Zaczynamy akcję PIT 2011— dla kogo ulga na dzieci?

Iwona Jackowska
opublikowano: 15-12-2011, 00:00

Nie każdy, kto żywi dziecko, może skorzystać z ulgi prorodzinnej i obniżyć podatek w rocznym zeznaniu. Przedstawiamy interpretacje izb skarbowych

Wygląda na to, że w zeznaniach podatkowych za 2011 r. po raz ostatni podatnicy skorzystają z ulgi na wychowanie dzieci bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Istnieją jednak inne ograniczenia, które trzeba uwzględnić, aby móc sięgnąć po tę ulgę bez narażenia się na naruszenie przepisów i w konsekwencji konieczności dopłaty podatku wraz z odsetkami. Przypominamy je, bo niedługo rozpocznie się akcja rozliczeń. Co prawda, jak zwykle potrwa do końca kwietnia 2012 r., ale PIT za 2011 r. można składać już w styczniu. Dziś pokazujemy, co wynika z interpretacji wydawanych przez organy podatkowe.

Student na wikcie uczelni

Podatnik musi łożyć na utrzymanie pełnoletniego uczącego się dziecka. — Z ustawy o PIT wyraźnie wynika, że przepisy tzw. ulgi prorodzinnej stosuje się do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez nich ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego — stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja z 28 lipca 2011 r., sygn. IBPBII/1/415-435/11/AA). W związku z tym nie uznał prawa do ulgi osoby, której syn był studentem i uczelnia ponosi koszty jego zakwaterowania, wyżywienia oraz zapewnia uposażenie zasadnicze.

Małżonkowie po rozwodzie

Rozwód nie pozbawia żadnego z małżonków prawa do ulgi prorodzinnej, jeżeli oboje zachowują władzę rodzicielską i ją nadal wykonują. W konsekwencji nie traci ulgi ten z rodziców, który nie ma z dzieckiem stałego kontaktu, ale płaci zasądzone alimenty, w określone dni przejmuje opiekę nad dzieckiem.

— Co prawda władza rodzicielska odbywa się wtedy w sposób ograniczony, ale jeżeli rodzic wypełnia obowiązek alimentacyjny, może skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci — uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 4 sierpnia 2011 r., sygn. ILPB2/415-565/11-2/WM).

Wyjaśnił też zasady ustalenia, jaka część ulgi przysługuje rozwiedzionym małżonkom. Jeśli obydwoje wykonywali władzę rodzicielską, ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym że łączna kwota dokonanych przez nich odliczeń nie może przekroczyć kwoty ulgi przysługującej względem danego dziecka.

Jeżeli rodzice takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z nich po połowie. Nie ma przy tym znaczenia, czy oboje poświęcają dziecku tyle samo czasu w miesiącu, czy nie. Gdy jeden z byłych małżonków nie osiągnął dochodu lub osiągnął na tyle mały, że nie pozwala na odliczenie ulgi w pełnej przysługującej mu wysokości, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostała część ulgi została rozliczona przez drugiego byłego małżonka.

Dziecko zarobiło za granicą

Uwaga na dochody uzyskiwane za granicą przez pełnoletnie dzieci. — Uprawnienie do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie jest uwarunkowane zastosowaniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania — stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 27 lipca 2011 r., sygn. ILPB2/415- 555/11-2/AJ).

Analizowana sprawa dotyczyła pełnoletniej studiującej córki w wieku do 25 lat. Nie miała ona w Polsce żadnych dochodów. Pracowała jednak w Szwecji i zarobiła tam więcej, niż wynosiła kwota dochodu niepowodująca obowiązku zapłaty podatku w kraju. Nie został więc spełniony jeden z istotnych warunków uprawniających do skorzystania z ulgi przez rodziców pełnoletnich dzieci. Bez znaczenia jest to, że dochód jest rozliczany podatkowo w innym państwie.

Małoletni ma dochód ponad limit

Inaczej sprawy się mają w przypadku uzyskiwania dochodów przez dzieci małoletnie.

— Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają dla osób chcących skorzystać z ulgi prorodzinnej ograniczenia dochodów uzyskiwanych przez dzieci małoletnie — przypomniał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 24 czerwca 2011 r., sygn. ILPB2/415-337/11-4/ES).

Z ulgi może zatem skorzystać np. podatnik, którego syn uczy się w zasadniczej szkole zawodowej i odbywa praktyki zawodowe, za które otrzymuje wynagrodzenie nawet wyższe, niż wynosi kwota zwolniona od opodatkowania.

Babcia opiekuje się wnukiem

Akt notarialny nie świadczy o ustanowieniu danej osoby opiekunem prawnym dziecka. Nie daje więc uprawnień do skorzystania z ulgi prorodzinnej przez podatnika, który sprawuje opiekę na podstawie takiego aktu.

— Pod pojęciem „opiekun prawny”, którym posługuje się ustawodawca [w ustawie o PIT — przyp. red.], należy rozumieć osobę sprawującą opiekę ustanowioną na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl jego art. 145 par. 2, opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny po temu powód.

Zatem dokumentem właściwym, który dawałby prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, jest zaświadczenie wydane przez sąd rodzinny o ustanowieniu opiekuna prawnego — podkreślił dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (interpretacja z 16 czerwca 2011 r., sygn. ILPB1/415-429/11-2/TW). Nie ma przy tym znaczenia, że np. babcia opiekuje się wnukiem stale, bo chłopiec z nią mieszka i jest na jej utrzymaniu.

Wkrótce w „PB” o uldze internetowej

DLA KOGO ULGI

Ulgi w podatkach dochodowych od osób fizycznych są przewidziane dla wszystkich podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (z których najliczniejsi to pracownicy etatowi). W przypadku właścicieli firm o prawie do ulg decyduje forma opodatkowania działalności. Bez ograniczeń mogą z nich korzystać ci, którzy rozliczają ją według zasad ogólnych (progresywna skala podatkowa). Ryczałt ewidencjonowany nie pozwala na dokonywanie odliczeń wydatków na nowe technologie i na wychowanie dzieci. Podatek liniowy (jedna stawka 19 proc.) i karta podatkowa nie dają żadnych ulg. Liniowcy mogą jedynie odliczać składki ZUS i zdrowotne, a kartowicze tylko zdrowotne.

Żelazne zasady

1 Ulga na dzieci zmniejsza podatek. Odlicza się 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określoną w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy. W 2011 r. ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Prawo do odliczeń mają osoby, które wykonują władzę rodzicielską, pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszka, sprawują opiekę jako rodzina zastępcza na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. dotyczy łącznie obojga rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

2 Odliczenie 3W przypadku dziecka pełnoletniego ulga przysługuje wtedy, gdy otrzymuje ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną albo nie ukończyło 25. roku życia i kształci się oraz nie uzyskało w roku podatkowym dochodów przekraczających limit wolny od podatku (obecnie jest to 3 091 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Kontrola organu podatkowego

Urzędy skarbowe przypominają, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody, które są niezbędne do ustalenia prawa do danego odliczenia. W przypadku ulgi na wychowanie dzieci takimi dokumentami są w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy