Elzab <ELZB.WA> zwołanie WZA

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ARBITRAŻ PLUS 20
12-05-2003, 17:01

Elzab <ELZB.WA> zwołanie WZA ZWOŁANIE WZA
Raport bieżący nr 14
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych " ELZAB" S.A. w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Zabrzu w sali Kombinatu Koksochemicznego, ul. Pawliczka 1, dnia 10 czerwca 2003r. o godz. 9.00
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia.
2 Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2002 rok,
propozycji podziału zysku za 2002r a także sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku.
5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej za 2002r.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002r, oraz opinii na temat wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2002r.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok
9.2 podziału zysku netto za 2002 rok
9.3 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok
9.4 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2002 rok
9.5 zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2002 rok
9.6 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2002r.
9.7 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w roku 2002
10.Powołanie Rady Nadzorczej V kadencji
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości / ośrodek wczasowy w
Międzywodziu wraz z parcelą/
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZA oraz jednolitego tekstu
Regulaminu WZA 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i uchwalenie jednolitego tekstu Statutu
14.Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad
Dobrych Praktyk
15.Zamknięcie obrad
Stosownie do wymogu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki:
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1.1 Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A., ZUK "ELZAB" S.A., ELZAB Spółka Akcyjna, ELZAB S.A
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego
§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto: Zabrze.
§ 3. 1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego
pod nazwą: Zakłady Urządzeń Komputerowych "MERA-ELZAB".
§ 4.1.Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych
stosownych przepisów.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.
§ 5 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1.Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
PKD 30.02.Z
2.Konserwacja i naprawa komputerów oraz urządzeń peryferyjnych sklasyfikowanych w PKD 72.50. Z
3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
4.Reklama PKD 74.40.Z
5.Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20. Z
6.Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z 7.Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
8.Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 55.23.Z
9.Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z
10. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70. A
III. KAPITAŁ WŁASNY.
§ 7 skreślony
§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 217 600 zł (siedemnaście milionów
dwieście siedemnaście tysięcy sześćset złotych)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1 251 546 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt
jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 13,60 z
( trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego:
-1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
-150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.
3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanym co do głosu w ten sposób, że
każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji
lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji
Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.
§ 8a.1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
2. Akcje mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wniosek składany jest na ręce Zarządu, który zobowiązany jest włączyć wniosek do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona w oparciu o następujące zasady:
a) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki sporządzony na koniec roku obrotowego.
b) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans Spółki sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, bilans zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o rachunkowości.
4. W przypadku notowania akcji Spółki na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji.
§ 8 b. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki
§ 9.1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
§ 10.1. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w innym podmiocie ,uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania prawa głosu.
§ 11 skreślony
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 12 Władzami Spółki są:
1.Zarząd Spółki,
2.Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD SPÓŁKI.
§ 13.1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
§ 14.1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 16 Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
B. RADA NADZORCZA.
§ 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej
trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się
liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady Nadzorczej o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób
§ 18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy
na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.
§ 19.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
§ 20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej
3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej
4.Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne ,gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5.Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia (np. telekonferencja)
6.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.
§ 21.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz prac zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza
wysokość kapitału zakładowego
11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.
§ 22.11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
C. WALNE ZGROMADZENIE.
§ 23.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§ 24.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 25 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 26.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh., do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
§ 28.1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin, określający szczegółowo tryb
prowadzenia obrad.
§ 30.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
5) zmiana Statutu Spółki, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych
9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
13) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 , 13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
§ 31Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI.
§ 32 Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
§ 33. 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.
§ 34.1Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy
dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy określa Walne Zgromadzenie.
§ 35 Bilans coroczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy
§ 36.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określane są w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 37 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej
Zmianie ulegają : § 6, § 8a ust.1, § 13 ust.1, § 27 ust.2, , § 30 ust. 1 pkt3)
Występujące w treści statutu wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się słowami "kapitał zakładowy" w odpowiednim przypadku.
Występujące w treści statutu wyrazy "Kodeks handlowy" zastępuje się słowami "Kodeks spółek handlowych" w odpowiednim przypadku.
Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje , że zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.Nr 118) poz.754 z póź. zmianami ) oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela , którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 03 czerwca 2003 r. złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu ul. Kruczkowskiego 39 pokój 112 w godz. 7oo - 17oo imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA , jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem WZA ( tj. do dnia 3.06.2003r.)
Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi .
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Kruczkowsiego 39( pokój 112 )
w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i ustawie o rachunkowości .
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście , przez przedstawicieli lub pełnomocników.
Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie .
Data sporządzenia raportu: 12-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ARBITRAŻ PLUS 20

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Elzab &lt;ELZB.WA&gt; zwołanie WZA