Zakłady MALMA na sprzedaż

opublikowano: 03-09-2012, 00:00

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI VVQFDE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (DAWNIEJ MALMA SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W MALBORKU PRZY ULICY DALEKIEJ 122 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

 

Przedmiotem  przetargu są  zorganizowane części przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 551 k.c. należące do upadłej spółki pod firmą VVQFDE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (dawniej MALMA Sp. z o.o.) z siedzibą w Malborku obejmujące następujące składniki majątkowe:

I.Malbork:

1.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Malborku przy ul. Dalekiej 122, województwo pomorskie, stanowiącej działki gruntu numer 145/3, 145/5, 145/6, 145/7, 152/1,145/8, 145/9, 145/10, 145/11,153/14 o łącznej powierzchni 5,4723 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgi wieczyste KW numer: GD1M/00018455/2, GD1M/00027865/5, GD1M/00026052/6 wraz z prawem własności budynków oraz budowli - których łączna wartość wynosi: 15.000.000,00 zł netto (słownie: piętnaście milionów złotych);

2.Prawo własności ruchomości, w tym miedzy innymi prawo własności czterech linii do produkcji makaronów wraz z osprzętem i innym wyposażeniem o łącznej wartości 4.879.080 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych);

3. Marka, w tym znaki towarowe o  łącznej wartości 1.368.200,00  zł netto (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych);

4.Wierzytelności przysługujące upadłej według stanu wynikającego z ksiąg upadłej, w tym między innymi wierzytelności przysługujące upadłej od spółki prawa amerykańskiego Cypselus Corp.  z siedziba w Delaware za kwotę 70.000,00 złotych;( słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Cena wywoławcza wynosi łącznie 21.317.280,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

 

II.Wrocław:

1.Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 79 oraz Młynarskiej 2-4, województwo dolnośląskie, stanowiącej działki gruntu numer 76 oraz 6/2 o łącznej powierzchni 5.7555 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW numer WR1K/00094015/3 wraz z prawem własności budynków oraz budowli - których łączna wartość wynosi:  40.110.000,00 zł netto (słownie czterdzieści milionów sto dziesięć tysięcy złotych)

2.Prawo własności ruchomości w tym miedzy innymi prawo własności dwóch linii do produkcji pierogów, dwóch linii do produkcji makaronów, linii do produkcji kopytek oraz linii technologicznej do mielenia zboża, wszystkich wraz z osprzętem i innym wyposażeniem o łącznej wartości 1.585.711,00 zł netto ( słownie jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset jedenaście złotych:

Cena wywoławcza wynosi łącznie 41.695.711,00 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysiące siedemset jedenaście złotych).

 

Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych na portierni przedsiębiorstwa w Malborku  przy ul. Dalekiej 122 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 18.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Regulamin Przetargu może zostać również przesłany drogą mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy organizatora: jryncarz@wp.pl.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz Regulamin Przetargu można uzyskać pod adresem: jryncarz@wp.pl lub pod numerem telefonu 664  921 121.

Oferty należy składać do dnia  26 września 2012 roku, osobiście w biurze podawczym, bądź za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia-Komisarz SSR Anna Stankiewicz, sygnatura akt VI GUp 6/10 z czytelnym dopiskiem na kopercie: OFERTA na nabycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa VVQFDE. Oferta winna zostać sporządzona oraz zawierać wszystkie elementy wskazane w Regulaminie Przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wskazanej w Regulaminie Przetargu ze wskazaniem, której części zorganizowanego przedsiębiorstwa  dotyczy oferta lub oferty. Wadium należy wpłacić  przelewem do dnia 26 września 2012 roku  na wskazany w Regulaminie Przetargu rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 01 października 2012 roku o godzinie 12.15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w sali B65.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy oraz prawo niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu