Tras Tychy <TTCA.WA> Projekty uchwał na ZWZ

TRAS TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA
13-06-2003, 16:39

Tras Tychy <TTCA.WA> Projekty uchwał na ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
Raport bieżący nr 22/2003
Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do wiadomości projekty uchwał na ZWZ w dniu 23.06.2003 r.
Projekt uchwały nr 1
Ogłoszony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tras Tychy S.A. w dniu 23 czerwca 2003 r. zawiera punkty dotyczące sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd wnioskuje o wykreślenie tych punktów z porządku obrad, ponieważ spółka zależna z opóźnieniem dostarczyła niezbędną dokumentację, co opóźniło termin wydania przez biegłego rewidenta opinii odnośnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tras Tychy S.A. Te punkty będą przedmiotem obrad kolejnego walnego zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 1
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. postanawia o wykreśleniu z porządku obrad następujących punktów: 8, 9d, 9e
Punkty te będą przedmiotem następnego Walnego Zgromadzenia Spółki"
Projekt chwały nr 2
UCHWAŁA NR 2
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku"
Projekt uchwały nr 3
UCHWAŁA NR 3
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"
Projekt uchwały nr 4
UCHWAŁA NR 4
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:
Ř bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.466.774,02 złotych
Ř rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku wykazuje stratę netto w wysokości 1.582.214,24 złotych;
Ř zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.582.214,24 złotych;
Ř rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku o kwotę 1.235.584,13 złotych;
Ř informację dodatkową."
Projekt uchwały nr 5
UCHWAŁA NR 5
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, o treści jak w załączniku"
Projekt uchwały nr 6
UCHWAŁA NR 6
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie pokrycia straty za 2002 rok
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 1.582.214,24 złotych z kapitału zapasowego"
Projekt uchwały nr 7 UCHWAŁA NR 7
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi"
Projekt uchwały nr 8 UCHWAŁA NR 8
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca 2002 do 31 grudnia 2002 Prezesowi Zarządu Markowi Piwowarczykowi"
Projekt uchwały nr 9
UCHWAŁA NR 9
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel"
Projekt uchwały nr 10
UCHWAŁA NR 10
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi"
Projekt uchwały nr 11
UCHWAŁA NR 11
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi"
Projekt uchwały nr 12
UCHWAŁA NR 12
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi"
Projekt uchwały nr 13
UCHWAŁA NR 13
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu"
Projekt uchwały nr 14
UCHWAŁA NR 14
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi"
Projekt uchwały nr 15
UCHWAŁA NR 15
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 24 czerwca 2002 Członka Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu"
Projekt uchwały nr 16
UCHWAŁA NR 16
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi"
Projekt uchwały nr 17
UCHWAŁA NR 17
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 24 czerwca do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi"
Projekt uchwały nr 18
UCHWAŁA NR 18
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 20 sierpnia do 31 grudnia 2002 Członka Rady Nadzorczej Waldemarowi Gębusiowi"
Projekt uchwały nr 19
UCHWAŁA NR 19
z dnia 23 czerwca 2003 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie przyjęcia ładu korporacyjnego
"W związku z obowiązkiem wynikającym z §22a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do złożenia oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A., postanawia zarekomendować Zarządowi Spółki przestrzeganie ładu korporacyjnego i upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia szczegółowych decyzji w przedmiocie zadeklarowania przestrzegania poszczególnych zasad, sposobu oraz zakresu ich przestrzegania, z uwzględnieniem wyłączeń rekomendowanych przez Radę Nadzorczą Spółki"
Projekt uchwały nr 20 UCHWAŁA NR 20
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4) w związku z art. 17 §2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości:
- Łódź, ul. Piłsudskiego 143,
- Szczecin, ul. Mieszka I 61a
- Gdańsk, ul. Szczęśliwa 50,
- Warszawa, ul. Płocka 17/23
- Wydzielonej części nieruchomości w Tychach, ul. Cielmicka 44
Szczegółowa specyfikacja nieruchomości zgodnie z załącznikiem"
Projekt uchwały nr 21 UCHWAŁA NR 21
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do zmiany warunków emisji obligacji serii A oraz B poprzez zmianę ceny konwersji
Zważywszy, że:
Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r. Spółka wyemitowała łącznie 820 obligacji zwykłych na okaziciela, zamiennych na akcje serii E Spółki (tj. 410 obligacji serii A oraz 410 obligacji serii B) ("Obligacje") czym zamknęła realizację programu emisji Obligacji;
W wykonaniu delegacji zawartej w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r., Zarząd Spółki ustalił cenę konwersji Obligacji na akcje Spółki, w ten sposób, że cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje wynosi 30 zł;
W dniu 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z prawem poboru, zaś w dniu 25 kwietnia 2003 r. zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii F;
Emisja akcji serii F stanowi "Dozwoloną Emisję" w rozumieniu punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii A uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 17 lipca 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii A") oraz punktu 11.3 lit. a) Warunków Emisji Obligacji Serii B uchwalonych przez Zarząd Spółki w dniu 9 sierpnia 2002 r. ("Warunki Emisji Obligacji Serii B");
Intencją Spółki jest utrzymanie dotychczasowej atrakcyjności wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynikającej z warunków ich konwersji także po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie uchwaliło co następuje:
"1. Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zmiany punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B przez zmianę ceny konwersji, w ten sposób, aby cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za Obligacje była równa 16 zł, co przy konwersji łącznej liczby Obligacji (tj. 820 sztuk) wyemitowanych w ramach całego programu emisji spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach przewidzianych dla warunkowego podwyższenia kapitału, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2002 r.
2. Zmiana punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii A oraz punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Serii B uzależniona jest od łącznego ziszczenia się następujących warunków (warunki zawieszające):
a) dokonania rejestracji uchwały nr 5 z dnia 10 lutego 2003 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F przez właściwy sąd rejestrowy; oraz
b) wyrażenia przez wszystkich obligatariuszy danej serii Obligacji pisemnej zgody na zmianę odpowiednio punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii A lub punktu 10.10 Warunków Emisji Obligacji Obligacji Serii B poprzez zmianę ceny konwersji"
Projekt uchwały nr 22
UCHWAŁA NR 22
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 9
1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy".
Projekt uchwały nr 23
UCHWAŁA NR 23
z dnia 23 czerwca 2003 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
W sprawie zmiany Statutu Spółki
Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 20
1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał"
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TRAS TYCHY SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Tras Tychy &lt;TTCA.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZ