Zasadzki umów o przeniesienie praw autorskich

12-11-2010, 13:17

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z niego na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Jeżeli nie uregulowano w umowie odmiennie, nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby.

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Zobacz więcej

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Co do zasady, twórcy przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji. Przeniesieniu podlegają wyłącznie prawa majątkowe. Prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14 maja 2007 r., przy zachowaniu zasady niezbywalności autorskich praw osobistych dopuszczalne jest zrzeczenie się przez twórcę wykonywania części tych praw na rzecz osób trzecich, w tym przedsiębiorców.


Umowa ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Należy pamiętać, że w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji. Sąd Apelacyjny w Warszawie w swoim orzeczeniu z dnia 9 listopada 2006 r. wskazał, że charakter umowy wynika z jej treści, niemniej jednak należy także mieć na uwadze art. 65 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nakazujący tłumaczyć wszelkie wątpliwości na korzyść twórcy i w takim wypadku przyjąć licencyjny charakter umowy.

Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony – niezwłocznie po ukończeniu utworu. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy, w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu, o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

Bardzo istotna jest kwestia wymienienia pól eksploatacji, gdyż umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Przykłady pól eksploatacji zostały wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Należy pamiętać, że katalog ten nie jest wyczerpujący, a wskazanie w umowie określonych pól eksploatacji będzie miało decydujące znaczenie dla wykładni umowy. Podkreślenia wymaga, że nie jest prawidłowe zawarcie w umowie sformułowania o przeniesieniu praw na wszystkich polach eksploatacji lub wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie. Poza tym, umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Stosownie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2000 r., zrzeczenie się, w ramach umowy odpłatnej, uprawnień, których wartość jest niemożliwa do oszacowania nawet w przybliżeniu, należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. Obyczaje te wymagają bowiem, aby autor, przenosząc autorskie prawa majątkowe, uzyskał w zamian stosowne świadczenie ze strony kontrahenta. Uzyskanie takiego świadczenia jest wysoce wątpliwe, gdy chodzi o nieznane w chwili zawierania umowy pola eksploatacji dzieła (możliwość przeniesienia na nośniki jeszcze nieistniejące). Nie będzie ważna umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy, mających powstać w przyszłości.

Jeżeli przeniesienie praw autorskich ma nastąpić nieodpłatnie, należy to obowiązkowo zaznaczyć w umowie. Jeśli tego nie zrobimy, twórcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia. Co do zasady twórcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji, chyba że strony odmiennie uregulują to w umowie.

Należy pamiętać, że jeśli strony umowy nie postanowią inaczej, twórca zachowa wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, nawet pomimo tego, że w umowa dotyczy przeniesienia całości autorskich praw majątkowych.

Regułą jest, że przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu i odwrotnie. Umowa może zawierać odmienne postanowienia.

Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie tak zwanego nadzoru autorskiego. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu. Za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie. Wyjątki od tej zasady mogą być przewidziane w ustawie lub umowie.

Przy podpisywaniu umowy należy pamiętać, że jeśli nie będzie w niej postanowienia, że możemy zastosować nabyty od twórcy egzemplarz projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego do więcej niż jednej budowy, istnieje domniemanie, że mamy prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie.

Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zasadzki umów o przeniesienie praw autorskich