Wzrosły koszty odwołań od decyzji przetargowych

Patrycja Otto
opublikowano: 05-12-2001, 00:00

6 grudnia 2001 r. wchodzą w życie trzy rozporządzenia wykonawcze do ustawy o zamówieniach publicznych. Najważniejszą nowością jest ograniczenie ilości dokumentów, których może żądać od oferentów zamawiający, oraz jasne określenie ich rodzaju. Wzrosną też opłaty za wnoszenie odwołań od decyzji wydawanych w trakcie postępowania przetargowego.

Wchodzące jutro w życie trzy rozporządzenia mają umożliwić wykonywanie znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych, która obowiązuje od 26 października 2001 r.

Nowe przepisy stwarzają szansę na wyeliminowanie wielu niejasności prawnych.

W jednym z rozporządzeń wyraźnie określono, jakich dokumentów może żądać zamawiający od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zdaniem Piotra Sperczyńskiego, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, w pewnym zakresie ograniczeniu uległa liczba dokumentów składanych w postępowaniu. Teraz będzie wiadomo, czego rzeczywiście może domagać się zamawiający od przedsiębiorcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, zamawiającemu należy dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przedstawić koncesję lub zezwolenie, informacje z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS potwierdzające niezaleganie z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne.

— Zniesiono obowiązek przedstawiania zaświadczenia z gminy. Owszem, z jego uzyskiwaniem były pewne problemy, ale z drugiej strony przynosiło ono wiele korzyści. Mianowicie w wielu przypadkach oferenci spłacali zaległe podatki aby wziąć udział w przetargu — tłumaczy Piotr Sperczyński.

Przepisy umożliwiają ubieganie się o zamówienie publiczne przedsiębiorcom, którzy uzyskali zwolnienie z podatków, odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowych na raty. Do przetargów dopuszczono podmioty prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 3 lata.

Kolejna modyfikacja dotyczy prawa domagania się od oferenta przedstawienia umowy spółki cywilnej w celu potwierdzenia jego statusu prawnego.

— Dotychczas takiego przepisu nie było, co powodowało pewien chaos, ponieważ zamawiający mógł nie żądać tego dokumentu, ale w rezultacie jego niedostarczenie mogło wywołać negatywne konsekwencje dla firmy — wyjaśnia Piotr Sperczyński.

Zamawiający może domagać się także bilansów rachunków zysków i strat, informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem z ostatnich trzech lat działalności firmy. W przypadku krótszej działalności należy dostarczyć dane finansowe za cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Gdy przedmiotem zamówienia będą roboty lub usługi budowlane, oferent musi liczyć się z obowiązkiem poinformowania o stanie zatrudnienia.

Jedno z rozporządzeń zmienia przepisy dotyczące wysokości oraz zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

— Opłata za odwołanie wzrosła z czterokrotnego do pięciokrotnego najniższego wynagrodzenia, czyli o 760 zł. W ten sposób nastąpiło urealnienie tej kwoty, która może wreszcie pozwoli na pokrywanie kosztów odwołań — mówi Olgierd Sielewicz, dyrektor zespołu ds. zamówień publicznych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Jeżeli Urząd Zamówień Publicznych poniesie większe wydatki w postępowaniu odwoławczym, to wówczas nadwyżkę będzie musiała pokryć odwołująca się firma. Jeżeli koszty będą niższe niż wniesiony wpis, to różnica będzie zwrócona. Nowe przepisy wprowadziły trzydniowy termin na przedstawienie dowodu opłacenia wpisu. Jego niezachowanie skutkować będzie pozostawieniem wniosku odwoławczego bez rozpoznania.

Trzecie rozporządzenie dotyczy regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych. Koszty postępowania wzrosną o wyższy wpis, wynagrodzenia arbitrów, ich wydatki związane z rozpatrywaniem odwołań, kwoty wydatkowane przez UZP na wykonanie czynności organizacyjno-technicznych.

Należy podkreślić, że nowe przepisy dotyczące odwołań mają zastosowanie tylko do odwołań wniesionych po dacie wejścia w życie rozporządzenia. Do odwołań wcześniejszych stosuje się przepisy dotychczasowe.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu