budynku tym mieści się obecnie Przedszkole Miejskie Nr 38 (dawne Przedszkole Przyzakładowe OZOS Nr 5).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Spółki
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Stomil Olsztyn &lt;SOLS.WA&gt; projektów uchwał WZA